• Het Witr-gebed na Isha: is zeker niet verplicht ?

salaat-witr.jpgHet witr-gebed is soennah moe’akkadah. De Profeet Mohammed (vzmh) heeft het sterk aangeraden. Hij sloeg dit gebed nooit over, zelfs niet op reis of rijdend op een kameel. Er ligt zoveel nadruk op het verrichten van het witr-gebed, dat sommige moslimgeleerden daaruit opmaken dat het ‘waadjib‘ (verplicht) is. Echter, na nauwkeurige hadietsstudie wordt duidelijk, dat het niet waadjib is, maar sterk aangeraden.

Vaak denken moslims dat het witr-gebed onderdeel is van het ‘Isjaa’- gebed. Dit is niet zo. Het witr-gebed is een op zichzelf staand gebed en kan gebeden worden vanaf na het ‘Isjaa’-gebed helemaal tot het aanbreken van de tijd voor het Fadjr-gebed. Voor het gemak van de moslims heeft de Profeet Mohammed (vzmh) toegestaan dat het witr-gebed direkt na het ‘Isjaa’-gebed gebeden kan worden. ‘Witr‘ betekent in het Arabisch ‘oneven‘.

In een hadieth zei de Boodschapper van Allah (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn): “Allah is Oneven en Hij houdt van het aantal oneven.” (Moeslim)

gimaar2ea.pngAllah houdt ook van oneven nummers, als ze door twee gedeeld worden, blijft er altijd één over. Daarom gaf de Profeet Mohammed (vzmh) de voorkeur aan oneven getallen. Hij hield ervan om in zijn dagelijks leven dingen in oneven aantallen te doen, zoals: het verrichten van gebeden, het zeggen van doe’a’s, het eten van dadels, etc. Daarom vroeg de Profeet (vzmh) aan zijn metgezellen om witr te bidden aan het eind van het nachtgebed, zodat het aantal raka’aat van het nachtgebed oneven wordt.

‘Abdoellah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Het nachtgebed bid je in groepjes van twee raka’aat. Als iemand van jullie voelt dat de dageraad nabij is, bidt hij nog één raka’ah om heel het nachtgebed oneven maken.” (Boekharie, Moeslim)

Het aantal raka’aat van het witr-gebed:
‘Abdoellah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Het witr-gebed is één raka’ah aan het einde van het nafl-gebed van de nacht.” (Moeslim)

Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat de Profeet (vzmh) zei: “Elke moslim hoort het witr-gebed te bidden. Wie vijf raka’aat witr wil bidden, laat hij het doen, wie drie raka’aat witr wil bidden, laat hij het doen en wie één raka’ah witr wil bidden, laat hij het doen.” (Aboe Dawoed, An-Nasaa’i, Ibn Maadjah)

Uit de bovengenoemde ahadiets begrijpen we dat het witr-gebed eigenlijk uit één raka’ah bestaat en dat iemand ook 1, 3, 5, 7 of 9 raka’ah witr kan bidden. Al deze aantallen zijn goedgekeurd door de Profeet Mohammed (vzmh) in de authentieke ahadiets.

De tijd voor het witr-gebed:
Het witr-gebed kan gebeden worden direkt na het ‘Ishaa’-gebed tot net voor de Fadjr (dageraad).

‘Aaisjah (moge Allah tevreden met haar zijn) vertelde: “Profeet Mohammed (vzmh) bad witr op alle tijden van de nacht. Soms bad hij witr in het eerste deel van de nacht, soms in het middelste deel van de nacht en soms in het laatste deel van de nacht; maar hij maakte zijn nachtgebed altijd af voordat de dageraad kwam.” (Boekharie, Moeslim)

Dus iemand die denkt dat hij niet op kan staan om aan het eind van de nacht witr te bidden, kan het meteen na het ‘Ishaa’-gebed bidden of voordat hij gaat slapen. Maar iemand die denkt dat hij ’s nachts kan opstaan om nafl-gebeden (vrijwillige) te verrichten, hoort witr aan het einde van zijn nachtgebed te bidden.

Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat de Profeet (vzmh) zei: “Iedereen die niet aan het eind van de nacht kan opstaan, moet witr bidden in het eerste deel van de nacht. En iedereen die denkt dat hij aan het eind van de nacht kan opstaan, moet het witr-gebed dan bidden, omdat de engelen klaar staan om te getuigen van de gebeden, die aan het einde van de nacht verricht worden.” (Moeslim, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibn Maadjah)

Hoe bid je witr-gebed ?
Als je één raka’ah witr bidt, dan verricht je het net zoals het gewone gebed. Als je 3, 5, 7, of 9 raka’aat bidt, dan zijn er meerdere manieren waarop je deze verrichten kan. Bijvoorbeeld:

a) Iemand die drie raka’aat witr bidt, kan eerst twee raka’aat op de gewone wijze bidden. Na de tasliem, ‘as-salaamoe ‘alaikoem wa Rahmatoe-Llaah’ eerst naar rechts dan naar links, staat hij meteen op om de derde raka’ah te bidden. Deze manier van witr bidden wordt ‘witr bil-fashl’ genoemd.

b) Iemand die drie of vijf raka’aat witr bidt, hoeft niet te gaan zitten voor tasjahhoed tussen de raka’aat. Alleen in de laatste raka’ah zit hij en zegt hij tasjahhoed.

c) Iemand die drie, vijf of zeven raka’aat witr bidt, zit alleen voor de tasjahhoed in de één-na-laatste raka’ah, namelijk in de tweede raka’ah als hij drie raka’at witr bidt, in de vierde raka’ah als hij vijf raka’at witr bidt en in de zesde raka’ah als hij zeven raka’at witr bidt etc. Hij hoort dan tasjahhoed te zeggen en op te staan voor de laatste raka’ah en het gebed af te maken.

Alle drie de manieren zijn naar het voorbeeld van de Profeet (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) en worden gepraktiseerd door de grote geleerden. Moslims kunnen dus één van deze drie methoden kiezen voor het witr-gebed. Als je drie raka’aat witr bidt, dan is het beter om methode a) of b) te kiezen;

Profeet Mohammed (vzmh) zei: “Maak je witr-gebed niet gelijk aan je Maghrib-gebed.”

De doe’a Qoenoet in het witr-gebed:
Het is soennah om de doe’a qoenoet in de laatste raka’ah van het witr-gebed te zeggen. Je zegt het dan ofwel voor de roekoe’ ofwel na de roekoe’.

Hoemaid (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat hij Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) over de doe’a qoenoet vroeg, namelijk of deze voor of na de roekoe’ gebeden hoort te worden. Anas (moge Allah tevreden emt hem zijn) antwoordde: “We waren gewend om hem voor en na de roekoe’ te zeggen.” (Ibn Maadjah, Qijaamoel-lail of Mohammed ibn Nasaar al Marwaazie, Fathoel Baari)

Alhoewel de doe’a qoenoet voor de roekoe’ gezegd kan worden, is het meer volgens het voorbeeld van de Profeet (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) en beter om hem na de roekoe’ te zeggen.

a) Iemand die de doe’a qoenoet wil zeggen voor de roekoe’, kan hem beter zeggen nadat hij klaar is met het reciteren van Soeratoel-Faatihah en een hoofdstuk uit de Qoer-aan. Als je doe’a qoenoet opleest, mag je dat met opgeheven handen doen of je kunt ze gevouwen op je borst houden.

Enkele wetgeleerden staan erop dat het verplicht is om de doe’a qoenoet in de laatste raka’ah van het Fadjr-gebed te doen, maar als je de hadietsstudie bestudeert, dan vind je dat het noch in het witr-gebed noch in het Fadjr-gebed verplicht is. Dus als je in het witr geen doe’a qoenoet bidt, is je gebed wel gewoon volledig. En als je deze doe’a niet kent, hoef je ervoor in de plaats geen Qoer-aan of enige andere woorden te zeggen.

b) Iemand die de qoenoet na de roekoe’ wil zeggen, mag het met opgeheven handen doen voor zich of hij kan zijn handen langs zijn zij laten hangen.
Het is aangeraden en soennah om de doe’a qoenoet na de roekoe’ te zeggen en om je handen opgeheven te houden.

De doe’a Qoenoet kan in elk gebed gezegd worden; het wordt ook soennah in het Fadjr-gebed gezegd. Qoenoet betekent dat men zich in overgave aan Allah stelt; er zijn verschillende soor­ten doe’a qoenoet. Hier volgt de tekst van de bekende doe’a die je in de dagelijkse gebeden leest.

De tekst van de doe’a Qoenoet:
Hasan ibn ‘Ali (moge Alah tevreden met hen zijn) vertelde: “De Boodschapper van Allah (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) onderwees mij de woorden die ik in de doe’a van het witr-gebed moet zeggen en ze luiden zo:

‘Allaahoemma-dinie fieman hadait, wa ‘aafinie fieman ‘aafait, wa tawallanie fieman tawallait, wa baarik lie fiemaa a’thait, wa qinie sjarra maa qadhait, fa innaka taqdhie wa laa joeqdhaa ‘alaik, Innahoe laa jadzilloe man-waalait, wa laa ja’izzoe man ‘aadait, tabaarakta rabbanaa wa ta’aalait, nastaghfiroeka wa natoeboe ilaik, wa shal-Lallaahoe ‘alan nabijj.

Oh Allah, laat mij behoren tot degenen die U hebt geleid, En laat mij behoren tot degenen die U hebt gered, En laat mij behoren tot degenen die U hebt uitgekozen, En zegen alles wat U mij hebt gegeven, En bescherm mij tegen het kwaad dat U hebt geschapen, waarlijk U besluit alles en niemand kan tegen U een ander besluit nemen, waarlijk degene die U liefheeft kan niet onteerd worden en degene die U vernedert kan niet geëerd worden, U bent gezegend, oh Heer en hoog verheven, onze Heer, wij vragen U om Uw vergeving en keren ons tot U (in berouw) en moge Allah zegeningen en genade geven aan de Profeet. (Aboe Dawoed, An-Nasaa’i, Ibn Maadjah, At-Tirmidzi)

Nu volgt een andere doe’a die door sommige geleerden aanbevolen is voor het witr-gebed:

‘Allaahoemma innaa nasta’ienoeka wa nastaghfiroeka wa noe’minoe bika wa natawakkaloe ‘alaika wa noetsnie ‘alaikal-khaira wa nasjkoeroeka wa laa nakfoeroeka wa nakhla’oe wa natroekoe mai-jafdjoeroeka. Allaahoemma ijjaaka na’boedoe wa ilaika noeshallie wa nasdjoedoe wa ilaika nas’aa wa nahfidoe wa nardjoe rahmataka wa nakhsjaa ‘adzaabaka inna ‘adzaabaka bil-koeffaari moelhiq.

Oh Allah, wij vragen U om hulp en om Uw vergeving en wij geloven in U en stellen ons vertrouwen op U en wij loven U op de beste manier en danken U en wij zijn U niet ondankbaar en wij verlaten en nemen afstand van hem die U niet gehoorzaamt.
Oh Allah, wij aanbidden U alleen en bidden tot U en buigen helemaal tot op de grond voor U en wij snellen naar U en dienen U en wij hopen op Uw genade en wij vrezen Uw straf. Waarlijk de ongelovigen zullen Uw straf krijgen.’

Deze doe’a’ kan gelezen worden, want het is een mooie doe’a’, maar hij behoort niet tot de doe’a’-s die de Profeet (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) in zijn Qoenoet zei.

Er zijn enkele andere doe’a’s die de Profeet (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) gewoonlijk zei in zijn qoenoet in het witr-gebed of in andere gebeden. Je kunt al deze doe’a’-s samen lezen of één van hen of één van deze doe’a’-s met anderen combineren.

3 Responses to “• Het Witr-gebed na Isha: is zeker niet verplicht ?”


 1. 1 Anissa 31 maart 2007 om 2:29000000 pm

  Je kan het best doen he!
  Doe gewoon alsof het verplicht is , WANT voor al die tijd dat we niet hebben gebeden en wel moesten bidden… of dat we er niet bij waren met onze gedachten en onze gebeden niet geaccepteerd werden misschien…

  er zal inshaAllah rekening gehouden worden met extra gebeden

  het eerste wat gecontroleerd wordt op de Dag des Oordeels, is de SALAAT/het GEBED en als de verplichte gebeden niet in orde zijn, zullen de extra gebeden gecontroleerd worden en zal er rekening mee gehouden worden, dus ik zou zeggen DOEN!!!!

  als onze gebeden niet goed gevonden worden, mogen we het namelijk vergeten 😦

  En Allah swt weet het beste!

 2. 2 umm_zaynab 31 maart 2007 om 6:56000000 pm

  salaam

  klopt. anissa vind ik ook,
  tis niet de bedoeling om alleen dingen te doen die verplicht zijn..soenah is het aangeraden en hoe de profeet het deed.. wel waarom niet dan je zal echt niet worden
  als je het witr gebed erbij doet.. integendeel je word er met exra hassanaat voor beloond..

  m3a salama

 3. 3 Ahlam 14 juli 2015 om 3:09000000 am

  Djazaak Alllah oe ghairan. Ik heb door weer extra kennis meegekregen. Moge Allah je belonen voor het delen.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2.226.972 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

maart 2007
M D W D V Z Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua

%d bloggers liken dit: