• Gedwongen huwelijken (Deel 1 en 2).

Marokkaanse & Turkse gedwongen huwelijken: Deel I.

Marokkaanse & Turkse gedwongen huwelijken: Deel II.

.

De meeste gedwongen huwelijken worden traditiegetrouw door ouders gearrangeerd. Vaak is daar prestige of financieel voordeel bij in het spel. We moeten echter bedenken dat een huwelijk waarbij de huwelijkspartners elkaar niet van tevoren hebben leren kennen, of waarbij één of beide partners zich tegen het huwelijk verzetten, volgens de islamitische wet strikt genomen ongeldig is. Eén van de zwakkere punten van de islamitische regels kan het zijn dat het meisje geacht wordt met het voorgestelde huwelijk in te stemmen als zij niet protesteert. Daar kan makkelijk misbruik van gemaakt worden door vaders die meer houden van het geld van hun a.s. schoonfamilies dan van hun eigen dochters.

Een huwelijk uit liefde is in de islam overigens niet verboden. Een argument daartegen kan zijn dat liefde vaak maar van korte duur blijkt. Als twee mensen verliefd worden zijn zij natuurlijk geneigd elkaars goede kanten te idealiseren, terwijl de minder goede kanten ontzien worden. Als je dan een tijdje met elkaar samenleeft, kan het zijn dat die minder goede kanten sterker naar voren komen of ergernis gaan oproepen.

In een gedwongen huwelijk kan een ‘zakelijke’ overeenkomst in gevaar brengen, waarbij men zich door middel van een geschreven contract aan een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar verbindt:

1. De man wordt gezien als hoofd van het gezin, als leider, of liever als eindverantwoordelijke. Hoewel de vrouw haar man in principe moet gehoorzamen, mag de man dit niet zien als vrijbrief voor autoritair gedrag. Zeker bij het nemen van belangrijke beslissingen behoort hij met zijn vrouw te overleggen en haar om advies te vragen. Doet hij dat niet, en eist hij van zijn vrouw absolute gehoorzaamheid, dan is van een harmonisch gezinsleven natuurlijk geen sprake.

2. Het is de taak van de man om het gezin van al het nodige te voorzien. Dat wil zeggen dat de man kostwinner is en zijn vrouw en kinderen tenminste recht hebben op voedsel, kleding en huisvesting. Een man mag zijn vrouw nooit dwingen om te werken om daarmee mede in deze basisbehoeften te voorzien. Anderzijds mag een vrouw natuurlijk uit eigen beweging een bijdrage leveren. Als een man zich niet aan deze verplichting houdt, of bijvoorbeeld zijn geld aan allerlei luxe-artikelen besteedt terwijl zijn vrouw met tweedehands kleding genoegen moet nemen, dan geeft dit de vrouw het recht een scheiding aan te vragen.

3. De islam kent geen gemeenschap van goederen. Wat de man meer verdient dan voor de dagelijkse levensbehoeften nodig is, kan hij naar believen voor zichzelf besteden. Wat de vrouw eventueel meebrengt, erft of verdient (er is voor vrouwen geen verbod om buitenshuis te werken) is alleen voor haar; haar man kan daar geen enkel recht op doen gelden.

4. Een islamitisch huwelijk is niet geldig zonder bruidsschat, dat wil zeggen een cadeau dat de man aan zijn aanstaande vrouw geeft. Dat kan een geldbedrag zijn, mooie kleding of een simpele ring. Er zijn geen bijzondere voorschriften voor, zolang het maar in overeenstemming is met de wensen van de bruid en de financiële mogelijkheden van de bruidegom. Zij moeten hierover dus van tevoren overleggen en desnoods onderhandelen. De bruidsschat is een cadeau van de bruidegom aan zijn bruid. Hij kan deze later dus nooit terugeisen. Ook is het niet de bedoeling dat hij het meisje van haar ouders koopt, zoals in sommige culturen nog steeds gangbaar is.

BESLUIT: Er is gezegd al dat het niet nakomen van bepaalde verplichtingen een vrouw het recht geeft om te scheiden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het katholicisme is echtscheiding dus toegestaan, zowel op initiatief van de man als van de vrouw, hoewel het als een laatste uitweg gezien wordt. Voordat het zover is moet eerst alles in het werk gesteld worden om de goede verstandhouding te herstellen, bijvoorbeeld door tussenkomst van elkaars familieleden of een imam. Maar als dit niet meer mogelijk blijkt en het huwelijk voor één of beide partners een kwelling is geworden, kan het beter zijn om uit elkaar te gaan en elkaar een nieuwe start te gunnen.

De praktijk is weerbarstig: Het zou beter zijn als zij hun energie staken door gedwongen huwelijken toe te laten in hun gezinnen, het heropvoeden van die mensen die zulke zaken normaal vinden. De slachtoffers van gedwongen huwelijken kunnen altijd bij de ombudsman terecht van hun regiogemeente.

Het huwelijk & Redenen om een huwelijk te weigeren:
Het behoort tot de rechten van de vrouw dat zij haar echtgenoot kan kiezen. Een meisje kan niet verplicht worden met iemand te trouwen. Ouders kunnen wel een partner voorstellen, maar een meisje is niet verplicht het hiermee eens te zijn. Wanneer ze toch tegen haar zin uitgehuwelijkt wordt, geeft dit de vrouw het recht op echtscheiding:

“Er werd gemeld door Khansa bint Khidam Al-Ansariya dat haar vader haar ten huwelijk gaf en zij dit huwelijk niet graag had. Dus ging zij naar de Apostel van God en hij verklaarde het huwelijk ongeldig.”

In een andere versie van deze hadith zei de dame in kwestie dat ze het huwelijk aanvaardde maar dat ze vrouwen wou laten weten dat ouders geen recht hebben om hen een echtgenoot op te dringen (Ibn Majah)

Een vrouw heeft ook geen toestemming nodig van haar ouders om te huwen.

Kortom, als de vrouw niet vindt dat zij er klaar voor is, is het beter niets te forceren. De wil om te trouwen moet volledig zuiver zijn en los van dwang. Zij heeft al het recht om te wachten of te weigeren. Zelfs als het een vrome man betreft. Als zij niet zeker is, is dat haar goede recht. Het huwelijk moet niet onderschat worden. Het is een contract tussen man en vrouw en zolang een van hun er niet voor kan instaan om de verplichtingen na te komen dan is het beter geen contract te sluiten.

48 Responses to “• Gedwongen huwelijken (Deel 1 en 2).”


 1. 1 Imen 2 juni 2007 om 8:51000000 am

  Slm,

  Tja helaas wordt dit tot heden nog steeds gedaan.

  wat weliswaar niet kan of hoort…

  Tenslotte is het de man en de vrouw die bij elkaar horen en wonen, tot het einde.

  Niet de ouders…

  grtjs Imen

 2. 2 jamila 2 juni 2007 om 11:56000000 am

  heey iedereen, ik vindt gedwongen huwelijk echt verkeerd. mijn ouders bepalen mijn man niet hoor. je mag zelf weten.

 3. 3 Mahdiya 2 juni 2007 om 12:06000000 pm

  Salaam Alaycuum,

  Ik vind het heel erg dat dit nog steeds gebeurd. De Profeet (sallallahu alayhi wasalam) heeft een huwelijk zoals deze ontbonden omdat de vrouw het niet wilde, waar haar vader bij staat.

  Ik snap dat het voor veel van die jongelui moeilijk is om nee te zeggen of later om te zeggen dat ze willen scheiden. Ik vind dat hier een actieve rol voor de Imaam ligt om met ouders te gaan praten en hen deze dingen te laten inzien. Ik heb een keer gehoord van een Imaam die daarvoor op huisbezoek ging en die kreeg het vaak heel goed duidelijk aan de ouders.

  Ik heb er persoonlijk alleen geen begrip voor dat een vader dan tegen zijn zoon zegt “Als je een mooi meisje ziet ga er voor en zeg het gewoon niet tegen je vrouw.” en ook niet dat die zoon dat ook uitvoert. Allah heeft dat heel duidelijk verboden, overspel is een van de zwaarste zonden. En daarnaast, je zal er als vrouw/vriendin maar achter komen dat je man er nog iemand op na houdt…..

 4. 4 fatima 2 juni 2007 om 3:37000000 pm

  salaam,

  gedwongen huwelijken bestaat niet in de islam, die mensen die dat doen met hun kinderen denken dat ze het beter weten.
  beseffen ze dan nie dat hun kinderen ermee moeten leven en zij alleen op bezoek komen……..

 5. 5 Anoniem 2 juni 2007 om 9:16000000 pm

  die papieren das echt een business geworden das echt schandalig

 6. 6 Anoniem 2 juni 2007 om 11:04000000 pm

  Saaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

  Lieve zusters en broeders, ik heb speciaal voor jullie hier het volgende opgezocht om dat jullie (neem ik aan) graag willen trouwen, ik zou zeggen lees het aandachtig is namelijk zeeeeer belangrijk en interessant!

  In de Naam van Allah de Erbarmer de meest barmhartige

  Het huwelijk in de islaam is een gezegend contract tussen de man en vrouw. Waarin het geven en nemen is, en waarin hetgeen een lange levens reis is van liefde, samenwerking, harmonieen en genegenheid. De Qor’aan legt deze relatie tussen man en vrouw uit in de volgende woorden:

  “En onder Zijn Tekenen is het volgende: dat Hij voor jullie echtgenotes heeft geschapen uit jullie zelf en dat jullie rust bij hen zullen vinden en Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst.” (soerah 30:21)

  “Hij is het die jullie geschapen heeft uit één enkele persoon en (toen) heeft hij uit hem zijn vrouw geschapen zodat hij het plezier om met haar samen te leven zou beleven.” (soerah7:189)

  “Zij zijn lichaamsbedekking of levensvreugde voor jullie en jullie hetzelfde voor haar.” (soerah 2: 187)

  Man en vrouw zijn elkaars bedekking d.w.z zij ondersteunen elkaar, troostten elkaar, beschermen elkaar en elk past bij de ander zoals een kledingstukbij het lichaam past. Dit benadrukt hun eenheid. Kleding is iets dat het lichaam bedekt en beschermt. Man en vrouw vullen elkaar aan.

  Abdoellah Ibn Ma’soed (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de profeet (vzmh) zei:

  “O jullie jonge mensen! Iedereen die zich het huwelijk kan veroorloven moet trouwen, want dat helpt hen de blikken neer te slaan en zijn kuisheid te behoeden. Iedereen die niet in staat is om te trouwen wort aanbevolen om te vasten, want het vasten (zijn) seksuele kracht verdwijnen.” (Boecharie & Moeslim)

  Er zijn in de Islam bepaalde regels die voor een ieder die trouwt gelden. Als moslim zijnde zouden we ons moeten houden aan de regels van het huwelijk die de islam voorschrijft. De meeste moslims van tegenwoordig negeren dit of zijn totaal onwetend geworden over deze islamitische etiquette en houden zich vaker vast aan traditionele regels die totaal de islamitische regels overschrijden en vaak ook verboden zijn.

  Ibn Abbas(moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde:

  “Er was eens een meisje dat naar de Boodschapper van Allah (vzmh) kwam en klaagde. Zij zei: ” Mijn vader heeft mij aan zijn neef uitgehuwelijkt om zichzelf in een betere positie te plaatsen. ‘ Daarop gaf de profeet (vzmh) haar de keuze. Zij zei: ‘ Ik accepteer wat mijn vader gedaan heeft.Maar het ging mij erom, dat de vrouwen weten dat hun vaders hen niet tot een huwelijk kunnen dwingen.”

 7. 7 N.B. 3 juni 2007 om 1:27000000 pm

  Salaamoe3alaikoem wa rahmatoelahi wa barakatoeh

  Abdoellaah ibn Mas’oed (r.a.) verhaalt: “Ik vroeg de Profeet (saw) : “Welke handeling is het meest geliefd bij ALLAH?” Hij (saw) antwoordde: “Het gebed op de daarvoor gegeven tijd verrichten” Ik vroeg: “En daarna?” Hij (saw)antwoordde: “goedheid betrachten tegenover de ouders” Ik vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Djihaad op de weg van ALLAH”. (overgeleverd door Boechaarie en Moeslim)

  We weten allemaal dat als we de beloning van Allah swt willen ontvangen, we o.a. goed moeten zijn t.o.v. onze ouders en hen moeten gehoorzamen. We worden ook allemaal met die waarden grootgebracht. Spijtig genoeg, zijn er ouders die misbruik maken van de liefde en het respect dat hun kinderen voor hen hebben. Ouders zorgen heel ONS leven én HUN leven voor ons. Ze wensen toch enkel het beste voor hun kinderen? Bij die gedachten begint het…Vele die “toestemming” geven voor een “gearrangeerd huwelijk” worden gemanipuleerd door hun ouders. Ze zien hoe gelukkig hun ouders zijn met de gedachte dat hun zoon/dochter met die persoon zou trouwen en het geeft hen een voldoening om voor hen zoiets grootst terug te doen. Jammer dat ze dan nog niet beseffen dat ZIJZELF hun leven moeten leven en niet hun ouders. Bedenk, de dag dat iemand zich ongelukkig voelt in een huwelijk, zullen ook ouders, en vooral de moeder eronder lijden… Welk goeds heb je dan gedaan voor je ouders? Langs de andere kant, Yoem el Kijama, Allah swt houdt rekening met je daden jegens je ouders (insha’Allah)… Jezelf ongelukkig maken voor je ouders…Allah o a3lem hoe groot de beloning van onze Schepper daarvoor zal zijn. Allah o a3lem wat de bestraffing voor de ouders daarvoor mag zijn. ALLAH I HFED!

  Ik sluit met hetvolgende..Je gaat op bezoek bij je ouders, maar wanneer je de deur achter je sluit ga je naar je man/vrouw. En daar kan je voor jezelf uitmaken of je dit doet omdat je rust bij hem/haar vind of gewoon omdat het moet…

  Allah I hdina en mag Allah swt elke huwelijk zegenen en beschermen.

  Salaamoe3alaikoem

  N.B.

 8. 8 Da Dame 3 juni 2007 om 2:43000000 pm

  ik vind gedwongen huwelijken ook niet kunnen… je kiest toch zelf van wie je houdt, met wie je de rest van je leven gelukkig wil zijn en met wie je kinderen wil krijgen?

  Als je ouders iemand als optionele partner hebben, is dat hun probleem. Het is nog steeds je eigen leven…

 9. 9 Liesbeth 3 juni 2007 om 4:21000000 pm

  zo denk ik er ook over, ben het eens met de reactie hierboven

 10. 10 Umm ILyas 3 juni 2007 om 6:03000000 pm

  ouders doen vaak na wat hun ouders deden enz… zonder rekening te houden met de islamitische wetgeving hieromtrent.
  Ik ben absoluut niet tegen uithuwelijking, zolang alles halal gebeurd is er geen probleem, maar het mag niet gedwongen zijn. Wat een slechte basis voor een huwelijk.

  salamu 3alaykoum

 11. 11 Anissa--> umm ilyas 3 juni 2007 om 8:00000000 pm

  ik begrijp het niet

  je bent niet tegen uithuwelijken… volgens mij heb je je vergist in deze zin, volgens mij bedoel je dat je er niet voor bent , toch???

  want uithuwelijken is haraam, want het is een gedwongen huwelijk…

  en dit mag niet in de islam

  het meisje moet instemmen, al is dit stilzwijgend(niets zeggen betekent dus dat je het ok vindt hé…!!!)

  salaam

 12. 12 Umm Ilyas 3 juni 2007 om 9:31000000 pm

  Ik ben niet tegen bijvoorbeeld een ouder die een kandidaat voorstelt en een dochter die hiermee instemt.
  Dit kan ook uithuwelijking zijn, want ze heeft op zich niet zelf gekozen, wel ingestemt.
  Als het gedwongen uithuwelijking is dan is het haram.

  salamu 3alaykoum

 13. 13 Anissa --> Um Ilyas 3 juni 2007 om 10:31000000 pm

  salaam

  ik begrijp je nu veel beter en sta achter hetgeen je zegt

  enkel noem ik wat jij uithuwelijking noemt, een geregeld huwelijk

 14. 14 anoniem 3 juni 2007 om 11:23000000 pm

  salam ou3aleikom

  gedwongen huwelijken bestaan nog
  ik zit nou in dit sitiautie ik word gedwongen te trouwen met iemand die ik niet wil en veel ouder is dan mij ik weet niet wat ik moet doen!!

 15. 15 anoniem 3 juni 2007 om 11:30000000 pm

  weet iemand misschien wat ik kan doen?

 16. 16 Khadija 4 juni 2007 om 12:13000000 pm

  je moet je ouders blijven zeggen dat je niet akkoord bent met deze regeling… ga desnoods bij andere familieleden ten rade…

 17. 17 omar 4 juni 2007 om 3:52000000 pm

  Beste anoniem

  probeer idd gewoon met je ouders hierover te praten, lukt dit niet kan je eventueel een ouder familielid inschakelen als tussenpersoon. iemand waarmee je vrijuit kan praten en iemand waar je ouders respect voor hebben.

  Praat eens met je moeder en laat haar haar eigen verhaal vertellen ivm haar huwelijk en toon hier begrip en respect voor maar argumenteer wel dat de tijden veranderd zijn en het niet meer haalbaar is om met iemand te trouwen die je niet kent! zowel niet voor je eigen geluk, je toekomst, je kinderen,…!

  Maar je moet wel zien dat je niet aanvallend gaat doen tegen je ouders want al bij al blijven het je ouders en zij willen enkel het beste voor je. als is het in dit geval hoogst waarschijnlijk niet het geval! Maar zij kijken uiteraard naar de familie van de persoon en als deze een goede naam heeft, denken zij dat hij ook wel goed zal zijn voor je. Spijtig genoeg is dit in de samenleving van vandaag niet meer zo! de familie van de persoon kan en zal niet kunnen instaan voor de daden van hun zoon!

  spijtig genoeg ken ik persoonlijk heel veel meisjes die hetzelfde meegemaakt heb als jij en nu hun man bedriegen omda zij niet het gene krijgen dat ze gelukkig maakt! ik verwijt deze meisjes zeker niets maar dit is het laatste wat ik iemand zou toewensen.

  hopelijk lukt het je om ze te overtuigen van een grote vergissing.

  het beste!

 18. 18 anoniem 4 juni 2007 om 8:08000000 pm

  Weet iemand wat je moet doen om je huwelijk ongeldig te laten verklaren, want ik ben gedwongen om te huwen met een man die ik absoluut niet wil. Ik wil daar zo snel mogelijk van af, dus geen scheidingsprocedures van zoveel maanden/jaren.

  Weet iemand toevallig hoe het zit met die ombudsman?

  Alvast bedankt

  Wa salamoe alaikoem

 19. 19 anoniem 4 juni 2007 om 9:29000000 pm

  dankje wel! omar

  ik heb alles al geprobeerd
  mijn familie weten allemaal ervan ze hebben veel gepraat met mijn ouders maar niks heeft geholpen

 20. 20 moslima 5 juni 2007 om 6:26000000 pm

  sallaam alaikoem

  ik wou even reageren op annoniem

  ik wil je heel graag helpen, ik zou je ook graag willen spreken op msn, als je me wilt toevoegen op msn.

  inshallah spreek ik je gauw, je ougthi fie dien
  sallaam alaikoem, moge allah ons beschermen inshallah ya rabbie el3alamien

 21. 21 omar 6 juni 2007 om 2:40000000 pm

  Beste anoniem

  er bestaan verschillende manieren om te scheiden. en juist is de procedure versoepeld waardoor je zelf een scheiding kan aanvragen zonder dat je partner hiermee moet toestemmen.

  als je wil kan ik je ook in contact brengen met enkele vrouwen die dit hebben meegemaakt. laat maar iets weten!

  veel sterkte toegewenst;

  groetjes

 22. 22 Anoniem 6 juni 2007 om 6:15000000 pm

  salam moslima en omar hier is me msn riffia@live.nl

 23. 23 moslima!!!! 6 juni 2007 om 7:05000000 pm

  salaam

  ik ben niet de moslima die hierboven heeft geschreven ik ben een andere ik wou gewoon maar zeggen dat ik het heel erg vind voor je anoniem en dat je nu snel kunt scheiden zonder jaren te w8en ik hoop met heel mijn hart dat het jou lukt en dat je nog inchallah gelukkig zal leven met iemand die je graag ziet en met wie je je leven wilt leiden

  ma3a salaam

 24. 24 fess 6 juni 2007 om 8:10000000 pm

  julie moeten ook begrijpen dat sommigen ouders dat goed bedoelen om hun te uithuwlijken hè

 25. 25 H. 7 juni 2007 om 2:57000000 pm

  salam.

  Allah bepaald wie en waneer en waarom!

  ik en mijn ouders zien wel dat huwelijk gedoe is iets dat wij niet bepalen
  dus daao wees er ook voorzichtig mee
  want….LIEFDE MAAKT BLIND!!!!!!!!

 26. 26 H. 7 juni 2007 om 3:00000000 pm

  Salam anoniem

  ik wil je ook helpen.
  Ik heb zelf een msn waar je je problemen kan vertellen en ik help je dan je moet dan mailen naar: bij Moke vragen.
  iedereen mag dat overigens.
  maar ik help mensen graag en ik maak er later mijn beroep van.

 27. 27 H. 7 juni 2007 om 3:01000000 pm

  laat wat van je horen!!

 28. 28 fayroz 9 juni 2007 om 5:12000000 pm

  Wauww..
  Wollah ongelooflijk dat dit soort dingen nog steeds gebeuren..
  Ik heb al soortgelijke verhalen gehoord van vriendinnen waarvan de zussen werden uitgehuwelijkt en dat ze niet alleen mantaal maar ook fysiek werden mishandeld..
  Uiteindelijk loopt zo’n huwelijk op de klippen en trekken de ouders er een les uit.. Mijn vriendinnen zullen beslist NIET uitgehuwelijkt worden..!!
  Die ouders weten nu wel wat de gevolgen zijn voor hun dochters.. 🙂

 29. 29 Moke 22 juni 2007 om 7:34000000 pm

  Politie voorkomt gedwongen huwelijk
  De politie heeft de afgelopen twee weken in Amsterdam twee mannen aangehouden op verdenking van het ontvoeren van een 22-jarige Pakistaanse vrouw. Het gaat om de 49-jarige stiefvader en een 21-jarige oom van het slachtoffer. Ze zouden hun familielid naar Pakistan hebben willen brengen om haar daar onder dwang te laten trouwen.

  Het slachtoffer heeft tegen de zin van haar familie een relatie met een 19-jarige Indiase jongen. De twee verdachten zouden de vrouw met geweld naar haar ouderlijk huis hebben gebracht, waarbij ze enkele kneuzingen opliep. De Pakistaanse verblijft nu op een geheim adres.

  BRON: ‘www.nieuwnieuws.nl’

 30. 30 Moke 27 juni 2007 om 9:49000000 am

  Huwelijk onder dwang.
  Vraag: Ik heb een zus en mijn vader heeft haar aan iemand gehuwt zonder naar haar mening te vragen en zonder haar goedkeuring ermee. Zij is 21 jaar oud en hij heeft een valse getuigenis afgelegt voor het huwelijkscontract, (zeggende) dat het meisje met het huwelijk heeft ingestemd… Wat is het oordeel over deze huwelijksvoltrekking?

  Antwoord: …Echter de juiste uitspraak in dit geval is dat het niet toegestaan is voor de vader of voor wie dan ook, om het meisje met iemand te huwen die zij niet verlangt, zelfs wanneer hij geschikt is. Omdat de Boodschapper (vzmh) heeft gezegd: “Huw niet de maagd totdat haar goedkeuring is verzocht.” En dit is algemeen – niemand is hiervan gevrijwaard, zelfs haar voogdij niet. Het is overgeleverd in Saheeh Moesliem: De maagd, haar vader moet haar goedkeuring verzoeken…

  Fataawal-Mar’ah Vol. 1. p.47
  Shaykh Muhammad bin Saalih bin Muhammad ‘Uthaymeen 1926-2001 | 1347H-1421H

 31. 31 Moke 27 juni 2007 om 9:55000000 am

  Dwangmatige huwelijk.
  Vraag: Is het voor een vader toegestaan om zijn dochter dwangmatig te huwen met iemand die zij niet wenst?

  Antwoord: Het is niet toegestaan voor de vader of voor iemand anders dan hem, om degene die onder zijn voogdij staat te dwingen met iemand te trouwen waar zij niet naar verlangt. In plaats daarvan is het noodzakelijk om haar goedkeuring en toestemming te verkrijgen, vanwege wat de Boodschapper (vzmh) heeft gezegd (toen hem werd gevraagd): “O boodschapper van Allaah! Wat is haar goedkeuring? Hij antwoordde: Haar zwijgen.” Met andere woorden, met betrekking tot de maagd zoekt haar vader haar goedkeuring, en haar goedkeuring is haar zwijgen.

  Daarom is het verplicht voor de vader om wanneer zij de negen jarige leeftijd of ouder bereikt, dat hij vraagt om haar goedkeuring. Evenzo voor de voogd, zij huwen haar niet uit zonder haar goedkeuring. Dit is verplicht voor hen allen. Wie er ook zijn dochter ten huwelijk stelt zonder goedkeuring/toestemming, dan is het huwelijk niet correct; omdat een van de voorwaarden van het huwelijk de goedkeuring en behagen van beide partijen een vereiste is. Dus als hij haar huwt zonder haar goedkeuring ermee en haar dwingt onder zware bedreigingen of zelfs mishandeling, het huwelijk is dan ongeldig…

  Het is verreist van de aanstaande man, wanneer hij weet dat zij hem niet wenst voor een huwelijk, dat hij er geen gevolg aan geeft. Zelfs wanneer haar vader het voor hem gemakkelijk maakt (hem toestemming verleent). Het is verplicht voor hem om Allaah te vrezen, en om niet de vrouw te benaderen die hem niet verkiest voor een huwelijk… Het is verplicht voor hem om zich te hoeden voor hetgeen Allaah hem verboden heeft, en dit vanwege het feit dat de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, maande dat de goedkeuring van de meiden (als eerst) gezocht moet worden.

  Fataawal-Mar’ah Vol. 2. p.50
  Shaykh ‘Abdul-‘Azeez bin ‘Abdillaah bin Baaz 1909-1999 | 1330H-1420H

 32. 32 zohra 27 juni 2007 om 7:35000000 pm

  salaam alaioum

  ik vind het zo erg dat meisjes worden uitgehuwlijkt ik ken zoveel verhalen
  en zelfs op tv hoor je het
  hebben jullie over die schietpartij in alkmaar gehoord
  een turks koerdische meisje was uitgehuwelijkt met een turks koerdische jonegen ze waren getrouwd maar doordat ze uitgehuwlijkt waren hadden ze zoveel problemen dat ze van hem is gaan scheiden de jongen was er niet mee eens en ging haar stalken zij heeft meerdere malen een klacht ingediend bij de politie en die heeft niks gedaan tot dat ze uiteindelijkt gewoon is neer geknald door meerdere kogels
  die vader van haar is zo geschrokken van deze gebeurtenis dat hij zelf met hartproblemen is opgenomen in het ziekenhuis
  ik denk dat als meisjes nog steeds worden uitgehuwlijkt dat er meer van dit soort dingen gebeuren
  ik wil die meisjes sterkte wensen die in de situatie zitten misschien kun je je ouders uit leggen dat het haram is om uitgehuwlijkt te worden en kun je de hadith aan hun laten lezen mischien dat het helpt

  alaikoum salaam
  zohra

 33. 33 LeLe Moslima 26 september 2007 om 1:03000000 pm

  Salam eleikom,

  ZOHRA; De vraag is nemen ze het dan aan als je met hadith en dergelijke komt aanzetten, marokkaanse ouders zijn echt koppig, vooral de vorige generatie.. Toen ik wou trouwen met de jongen van mijn keus, kostte het mij ook veel moeite om hen te overhalen, ze vonden me zogenaamd jong, nog niet klaar voor..Ik was 19, ik heb doorgezet omdat ik wist dat hij de juiste persoon voor mij was.. Op een gegeven moment hebben ze toegegeven en is mijn man nu, naar mijn huis gekomen en om me hand gevraagd, mijn ouders waren gelijk helemaal gek op mijn man.. En nu ben ik 4,5 jaar getrouwd en heb 2 kinderen en mijn ouders zijn helemaal gek op mn man en hun kleinkinderen. En ik heb mijn man zelf gekozen en hij mij en we zijn nog steeds helemaal gek opelkaar elhamdoelilah..

  Je moet inderdaad proberen je ouders over te halen met gesprek en bewijzen uit de koran. Twijfelen ze, zeg dat ze indergeval hem en de familie 1 keer ontmoeten, misschien draaien ze dan bij inshaala..

 34. 34 aNoer 26 september 2007 om 1:23000000 pm

  Ik heb een Marokkaans meisje in mijn klas en die moet ook trouwen. Met een man uit Marokko. Dit verhaal vertelde ze aan andere klasgenoten en ze vertelde erbij dat haar ouders strenge Islamitische mensen zijn. Is dit dan niet tegenstrijdig? Streng Islamitisch, maar wel je dochter dwingen te trouwen.

  Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik vind het heel erg voor d’r.

 35. 35 LeLe Moslima 27 september 2007 om 10:06000000 am

  Salam eleikom aNoer,

  Haar ouders zijn streng islamitisch maar toch dwingen ze haar om te trouwen??? Heel tegenstrijdig!! Als hen zoveel kennis over de islam hebben dat weten ze dat hen dochter zelf moeten weten met wie ze moet trouwen.. Ze moet teksten uit de koran aan haar ouders laten zien..met bewijzen komen dat ze haar niet mogen dwingen..

  Algheer inshaala..ik denk dat deze mensen haar dwingen omdat de jongen familie is ofzoiets..Het blijven marokanen, cultuur is heel sterk en daardoor vergeten ze soms hun geloof, astagfiralah..

  Ik hoop op het beste voor haar inshaala.. Moge Allah ons helpen en zegenen deze ramadan en onze zonden vergeven inshaala..

  Groet en veel succes..

 36. 36 Moke 27 september 2007 om 11:45000000 pm

  Zuster aNoer,

  Je kunt haar de bovenstaande bewijzen geven en aan haar ouders voorleggen of iemand anders die de moed heeft voor haar op te staan.

  Er staat duidelijk in, dat het niet toegelaten wordt en ongeldig is.

  Heb je nog iets nodig, dan kan ik eventueel iets extra doen???

  Laat de lamp maar branden!!!

 37. 37 aNoer 28 september 2007 om 1:43000000 am

  Salaam Alaikoem Moke en LeLe Moslima,

  Ik heb tegen d’r gezegd dat ik graag met haar mee ga en haar wil steuen. Ik heb gezegd dat we de koran en hadith erbij kunnen halen. We kunnen bewijzen dat het niet toegestaan is, dat het haram is. Ze zegt dat haar ouders daar niks van willen weten. En dat als ik ga, ik het veel erger maak, dan het al is. Ze is trouwens al een hele tijd niet op school komen opdagen. Ik wil haar graag bellen, maar ben bang dat ik het erger voor d’r maak.

  LeLe Moslima, hij is inderdaad een neef van haar, zonder papieren.

 38. 38 LeLe Moslima 28 september 2007 om 12:24000000 pm

  Aah ik vind dat zo zielig voor haar. Ik kan me daar zo boos om maken he!! Ik wou dat ik iets voor je kon betekenen, maar het enige advies dat ik je kan geven is dat ze de koran onder hun neus moet zetten en dat je doe”a voor haar doet, zal ik ook doen inshaala..

  Groet..

 39. 39 Nora 28 september 2007 om 1:21000000 pm

  salaam ailikoom

  ja dit is wel allemaal erg he. ik heb het ook mee gemaakt en ben er nog altijd in verwikkelt. het is erg wat sommige vaders hun dochters aandoen.

  Allah ziet alles.

 40. 40 LeLe Moslima 28 september 2007 om 4:43000000 pm

  Na regen komt zonneschijn Nora. Alles komt uiteindelijk goed inshaala. Ik wens je het allerbeste inshaala..

 41. 41 Moke 29 september 2007 om 7:04000000 pm

  Salaam zusters,

  Je moet weten, als je de jongen van ginder haalt:
  – kent geen Nederlands voor te communiceren,
  – ontvangt geen werkloosheiduitkering: moet min. 1j. werken, dat gaat ook niet, want kent geen talen, …
  – en jij (zuster) moet alle verantwoordelijkheid opnemen van het gezin als van de man, terwijl je de gezindshoofd niet bent.

  En met één inkomen dat ze ontvangt (deeltijds of voltijds) moet ze zien dat ze alle klusjes geklaard krijgt aan de einde van de maand.
  De man kan niets doen: weet niets, kent niets en kan niets.

  Hoe ga je hier vooruit in uw geloof en het wereldse leven????

  Twee uitwegen: je kunt heel den dag in het cafe ziiten uithangen oftewel ergens aan het werk geraken.

  Het is eigenlijk een soort gokspelletje geworden. Uit wat zal alles uitdraaien? Huwelijk staat altijd vol verassingen zegt men altijd!!!

  Met 1 inkomen ga je nooit rond komen en het internet zal er eerst uitvliegen, de deur uit!!!!

  Beslama.

 42. 42 LeLe Moslima 30 september 2007 om 2:19000000 pm

  Ja astigfiralah… Ik ben er altijd op tegen geweest dat de jongens en meiden van hier, jongens en meiden vandaar halen.. Dat huwelijk werkt gewoon niet, onze denkwijze is heel anders dan van die mensen daar.. Er zijn genoeg leuke meiden hier genoeg goeie jongens hier, waarom zou je ze van daar halen?? Er word zogenaamd gezegd, dat de meiden daar veel betere en trouwere vrouwen zijn, geen straatmeiden, maar daar zijn ze veeeeel erger!! Alleen ze laten het niet zien, alles gaat stiekem, hier is iedereen tenminste eerlijk! Als er word gevraagd heb je vriendje gehad, word dat gewoon eerlijk gezegd, daar zullen ze zeggen; IK?? NOOIT!! terwijl ze al is gepakt door het hele dorp!

 43. 43 Moke 1 oktober 2007 om 4:29000000 am

  Ahlaan LeLe Moslima,

  Jouw wens is wel motiverend, maar er is een slechte communicatie tussen de jongens en de meisjes van hier om een goede en betrouwbare keuze te maken. Men heeft geen goed zicht wat de aanbod schaft op de huwelijksmarkt op gebied van keuze partner en daarom zwicht men naar een andere regio, bv. Marokko.

  Het zou ideaal zijn dat de moskeeverenigingen wanneer hun dochters en zonen hun volwassenleeftijd bereikt hebben of klaar zijn om te huwen, een lijst met namen (m/v) uithangen. Ook dat de persoon in kwestie geen behoefte heeft om te huwen. Zodat men een goed aanbod heeft op de markt (regio) waar men afkomstig is. Dan heb je minder kans dat men een partner van ginder gaan halen.

  Ierdeeen heeft zijn eigen bedenkwijze daarop en zijn soms vastbesloten om een partner van ginder te halen: willen of niet!
  Het is een mooi initiatief, maar er de mensen moeten er naar streven om huwelijksimigratie te stoppen, aldan niet onder dwang.
  Als je zo’n lijst uithangt in een moskee moet er iemand altijd meebezig blijven, want er komen altijd nieuwe personen erbij en er vallen andere weg….

  Ik weet niet wat jij erover denkt.     😀     😛     🙂     😉

  Beslama. Welterusten!!!!!!!!!!!!!!

 44. 44 LeLe Moslima 1 oktober 2007 om 12:56000000 pm

  Salam eleikom,

  Dat zou wel een goed innitiatief zijn, maar niet alle jongeren die willen trouwen gaan naar de moskee. En niet alle jongeren van tegenwoordig willen op die manier trouwen, de meeste willen hun partner eerst leren kennen voordat de ouders gaan kennismaken, aan de ene kant begrijp ik dat, zo is het ook bij mij gegaan, maar aan de andere kant gaat het tegen de regels van de islam in. Ik wist vroeger wel dat het niet goed was, maar ik had niet veel kennis van de islam, dus sloot ik mijn ogen daarvoor, mijn man ook.
  Elhamdoelilah hebben ik en mijn man veel meer kennis, en lezen we heel veel over ons geloof, samen hebben we ons geloof versterkt, we lezen en leren ook samen de koran, als de éen het verkeerd zegt verbeterd de ander het, elhamdoelilah.

  Er zijn genoeg goede jongens en meiden hier, maar soms verpesten ze het door te ver te gaan in de relatie, meestal willen de jongens dan niet meer verder, omdat ze zien dat het meisje te ver met hem is gegaan, maar ook de jongen heeft er schuld aan, waarom ga je verder als je met haar wil trouwen, zogenaamd aan het testen? Wat je niet voor je zus wil moet je ook niet met andermans dochter en zus doen.

  Het is moeilijk tegenwoordig, ik weet het. MIJN ADVIES AAN DE ONGETROUDWDE JONGENS EN MEIDEN, geef elkaar de kans, het is beter voor jullie om hier te trouwen met iemand die is opgegroeid. Uit Marokko moet je die persoon helemaal opnieuw opvoeden lijkt het wel.

  Algheer inshaallah.. Allah zal ons de juiste weg laten zien inshaallah..

 45. 45 hach 10 december 2007 om 6:04000000 pm

  Salam eleikom,

  Voor de meiden, die in een positie zitten waar ze geen uitweg zien van tewegen de koppige ouders ! raad ik julie aan om steun te zoeken bij de broer waar je het best me overweg kan. uiteindelijk zal geen enkle broer het kunnen verdragen dat er een andere jongen misbruik maakt van zijn zuster ? met hem achter je rug , zullen de ouders toch moeten zwichten, aangezien ze het vertrouwen niet willen schenden van hun toekomstige trots !!!!!! Zie wel dat je een ( broer ) neemt die recht in zijn schoenen staat! die niet zal zwichten onder valse beschuldegingen en familie druk? iemand die in uwe stuatie kan meeleven en gezag kan afdwinggen. Ik zelf kom uit zo’n familie ( het top punt van koppigheid vindt je bij mijn vader ) aangezien ik het uithuwelijking van mijn zuster heb gedwarsboomt , had ik de hele famalie tegen mij, zowel hier als daar ( land van achterstand 620 V.C. malocococ ) ik krijg het zelfs niet eens uitgesproken !!!! “verhaal kort gemaakt” de familie heeft meer als 2jaar niet met me gesproken “DE GROTE SCHANDE” die ik was, vooral mijn live vader, waar ik toch zo veel van hou! heeft mij uit de deur gezet, en mocht op een ander onderdak zoeken. But I am a BIG BOY ! I survived . De smile op mijn zuster haar gezicht, was voldoende? en ik zou het terug doen? want het blijft je bloed, jongens hun rug is er voor gebouwd, om die lasten te dragen en trouwens puntje bij paaltje ?? geen enkle ouder wilt een zoon verlieren.

 46. 46 hoop 17 oktober 2010 om 1:27000000 am

  wat jullie allemaal zeggen is waar, maar jullie zijn in een westerse samenleving opgegroeit daarom denken jullie zo maar in je eigen land ( ook de mijne)is dat heel anders.Het is eigelijk wel raar want als ouders zijnde weet je hoe vervelend deze situatie is en tog doen ze het hun eigen kinderen aan.ik ben zelf ook uitgehuwelijk en ik ben nu al 16 jaar gelukkig getrouwd.

 47. 47 Jolanda 28 januari 2011 om 1:09000000 am

  lsof het nog niet erg genoeg is hebben ze ook nog eens zijn nl paspoort afgenomen (gestolen) zodat hij het land niet meer kan verlaten en op die manier toch hun zin te krijgen.
  we zijn radeloos en weten niet hoe we verder moeten. Ze laten hem het huis ook niet uitgaan. Hij zit daar gewoon gevangen totdat de bruiloft achter de rug is.

 48. 48 stijn gigase 28 mei 2013 om 2:19000000 pm

  haha lol had je maar niet van de islam moeten zijn.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2.226.973 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

juni 2007
M D W D V Z Z
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua

%d bloggers liken dit: