Mensenrechten in de Islam.

De Islam is met een volledig en kompleet systeem gekomen die op een correcte wijze met de aard van de mens als individu overeenstemt en zijn handelingen ordent ten behoeve van de bevrediging van zijn instincten en behoeftes. Dat systeem past ook met hoe de samenleving in elkaar moet zijn. De relatie van het individu met zijn schepper is geordend door de geloofsbelijdenissen en aanbidding. De goddelijke regels met betrekking tot het eten, kleding en moraal hebben de relatie van het individu met zich zelf geordend, ook zijn relatie met de anderen is door de goddelijke regels geordend, zoals strafrechten, handel etc..

Deze ordening geldt ook voor de relatie tussen de regeerder en zijn onderdanen en de relatie van de Islamitische staat met andere staten. Zodoende heeft de Islam geen enkele regel met betrekking tot alle handelingen en dingen over het hoofd gezien. De Islam heeft het verstand bevolen om die regels te halen uit de openbaring die de Profeet Mohammed (vzmh) heeft gekregen.

Door het bestuderen van de goddelijke bewijzen en wat er uit is voortgekomen is voor de geleerden gebleken dat alle goddelijke rechten voor de mens door de Islam zijn gewaarborgd, die drie belangen van hem realiseren; de essentiële belangen, behoeftes, verbeteringen.

De essentiële belangen
De essentiële belangen zijn de belangen waarvan het edele leven van het individu afhankelijk is en waarop een stabiele en oprechte samenleving is gebouwd, wanneer deze belangen ontbreken dan komt het levenssysteem van de mens in gevaar en heerst tussen de mensen een situatie van chaos en corruptie waardoor de mensen in een ellendige en miserabele toestand verkeren, en waardoor ze in het hiernamaals een pijnlijke bestraffing zullen krijgen. Er zijn acht essentiële dingen. Het handhaven van; de godsdienst, het menselijke wezen, verstand, nageslacht, geld, waardigheid, veiligheid en de staat.

Ten eerste : het handhaven van de godsdienst:
De Islam dwingt niemand om tot de Islam toe te treden.

Allah (swt) heeft gezegd:
“In de godsdienst is geen dwang. Redelijk inzicht is duidelijk onderscheiden van verdorvenheid…” (zie de vertaling van de betekenissen van soerat Al-Bakara 256 ) 

Maar dat betekend niet de vrijheid van geloofsovertuiging die het kapitalistische geloofsleer (Aqiedah) als een natuurlijk recht beschouwt en ernaar streeft. Want het aanbiddinginstinct alleen is niet voldoende om tot het juiste Aqiedah te kunnen leiden. De mens heeft een behoefte aan Boodschappers die door Allah (swt) zijn gezonden om hem deze Aqiedah te verkondigen en als hij die Aqiedah aanhangt dan mag hij deze niet meer verlaten. Een moslim die zich tot een andere geloof bekeerd nadat hij in de islam heeft gelooft zal de kans krijgen om na een discussie en beraad zich te bedenken, als hij dit blijft volhouden dan zal de dood de goddelijke straf zijn. De Profeet (vzmh) heeft gezegd: ‘jullie moeten degene die zijn geloof veranderd doden’.

Dat vanwege het feit dat het Islamitische ‘Aqiedah’ die hij heeft aangenomen met zijn menselijke aard past en op zijn verstand gebaseerd is. Dus het verlaten van het Islamitische Aqiedah is in strijd met de menselijke aard en het verstand. De Islam heeft regels die de godsdienst kunnen beschermen en handhaven zoals het dragen en verspreiden van de Islam als een boodschap voor iedereen en het beantwoorden van iedere agressie tegen de Islam. Het handhaven van de godsdienst van een moslim is een van zijn goddelijke rechten die hij met zijn geld en lichaam moet verdedigen, de staat moet deze recht met haar kracht en systeem verdedigen.

Ten tweede : het handhaven van het menselijke wezen.
De Islam bevat goddelijke regels die het menselijke wezen beschermen, Allah (swt) heeft het doden van een mens en ieder agressie tegen hem verboden. Er zijn ook regels die het leven van het menselijke wezen bewaren.

Allah (swt) heeft gezegd:
“Voor jullie is er in de vergelding leven, o verstandigen; misschien worden jullie godvrezend.” (zie de vertaling van de betekenissen van soerat Al-Bakara 179 ) 

Allah (swt) heeft een deels van wat hij de mens heeft verboden toegestaan zoals het zichzelf beschermen tegen de dood en gaf hem ook het recht om uit zelfverdediging te vechten. De Profeet (vzmh) heeft gezegd: ‘degene die tijdens het verdedigen van zichzelf dood gaat is een martelaar’. 

Ten derde : het handhaven van het verstand.
De Islam heeft het verstand een superieure gradatie gegeven. Hij heeft van het verstand de basis van verplichtingen gemaakt en heeft zelfs de mens gestimuleerd om het te gebruiken bij het zoeken naar het juiste aqiedah om tot overtuiging te komen. De islam heeft ook het verstand bevolen om ejtihad te verrichten om tot het goddelijke oordeel te komen en heeft de positie van de geleerden verheven.

Allah (swt) heeft gezegd:
“Zeg: Zijn zij die weten en zij die niet weten gelijk?…”
(zie de vertaling van de betekenissen van soerat Az-Zoemar 9)

Alles wat de functie van het verstand kan beïnvloeden zoals het drinken van alcohol en het gebruik van drugs en het verrichten van magie heeft de Islam verboden. Om het verstand te kunnen beschermen worden er straffen uitgevoerd tegen iedereen die zich bezig houdt met het uitoefenen van de verboden zaken.

Ten vierde : het handhaven van het nageslacht.
Het vermenigvuldigen van het nageslacht en het trouwen wordt door de Islam aangemoedigd. De Islam heeft de sterilisatie en castratie verboden en de instandhouding van de familie hiermee beschermd. Bovendien verbiedt de Islam het plegen van overspel en legt straffen op degene die dat doet. De nette opvoeding van kinderen en met name de meisjes wordt door de Islam aangemoedigd.

Omdat de meisjes de toekomstige echtgenoten zullen worden en de echtgenote is een belangrijke figuur die het gezin vormt en de kinderen opvoedt. De Profeet (vzmh) heeft gezegd: ‘degene die een dochter heeft en haar goed opvoedt en leert, zij zal een schild voor hem zijn tegen het vuur’. De Islam geeft de moslim het recht om zijn eigen vrouw te kiezen en zijn kinderen op te voeden en het houden van zijn geslacht te kunnen beschermen volgens de regels van de Islam. 

Ten vijfde : het handhaven van geld.
De Islam heeft het bezitten van geld door de mens toegestaan. Hij heeft de middelen van bestaan bepaald en de mens gestimuleerd om zijn geld op een legale manier te laten groeien. Tegelijkertijd geeft de Islam de armen het recht om geld van de rijke mensen te eisen etc.. Het geld en de individuele eigendom worden door de regels van de Islam gewaarborgd zoals het verbieden van het stelen en het leggen van zware straffen op diefstal zoals het afhakken van de hand van een dief en het verbieden van geldverspilling etc…  De Islam heeft ook speciale regels voor de openbare eigendom, staatseigendom en individuele eigendom vastgelegd zodat alle onderdanen van de Islamitische staat hun geld krijgen waar zij recht op hebben.

Ten zesde : het handhaven van de menselijke waardigheid.
Allah (swt) heeft al vanaf het eerste moment van het bestaan van de mens zijn waardigheid bewezen door de engelen te bevelen om voor Adam te knielen. Allah (swt) heeft gezegd:

“Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het vasteland en de zee gedragen en Wij hebben met goede dingen in hun onderhoud voorzien en Wij hebben hen duidelijk verkozen boven velen van hen die Wij geschapen hebben.” (de vertaling van de betekenissen van soerat Al-israa 70 )

Allah heeft het onrechtmatig slaan van de mens verboden en dreigt met een vloek tegen degene die een mens uit onrechtvaardigheid slaat. Bovendien verbiedt de Islam de morele beschadiging van de mens zoals roddelen, beledigen en legt een straf van tachtig zweepslagen op degene die mensen van overspel vals beschuldigen. Er zijn ook straffen tegen mensen die vals getuigen en tegen mensen die de waardigheid van andere mensen in het geding brengen. De Islam heeft de waardigheid van de mens niet alleen in zijn leven beschermd maar ook na zijn dood zoals het wassen, verwikkelen en begraven van het lichaam van de overledene.

Het is ook verboden om het lichaam schade toe te brengen, de Profeet (vzmh) heeft gezegd: ‘degene die een bot van een overleden persoon breekt is het zelfde als het breken van zijn bot als hij nog in leven zou zijn’. (overgeleverd door Aboe Dawoed)

Ten zevende : het handhaven van de veiligheid.
De Islam heeft straffen gelegd op degene die de algemene veiligheid in gevaar brengen zoals het afsluiten van wegen, het zaaien van angst onder de mensen en het beroven van mensen.

Allah (swt) heeft gezegd:
“De vergelding van hen die tegen Allah en Zijn gezant oorlog voeren en erop uit trekken om op de aarde verderf te zaaien zal zijn, dat zij ter dood gebracht zullen worden, of gekruisigd, of dat hun handen en hun voeten aan tegenovergestelde kanten worden afgehouwen, of dat zij uit het land verbannen worden…” (zie de vertaling van de betekenissen van soerat Al-Ma’ida 33)

In de Islamitische staat heeft de burger – moslim of niet moslim – het recht om veilig te kunnen leven en op bescherming van zijn geld, familie, eer en zichzelf. 

Ten achtste : het handhaven van de staat.
De Islam heeft de moslims verplicht om een staat op te richten die hun volgens Allah’s oordelen moet regeren. De staat moet de Islam als boodschap aan alle mensen verkondigen. Moslims zijn ook verplicht om een Khalifa te benoemen en hem hulde te betuigen zodat hij hun volgens de Koran en de Soenna van zijn Boodschapper zal regeren. Het is ook, volgens de Islam, een zonde om langer dan drie dagen zonder Khalifa en zonder een Islamitische staat te zijn. Hiervoor heeft de Islam straffen op degene die niet meewerkt aan het stichten van een Islamitische staat en het benoemen van een Khalifa gelegd. Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: ‘wie dood gaat zonder een hulde te betuigen zal dood gaan als iemand van de djahiliya-onwetendheid- tijd’. De moslim heeft het recht op een staat die zijn belangen volgens de Islam behartigd.

De behoeftes
De behoeftes zijn de zaken die de mens nodig heeft om de last af te nemen en om de verplichtingen te verlichten. De Islam heeft de mensen alleen dingen verplicht waar zij toe in staat zijn om het te kunnen verrichten en heeft veel vergunningen verleent om het voor hun lichter te maken. Wanneer door een omstandigheid of een bepaalde situatie een regel niet kan worden uitgevoerd dan zijn deze vergunningen hiervoor bedoeld. Bijvoorbeeld het is voor een reiziger of een zieke persoon toegestaan om in de maand ramadan te eten. Het is ook voor een invalide persoon toegestaan om zijn gebed in plaats van staand zittend te verrichten etc..

De verbeteringen
De verbeteringen zijn de zaken die voor de mensen voor een betere situatie zorgen. De goddelijke regels zorgen voor het reinigen van het lichaam, kleding en locatie. Het is volgens de islam aanbevolen voor de mannen om voor naar de moskee te gaan zich op te knappen. Het is verboden om tijdens de oorlog monniken, nonnen, kinderen en vrouwen die niet meevechten te doden. Het is ook verboden om lichamen te verminken en gezanten en leden van officiële delegaties te doden. Wat de straffen betreft is het verboden om mensen door mishandelingen tot bekentenissen af te dwingen etc..

Tot slot de behoeftes en verbeteringen versterken en vullen de essentiële belangen aan zodat de moslim een veilig en edel leven kan leiden.

BRON: Islamitische Mensenrechtenorganisatie –
Islamic Human Rights Commission – www.ihrc.org

Advertenties

19 Responses to “• <b>Mensenrechten in de Islam.</b>”


 1. 1 Moke 2 november 2006 om 6:30000000 pm

  آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته
  Geen misbruik te maken met uw recht als vrije meningsuiting.

  Thalla & Beslama, Moke. 😦 😦 😦

 2. 2 Ahlus-Sunnah wal-Jama3ah 10 december 2006 om 4:45000000 pm

  Salaam 3alaikom,

  Amnesty International is een criminele bende die tegen de Islaam en de Shari3ah is.

 3. 3 Ahlus-Sunnah wal-Jama3ah 10 december 2006 om 4:46000000 pm

  p.s. ik snap dan ook niet dat jullie deze anti islamitische criminele bende hier aanprijzen ? Of heb ik iets verkeerd begrepen?

 4. 4 3adoe da3ief 10 december 2006 om 5:49000000 pm

  vandaar dat ik zei dat er hier zaken terug te vinden zijn zoals soefisme, fasaad en dwalingen…over 3aqiedah word hier niet veel vermeld en wordt hier weinig zaken teruggevonden dat van de minhadj zijn…..

 5. 5 lela zahra 10 december 2006 om 6:59000000 pm

  salaam wa3aleikoem,

  Mijn doel is democratie, welzijn en vrede op aarde creeëren!
  (=te vergelijken met het paradijs).

  Als iemand hier een bezwaar op heeft, zit gewoon niet op zijn plaats! (wordt beland bij een psychiater of psycholoog = gevangenis)

  Moge Allah swt ons naar het rechte pad leiden insha’allah!
  Het is de enige en de gemakkelijkste uitweg om u doel tot succes te brengen !

  Ma3a salaam

 6. 6 Moke 10 december 2006 om 7:26000000 pm

  Salaam “Ahlus-Sunnah wal-Jama3ah”,

  We bekijken het basisprincipe, niet met toeters en bellen.
  Tot mijn weten komt amnesty of hrw voor de rechten van de mens en niet andersom. Het omgekeerde dat je beweert is nog niet bewezen, tenzij jezelf voorbeelden aanhaalt. Kun je enkele vbn geven???

  In afwachting, tot later Insha’allah!!!

 7. 7 3abdoe da3ief 10 december 2006 om 10:00000000 pm

  het paradijs kan je nooit maar ook nooit vergelijken met doenia, doenia toen het geschapen was keek Allah er niet eens naar….deze omdat het geen waarde heeft. Het enige gevoel dat je kan geven wat paradijs in het leven betreft zijn drie zaken zoals ons profeet vrede zij met hem zei: zijn “tevreden zijn met Allah als Heer, tevreden zijn met islaam als geloof en ten slotte tevreden zijn met met Mohammed als Profeet en Boodschapper” dus wie denk je dat je wel bent met het zeggen dat je democratie en welzijn kan creeeren, je moet deze 3 zaken hebben en Allah zal alles in orde zetten, de oplossing voor democratie en welzijn is gewoonweg de islaam en niet de Amnesty international of welke organisatie dan ook, broeder of zuster ‘ahlu sunna wal djama’a’ heeft volledig gelijk, we kunnen ongelovige mensen niet als bondgenoten nemen in de islaam, tenzij je van de verkeerde minhadj bent, want samen regeren met mensen die ongelovige zijn in de Kitaab en soenna, daar hoeven wij als moslims geen hulp van, weet dat alle hulp van Allah komt, en Allah is op de Hoogte van alles(weet het best)

 8. 8 Ahlus-Sunnah wal-Jama3ah 11 december 2006 om 2:42000000 pm

  Salaam 3alaikom,

  beste moke,

  waar het mij om gaat is het feit dat Amnesty International fundamenteel tegen de Islaam ingaat. Waarom?

  Je kunt het lezen op hun website:

  “Amnesty International zegt ‘nee’ tegen de doodstraf. Altijd. Overal.”

  Verder zeggen zij:

  “vrijlaten van alle mensen die vastzitten alleen vanwege hun mening of overtuiging,”

  Terwijl de Profeet sal Allahu 3alaihi wasallam heeft gezegd:

  man baddala dienahoe faqtaloehoe

  wie van zijn religie verandert, doodt hem dan.

  (Sahieh alBoecharie)

  Zo zijn er vele bewijzen en vele voorbeelden wat betreft Amnesty International om te weten te komen dat ze “anti-islam” zijn en “crimineel”, aangezien ze criminelen verdedigen en vragen om hun vrijlating!? Een verstandig mens weet dat dit niet klopt.

  Als ze werkelijk voor de rechten van de mens opkomen, dan moeten ze ophouden daarin te overdrijven. Ik hoop dat je mijn punt begrijpt beste moke.

  Wassalaam..

 9. 9 Ahlus-Sunnah wal-Jama3ah 11 december 2006 om 2:46000000 pm

  salaam 3alaikom

  beste lela zahra

  De Democratie bestaat niet in de Islaam. Wij hebben de Shari3ah, en wij hebben geen mensgemaakte wetten nodig, want we hebben de Wetgeving van Allaah.

 10. 10 lela zahra 11 december 2006 om 7:52000000 pm

  salaam wa3aleikoem,

  Bedankt voor de correctie van de fouten! Islam is idd Shari3ah

  Ma3a salaam

 11. 11 Ahlus-Sunnah wal-Jama3ah 11 december 2006 om 8:08000000 pm

  wa 3alaikom salaam,

  graag gedaan, moge Allaah ons en jullie leiden naar hetgeen waar Hij van houdt en tevreden mee is. Amien.

  overigens heb ik een foutje gemaakt in de transcriptie van de hadieth die ik aanhaalde, het moet namelijk zijn:

  man baddala dienahoe faqtOEloehoe

  (en niet faqtAloehoe)

  Dit wilde ik even corrigeren hier aangezien ik het op geen andere manier kon doen.

 12. 12 3abdoe da3ief 11 december 2006 om 8:16000000 pm

  Barakallahoefik broeder voor je wijze antwoord, Moge Allah jou belonen met Firdaws, Moke ik raad je aan om contacten te leggen met de geleerden en neem kennis, dat is een raad op het eerste plaats aan mij zelf ook, want je antwoord op gastenboek 2 is uit ontwetenheid gereageert, broeder

 13. 13 Moke 12 december 2006 om 4:23000000 pm

  Salaam Alaikoem,

  Waar was ik gebleven nu weer ??

  Thalla & Beslama. 😉

 14. 14 Moke 31 januari 2007 om 9:11000000 am

  Amnesty wil actie tegen Marokko.
  Amnesty International vraagt de Europese Unie (EU) om de steun aan Marokko te herzien, omdat het land eind december migranten zou hebben verjaagd naar Algerije. Daarbij zouden agenten de vluchtelingen en asielzoekers hebben beroofd en seksueel misbruikt.

  Sinds de actie van de Marokkaanse politie zijn honderd mensen vermist, aldus directeur Dick Oosting van het EU-bureau van Amnesty International in een brief aan de ministers van Justitie van de Europese Unie.

  Oosting noemt de Marokkaanse handelswijze onaanvaardbaar. De EU is volgens hem medeverantwoordelijk omdat het Marokko in 2006 heeft gevraagd om de toestroom van vluchtelingen naar Europa te helpen tegenhouden (De Telegraaf).

 15. 15 Lazhar 10 maart 2007 om 2:31000000 pm

  salaam

  Soms gaat men de leerstellingen van de islam gewoon gaan versimpelen.

  De moslim mag niet zwijgen voor onrecht hij moet handelen, maar het is omdat wij al eeuwen te liggen slapen dat andere mensen zijn beginnen opkomen voor de rechten van de moslims in onze plaats.

  De profeet(saw) heeft gezegd: wie niet bezorgd is om de zaak van de moslims is niet van ons.

  Maar vele moslims zijn egoisten geworden, zij leven in welvaard en denken alleen maar aan hun eigen paradijs.

  Het begrip van de tawhid is niet alleen iets theoretisch dat toepast in eigen leven maar omringd onze volledig, alles aanbid één God

  Behalve sommige mensen, maar moet degenen die de tawhid hebben begrepen niet de voorbeeldigste mensen zijn door de eerste te zijn die de schending van de mensenrechten bestrijden

  Of gaan ze gewoon wachten tot ze meer kennis hebben of dat een geleerde hun plicht tegenover hun mede broeders gaat doen in hun plaats.

  Broeders het ook tijd voor actie want de islam is gekomen als een rahma voor de werelden, dus moeten die brengen naar onze broeders. want dat is fard ayn

  wa Allah alam wa ahkam

  salaam

 16. 16 Moke 18 mei 2007 om 11:14000000 am

  Hoe denkt Amnesty tegenover de rechten van de mens in de Arabische/Islamitische wereld ?

  Overzicht:
  Algerije: – Algerijnse nationale veiligheidsdeportatie een belediging aan rechtvaardigheid en een groen licht aan marteling. (24/08/2006)
  Ander bericht van 2006.
  Afghanistan: 2005 – Bahrein: 2005 – Egypte: 20052006
  Ethiopië: 2006 – Indonesië: 2005 – Irak: 2006 – Iran: 2006
  Jemen: 2006Ibrahim Sharaf al-Din veroordeeelt tot de doodstraf.
  Jordanië: 2006 – Koeweit: 2005 – Libanon: 2006
  Libië: 20052006
  Marokko: 20062005Verdwijningen van politieke aktivisten.
  Pakistan: 2006 – Qatar: 2006 – Saoudi-Arabië: 04/02/2004
  Soedan: – Wapenhandel stuwt misbruik van de mensenrechten in Darfour.
  Politie slaat demonstratie in Port Soedan gewelddadig neer.
  Massaverkrachtingen in Darfur.
  Somalië: 2006 – Syrië: 2006 – Tsjaad: 2005 – Tunesië: 2006
  V.A.E.: Mensenrechten in Verenigde Arabische Emiraten.
  25/08/2006 – De kwelling van rechten van de mensactivisten moet ophouden.

  Dit waren maar enkele in het archief gevonden van Amnesty!!!

 17. 17 T 20 juni 2007 om 10:13000000 pm

  Uiteraard is de mensenrechten anti-islam. Lees de declaratie van Cairo eens.

  Islam maakt de volgende dingen verplicht :
  -> slavernij
  -> onderdrukking (dat is immers het nederlandse woord voor “islam”)
  -> ongelijkheid (tussen mannen en vrouwen, tussen arabieren en anderen, tussen moslims en niet-moslims, …)
  -> vrijheid van meningsuiting

  enzovoort, enzoverder …

 18. 18 Karin 19 juli 2007 om 3:58000000 pm

  http://www.muslim-refusenik.com/

  Miusschien moeten jullie hier eens gaan kijken. Eeen zeer interessante kijk op mensenrechten in de islam, van een moslima.

 19. 19 Moke 19 juli 2007 om 4:16000000 pm

  Beste Karin,

  Mensen die agnostiek zijn (ongeloof, ongodsdienstig,…) heeft de Islamitische gemeenschap niets aan. En trouwens ze is geen moslima, maar een Iraakse Agnosticus die in de V.A.E. leeft.
  Wilt niet zeggen dat er niet gecommuniceerd kan worden op andere gebieden, excl. religeus. Want binnen de religeuze aangelgenheden moet ze buiten blijven, want ze is een agnosticus. Dus eigenlijk moet ze niet bemoeien met religeuze aangelegenheden, terwijl ze het ongeloof aanhangt, weet ze niets anders te doen, of wat??

  Doei!!!!


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,084,383 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

juli 2007
M D W D V Z Z
« Jun   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: