• De vrouwen van de Profeet Mohammed (vzmh).

In dit artikel kun je lezen over de vrouwen van de Profeet Mohammed (vzmh) . Hierbij worden de vrouwen van de Profeet (vzmh) op volgorde besproken waarmee de Profeet (vzmh) met hun is getrouwd.
Khadija Bint Khuwailid – Sawdah Bint Zam`a – Aïsha Bint Abu Bakr – Hafsa Bint `Umar – Zainab Bint Khuzaima – Umm Salama – Juwayriya Bint al-Harith – Zainab Bint Hash – Umm Habiba – Safiyya bint Huyayy – Mariya Qibtiyya – Maymuna Bint al-Harith.

Khadija dochter van Khuwailid:
Vóór haar huwelijk met de Profeet (vzmh) ook wel Tahira genoemd, was de dochter van Khuwaylid ibn Asad van de stam van de Quraish. Zij groeide op in een welvarend gezin en huwde tweemaal, maar beide echtgenoten overleden.

Omdat zij daardoor alleen kwam te staan voor het besturen van het familie bedrijf, zocht ze een assistent om haar zaken te regelen. Hiervoor werd Mohammed (vzmh) aangetrokken en hij maakte voor haar een aantal zakenreizen met de gebruikelijke karavanen, die zo succesvol waren dat Khadija’s zaken goed floreerden.

Zij leerde hem kennen als een hoogst betrouwbare en toegewijde man en vroeg hem na een jaar of drie ten huwelijk. Op het moment dat zij trouwde was Khadija veertig jaar oud en Mohammed (vzmh) vijfentwintig. Het huwelijk schijnt heel gelukkig te zijn geweest.

Khadija, die al drie kinderen had uit haar beide vorige huwelijken, baarde Mohammed (vzmh) twee zoons, die echter beide in hun kinderjaren stierven, en vier dochters, namelijk Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum en Fatima. Hoewel de gebruiken van het land, zijn sociale en economische status dat zeker hadden toegestaan, trouwde Mohammed (vzmh) geen andere vrouw tijdens zijn huwelijk met Khadija.

Zij was hem tot steun en toeverlaat in de moeilijke beginjaren van zijn missie en was in feite zijn allereerste volgeling. Op vijfenzestig jarige leeftijd overleed zij, Mohammed (vzmh) heel verdrietig achterlatend.

Sawdah dochter van Zam’a:
Omdat hijzelf en zijn gezin toch weer een vrouw nodig hadden, trouwde Mohammed (vzmh) na enige tijd de weduwe Sawdah, die gehuwd was geweest met één van zijn vroege volgelingen. Sawdah was van middelbare leeftijd en had een volwassen zoon. De Profeet (vzmh) besloot haar te trouwen en onder zijn hoede te nemen.

Aïsha dochter van Abu Bakr:
Niet lang daarna sloot Mohammed (vzmh) nog een huwelijk, met de dochter van zijn beste vriend Aboe Bakr, die zelf op de verbintenis aandrong. Omdat het meisje, Aïsha, nog maar een kind van een jaar of negen was, duurde het zeker nog vijf jaar vóórdat zij bij hem introk. Uit de verhalen blijkt dat Mohammed (vzmh) haar jonge leeftijd respecteerde en spelletjes met haar speelde.

Aïsha was de enige maagdelijke vrouw die de Profeet (vzmh) gehuwd heeft. Omdat zij jong en intelligent was, en bovendien de Profeet (vzmh) vele jaren overleefde, is zij een rijke bron geweest van de overleveringen van de Profeet (vzmh) . Zij rapporteerde zijn uitspraken en gewoonten en gaf deze door aan groepen moslims.

Aïsha heeft ook de Profeet (vzmh) vergezeld op een aantal tochten en hem en andere op het slagveld verzorgd. De Profeet (vzmh) heeft zijn laatste dagen bij haar doorgebracht en is in haar armen overleden. Zij heeft nooit kinderen van hem (vzmh) gehad.

Hafsa dochter van `Umar:
Nadat de Profeet (vzmh) verhuist was van het vijandige Mekka naar Yathrib (Madina), vond een bloederige confrontatie plaats tussen Moslims en Mekkanen, bekend als de slag bij Badr. Bij die gelegenheid kwam de man van Hafsa om. Hafsa was de dochter van een zeer nauwe vriend van de Profeet (vzmh), Umar ibn Al-Khattab.

Door een huwelijk met Hafsa verheugde de Profeet (vzmh) zijn vriend Umar en gaf onderdak aan een weduwe. Hafsa was zeer intelligent en had meer opleiding ontvangen dan voor die tijd gewoon was.

Zij en Aïsha waren de enige onder zijn vrouwen van wie bekend is dat zij met de Profeet (vzmh) debateerden over geloofskwesties. Hafsa heeft een belangrijke rol gespeeld in het controleren en vastleggen van de canonieke tekst van de Qor’aan tijdens het Kalifaat van Umar en Uthman.

Zainab dochter van Khuzaima:
In de dramatische slag bij Uhud hadden zeker zeventig moslimstrijders het leven gelaten. Daarom moedigde de Profeet (vzmh) de overgebleven moslimmannen aan om bij te dragen aan de zorg voor deze vrouwen en hen voor zover mogelijk te trouwen. Hijzelf (vzmh) gaf het voorbeeld door Zainab bint Khuzaima ten huwelijk tevragen.

Zij was al twee maal weduwe geworden. Het huwelijk heeft echter maar een maand of acht geduurd, omdat zij toen overleed. Zainab bint Khuzaima stond bekend als Umm-ul-Masakin, moeder van de armen, vanwege haar grote vrijgevigheid.

Umm Salama:
Umm Salama was ook een weduwe. Zij was getrouwd geweest met Abdullah ibn Abdul-Asad, die echter enige maanden na de slag bij Uhud overleed aan bloedvergiftiging van een wond aldaar opgelopen. Umm Salama was van middelbare leeftijd en had vier kinderen. Als ontwikkelde vrouw heeft ook zij bij kunnen dragen aan het volume van Tradities en overleveringen van de Profeet (vzmh) . Van de vrouwen van de Profeet (vzmh) overleed zij het laatste.

Juwayriya dochter van Al-Harith:
Juwayriya, oorspronkelijk genaamd Barrah, was de dochter van Harith, die aan het hoofd stond van de vijandige Mustaliq stam.

In de strijd tegen de moslims werden vele leden van deze stam, waaronder ook Juwayriya, gevangen genomen. Zowel om het lot van deze vrouw te verbeteren, als om tot een verdrag met haar stam te komen, ging de Profeet (vzmh) in op haar verzoek om te trouwen. Omdat de verzen van de Qor’aan die het aantal gelijktijdige huwelijken beperken tot vier nog niet geopenbaard waren, bestond er geen moreel bezwaar tegen dit huwelijk, dus trouwde de Profeet (vzmh) met Juwayriya, die zelf ook al weduwe was. Als gevolg van dit besluit werden al haar stamgenoten zonder meer door de moslims vrijgelaten en vormden daarna geen bedreiging meer.

Zainab dochter van Hash:
Zainab bint Hash, zij was een nicht van de Profeet (vzmh) . Op zijn advies werd een huwelijk gesloten tussen Zaïd, de vrijgemaakte slaaf van de reeds daarvoor al overleden Khadija en deze Zainab. Zij was echter afkomstig uit een familie van stand en kon op den duur haar verbintenis met de exslaaf niet verdragen. Er werden verschillende pogingen ondernomen om het huwelijk te redden. Toen dat uiteindelijk onmogelijk bleek, scheidde Zaïd haar.

De Profeet (vzmh) voelde zich verantwoordelijk voor haar situatie en nam de zorg voor haar op zich. Ten aanzien van Zaïd had hij (vzmh) warme gevoelens, want hij (vzmh) had Zaïd vroeger al aangenomen als zoon. De toekomst van Zainab leek moeilijk, zowel vanwege deze voorgeschiedenis, als wel wegens haar onafhankelijke karakter.

De Profeet (vzmh) wist niet goed wat hij met haar aan moest. Totdat hij (vzmh) een openbaring ontving, waarin benadrukt werd dat een aangenomen zoon geen bloedverwant was en dus een huwelijk met haar mogelijk werd:

“En (gedenk) toen jij (O Mohammed) zei tot degene die door Allah begenadigd was en aan wie jij genade had gegeven; “Hou jouw echtgenote bij jou, en vrees Allah” Toen jij in je hart verborgen hield wat Allah openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde, terwijl Allah er meer recht op had dat je hem vreesde. Toen Zaïd geen behoefte meer aan haar had, toen hebben Wij jou met haar gehuwd, zodat er voor de gelovigen geen belemmering zou bestaan met betrekking tot de (voormalige) vrouwen van hun aangenomen kinderen, wanneer zij geen behoefte meer aan hen hebben. En het bevel van Allah wordt uitgevoerd.” (Surah Al-Ahzab 33 Ayah 37)

Hierop trouwde de Profeet (vzmh) Zainab zelf en daarmee was de hele situatie opgelost.

Umm Habiba:
Umm Habiba, ook wel Ramia genoemd, was met haar man naar Abyssinia gegaan nadat zij moslims waren geworden. Haar man overleed daar echter. Begaan met haar lot regelde de Negus een huwelijk met de Profeet (vzmh) omdat zij niet naar haar vader Aboe Sufyan kon terugkeren. Deze was toen nog één van de allerfelste tegenstanders van de Islam. Hoewel zij haar vader nog wel een enkele keer zag, bewees zij met haar gedrag dat haar werkelijke loyaliteit voor de Profeet (vzmh) was.

Safiyya dochter van Huyayy:
Safiyya was de dochter van Huyayy ibn Akhtab, het hoofd van de joodse Nadir-stam, waarmee de moslims vele conflicten hadden. Na de verovering van hun fort konden zij kiezen voor de toepassing van het Joodse of het Islamitische recht. Zij kozen voor het eerste, dat inhield dat de mannen werden terechtgesteld en de vrouwen en kinderen in gevangenschap werden meegevoerd. Safiyya hoorde daar ook bij. Zij verzocht de Profeet (vzmh) om niet toe te staan dat zij ingezet zou worden voor het verrichten van huishoudelijk werk. Om dit te voorkomen betaalde de Profeet (vzmh) zelf haar losprijs. Daarop bekeerde Safiyya zich onmiddelijk tot de Islam. Omdat haar positie in de gemeenschap toch wat onzeker was vanwege haar afkomst en status, werd besloten tot een huwelijk met de Profeet (vzmh) .

Zij heeft het vaak moeilijk gehad doordat zij geconfronteerd werd met de slachtoffers van het wangedrag van haar eigen volk. De Profeet (vzmh) heeft haar echter verdedigd en hun relatie schijnt bijzonder goed te zijn geweest.

Mariya Qibtiyya:
Mariya Qibtiyya werd, samen met haar zuster Sarin, door het Egyptisch Coptische stamhoofd Muqawis aan de Profeet (vzmh) geschonken. De Profeet (vzmh) die al tegen de zestig liep, zat niet bepaald te wachten op nog meer vrouwen voor zijn huishouding. Hij (vzmh) vond een passend onderdak voor Sarin en overwoog wat hij (vzmh) met Mariya zou doen.

Onder zijn vrouwen heerste enige onrust die hij (vzmh) niet wilde verergeren. Hij (vzmh) wenste echter ook het Coptische stamhoofd niet te beledigen door zijn geschenk te weigeren. Toen ontving hij (vzmh) een openbaring waarin hem gezegd werd, dat wat Allah (swt) toegestaan had niet verboden kon worden geacht en dat de Profeet (vzmh) niet moest afgaan op wat zijn vrouwen wilden.

“O Profeet, waarom verbied jij iets wat Allah jou heeft toegestaan, om het welbehagen van jouw vrouwen te verkrijgen? En Allah is Vergevingsgezind en Meest Barmhartig.” (Surah At-Tahrîm 66 Ayah 1)

Daarop nam hij (vzmh) Mariya aan en bracht haar onder in een gebouw buiten de stad. Zij baarde hem een zoon die hij (vzmh) Ibrâhîm noemde. Buiten Khadija was zij de enige vrouw die hem een kind schonk. Mohammed (vzmh) was verzot op zijn zoon, Helaas overleed Ibrâhîm toen hij nog maar een peuter was.

Maymuna dochter van Al-Harith:
Het laatste huwelijk dat de Profeet (vzmh) sloot was met Maymuna, dochter van Harith van de Hawazin stam, die eens een diplomatieke missie, bestaande uit minstens zeventig welonderrichte moslims, zonder pardon had afgeslacht. Zij was op eigen initiatief moslim geworden.

Toen de Profeet (vzmh) het huwelijksvoorstel ontving van haar zwager Abbas was zij reeds één maal verstoten en had haar tweede man verloren. Omdat zijzelf moslim was, maar de meerderheid van haar familie nog niet, werd de mogelijkheid van dit huwelijk een punt van discussie, zowel onder de aanhangers als de vijanden van de Islam. In een openbaring werd de Profeet (vzmh) aangemoedigd zijn eigen beslissing te nemen.

“…En de gelovige vrouw die zichzelf aan de profeet heeft geschonken, als de profeet haar wenst te huwen, als een uitzondering voor jouzelf, die niet geldt voor de gelovigen. Voorzeker, Wij weten wat Wij hen verplicht hebben met betrekking tot hun echtgenotes en waar hun rechterhand over beschikt, opdat er voor jou geen moeilijkheid zal zijn….”
(Surah Al-Ahzab 33 Ayah 50)

Hij (vzmh) trouwde met Maymuna en een groot aantal van haar stamgenoten sloot zich bij de moslims aan.

Advertenties

51 Responses to “• De vrouwen van de Profeet Mohammed (vzmh).”


 1. 1 Moke 17 juli 2007 om 10:53000000 am

  Zoon van Osama Bin Laden trouwt met Britse vrouw.
  LONDEN (ANP) – Een Britse vrouw is onlangs getrouwd met een zoon van de meest gezochte man ter wereld, terroristenleider Osama bin Laden. Jane Felix-Browne, een 51-jarige grootmoeder die al vijf keer getrouwd is geweest, doet er nu alles aan om een Brits visum voor haar 27-jaar jonge echtgenoot, Omar Osama bin Laden, te bemachtigen. Dat meldde de krant The Times woensdag (11/07/2007).

  ,,Ik hoop dat mensen me niet te hard veroordelen. Ik ben met de zoon getrouwd, niet met de vader”, aldus de vrouw die na haar huwelijk de moslimnaam Zaina Mohamad aannam. Ze trouwde onlangs volgens islamitische tradities in Egypte en Saudi-Arabië en wacht nu op een bevestiging van de Saudische autoriteiten om het huwelijk officieel te maken. ‘www.trouw.nl’

 2. 2 H 17 juli 2007 om 12:23000000 pm

  Binladen is al rijk en daarnaast die mevrouw ook.

  Ik dacht eerder aan toegang tot amerika en andere westerse landen, misschien een plan van zn pa?

  Hij heeft namelijk al een vrouw, dus dit wordt zijn tweede.
  Deze mevrouw is wel moslim geworden, dus het kan weer zo zijn dat ze gewoon verliefd zijn geworden op elkaar, al begrijp ik niet wat een moslim in zn eentje heeft te zoeken tussen toeristen, terwijl zn vrouwtje thuis zat…

 3. 3 Hayat 17 juli 2007 om 3:22000000 pm

  Misschien was zijn intentie spelen met de vrouw om enkel zijn lusten te bevredigen maar werd hij verliefd. Dat is het geval bij vele…

  Allah ou 3alm, maar weer een bewijs dat ze hoogstwaarschijnlijk met elkaar verbonden zijn. Amerika en Groot-Brittanië samen met Bin Laden?

  Allah weet het beste maar ik ben er bijna zeker van dat ze iets te maken hebben met elkaar. Ik denk dat als ze Bin Laden zouden ‘zoeken’ dat ze hem dan direct zouden vinden. Volgens mij is hij de handlanger van Bush…

  Allah ou 3Alam

 4. 4 fatima 17 juli 2007 om 3:23000000 pm

  wayaw 51 jaar???? en hij nog maar 27, is zij gek ofzo
  hahaha 51 jarige playster haha

  DAS ERG!!!

 5. 5 Hayat 17 juli 2007 om 5:02000000 pm

  Aisha A.S. was ook 40 jaar ouder als de Profeet VZMH. Leeftijd speelt geen rol, in deze tijd weet ik het niet zozeer…

  Andere factoren spelen hier parten, Allah ou 3Alam wat de reden is…

 6. 6 Amina... 17 juli 2007 om 5:19000000 pm

  Ik dacht dat het Khadija (mag Allah tevreden zijn over haar) ongeveer een 16 jaar ouder was dan onze geliefde profeet sws.Maar van Aisha heb ik het nog nooit gelezen.
  Is dat zo mensen…weet iemand hier iets over?

 7. 7 H 17 juli 2007 om 5:24000000 pm

  Khadija vzmh was niet 40 jaar ouder dan onze Profeet saw, zij was 40 jaar toen ze met hem trouwde (hij was in de 20).

  Aisha vzmh was weer een stuk jonger dan onze Profeet saw, hij was volgens mij in de 50 en zij 12 ofso. Iets in die richting, maar weet de leeftijden niet meer precies.

 8. 8 Abdullah 17 juli 2007 om 8:47000000 pm

  @Hayat
  Bin laden werd door amerika getraind, en dit wordt niet ontkend ofzo:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden

 9. 9 Abdullah 17 juli 2007 om 8:48000000 pm

  @H
  ahlal-sunna gelooft dat aisha eerder 6 of 9 was (volgens bukhari). Historisch kan dit NOOIT kloppen, maar sommigen houden hardnekkig vol en zweren bij bukhari.

 10. 10 Hayat 17 juli 2007 om 9:06000000 pm

  Het spijt mij, ik schreef Aisha en ik bedoelde Khadija…

  In ieder geval ze was veel ouder als de Profeet VZMH. Maar hoe de situatie nu is, tussen die vrouw en bin Laden zijn broer weet enkel Allah swt…

 11. 11 eljamo 17 juli 2007 om 10:17000000 pm

  De meest waarschijnlijke leeftijd van de profeet s.a.w. toen hij met Kadija trouwde was 25 jaar (andere bronnen vermelden 21). Khadija was toen 40 jaar. Er was in ieder geval een groot verschil.

  Over de leeftijd van Aisha:
  http://www.missionislam.com/knowledge/aishamarriage.pdf

  Ma3a salama

 12. 12 Abdullah 17 juli 2007 om 11:58000000 pm

  @eljamo
  6 of 9 jaar dus. Het enige “bewijs” is bukhari; verschrikkelijk dat men hier nog in gelooft.

 13. 13 Moke 18 juli 2007 om 2:23000000 am

  : آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته – الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

      ايها الاخوة والاخوات في الاسلام

  Beste ‘Broeders en Zusters in de Islam’,

  Ben genoodzaakt enkele opmerkingen naar elders te verplaatsen, dan ze hier te weer te geven dat niets met betrekking tot de inhoud van het bericht te maken heeft.
  Voorbeelden:
  Kennismaking met het sji’ietisch geloof.
  Salafie en wahabie gekoppelde interpretaties (verklarende uitlegging).
  Dwalende reacties omdat we de Islam aanhangen, geen eerbiedigheid tonen tegenover de openbaring van de koran,
  enz. …

  Allah (swt) heeft het volgende gezegd
  وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا
  “En al wie zich verzet tegen de Boodschapper en hem tegenspreekt nadat het recht pad duidelijk aan hem is getoond, en een andere weg volgt dan die van de gelovigen, zullen Wij op het pad houden dat hij heeft gekozen, en hem in de Hel branden – wat een afschuwelijke bestemming” (Soerah An-Nisa; Ayah 115)

  “En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: ‘Waarlijk, ik behoor tot de Moslims’.” (soerat: El- Fussilet 33)

  Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: “De Profeet (saw) heeft gezegd: ‘Wie in Allah en in de laatste dag gelooft, spreekt over het goede of zwijgt’.” [ Boekhaarie en Moesliem]

  Om alle gelovige moslims op één rechte lijn te houden moeten we samen verder dawah doen i.p.v. alleen op pad te gaan. Zo gaat de Islam niet groeien, vandaar enkele veranderingen die zijn doorgevoerd geweest, hedendaags.

  Moge Allah (swt) onze reacties meer zegeningen vertonen,
      يجب ان سحا نه وتعالي ردودنا ابداء المزيد من الادعيه

  Thalla & Beslama.

 14. 14 sji'iet ahlulbayt as 18 juli 2007 om 2:52000000 am

  SJAICH alMuhajir zegt nochtans da khadija maar 28 jaar was!!!! en nooit weduwe is geweest want er mocht geen onrein man betrekking met haar hebben gehad omda zij zwanger is geworden ve paradijselijke vrouw, fatimazahra as dus maw haar eerste en laatste man is profeet muhammed sawas volgens almuhaajir en khadija is dus nooit met iemand anders voorheen gehuwd geweest

  salukes

 15. 15 NADIYA 18 juli 2007 om 11:23000000 am

  Salaam

  En als het nu eenmaal liefde is, wat dan?
  Hij is rijk en zij is rijk en alleen Allah weet wat hun intentie is.
  Is onze Profeet saw niet met Khadija getrouwd die ook rijk was en 15 jaar ouder was (ons profeet saw was 25 jaar en zij was 40jaar).
  Door dit soort bemoeinissen onstaan er problemen, wat helemaal niks met de rest te maken heeft.
  Iedereen doet toch wat hij of zij wilt?
  Ik zie er geen Haram in en dat er nog een moslima bij is gekomen, horen we niet blij te zijn?
  (Hetgeen dat jullie zeggen is de traditie volgen, want volgens de islam hebben ze niks verkeerd gedaan)

  Al Hamdoellilah

  Wa Salaam Ghalekoem

 16. 16 MoslimaMaryem 18 juli 2007 om 1:38000000 pm

  Salam 3alaikoum
  Even een reageren op de reactie van sji’iet ahlulbayt as!!

  Khadija Bint Khuwailid huwde tweemaal maar beide echtgenoten overleden. Mohammed vzmh maaktte voor haar enkele zakenreizen enzo…. Ze leerde Mohammed vzmh kennen als een betrouwbare man. Ze vroeg Mohammed vzmh na een jaar of 3 ten huwelijk. Op dat moment was zy 40 en Mohammed vzmh was 25. Khadija had al 3 kinderen uit haar vorige huwelijken.Bij Mohammed kreeg ze 2 zonen maar die stierven in hun kinderjaren en 4 dochters Zaineb,Ruqaya, Um Koeltoem en Fatima. Ze stierf op 65 jarige leeftijd!
  Wa3alaikoum salam

 17. 17 Abdullah 18 juli 2007 om 9:18000000 pm

  @elmo

  Zou jij je zusje van 9 aan iemand geven? Beste broeder en wiskunde berekeningen gingen nooit samen hoor. Aisha was eerder tegen de 17 jaar oud toen ze met de profeet vzmh huwde.

 18. 18 Abdullah 18 juli 2007 om 11:34000000 pm

  Sinds wanneer ben je geinteresseerd in bewijzen? Jij bent nog steeds degene die niet uit koran kon afleiden dat mutah verboden was, weet je nog?

  Maar goed, als je oprecht bent, dan kun je deze lezing bekijken (gaat o.a. hoe oud Aisha was):

  Onderzoek nu maar, mits dat mogelijk is bij de hedendaagse broeder.

 19. 19 Hayat 19 juli 2007 om 9:35000000 am

  Ik vind het wel erg dat jullie Al-Bukhari loochen, terwijl de Profeet VZMH hem verkozen heeft om zijn hadiths te schrijven. Hij werd door de profeet VZMH aangeduid…

 20. 20 Hayat 19 juli 2007 om 9:37000000 am

  En trouwens Abdullah, de profeet VZMH was een PRACHTIGE man, hij is met haar getrouwd toen ze 9 was, maar hij heeft haar als zijn dochter verzorgd tot ze oud genoeg was en het besef had…

  Dit wordt overgeleverd in betrouwbare hadith, maar blijkbaar geloven jullie er niet in…

 21. 21 Abdullah 19 juli 2007 om 1:11000000 pm

  @eljamo

  Nee hoor, enige wat je hebt gegeven zijn hadiths. Kun je bewijs uit de koran geven of niet?

  “2) Waarom zou een lezing van een Sjiiet iets veranderen aan de zaak? Natuurlijk gaat die zeggen wat jij zegt. Denk toch eens na man.”

  Hmm dan kunnen we hierbij dezelfde vers gebruiken of niet?
  [49:6] O gij gelovigen, indien een slecht persoon u nieuws brengt, onderzoekt het nauwkeurig opdat gij sommige mensen niet in onwetendheid schaadt en naderhand spijt krijgt van hetgeen gij hebt gedaan.

  Heb jij enige moeite gedaan om te onderzoeken? Blijkbaar niet.

  @Hayat

  Ik heb een probleem met degenen die dat soort hadiths als “sahih” houden. Hier is een voorbeeld:

  Sahih Bukhari Volume 1, Book 5, Number 268:
  Narrated Qatada: Anas bin Malik said, “The Prophet used to go round (i.e. have sexual relations with) all his wives in one hour, during the day and night and they were eleven in number.” I asked Anas, “Had the Prophet the strength for it?” Anas replied, “We used to say that the Prophet was given the strength of thirty (men).”

  Als je zulke hadiths gelooft dan moet er iets mis met je zijn. Duidelijk nep vind je niet? Of is dat de gedrag van de profeet vzmh en zijn aahli? (staghfirlullah..) :S

  En voor degenen die roepen dat ik het verzonnen heb, ga het maar eerst terugzoeken, volledige referenties staan erbij.

 22. 22 Hayat 19 juli 2007 om 1:22000000 pm

  Ik vind het gewoon erg dat je Bukhari loochend. Over dat onderwerp kan ik niet veel zeggen daarom ga ik je vraag niet beantwoorden. Enkel Allah weet het, ik ga niet oordelen over een onderwerp waarover ik onvoldoende kennis heb. Wat ik wel weet is dat Bukhari een metgezel was van de Profeet VZMH en dat hij door de Profeet VZMH zelf werd aangeduid om zijn uitspraken te noteren. Ik ga dus zijn hadiths niet loochen. Ik heb dat recht niet en niemand heeft dat recht. Ik geloof in Allah swt, zijn boeken, zijn profeten en ook in de hadiths. Ik ben soennit en al Hamdoellillah daarvoor. Ik ga niet zeggen dat shiyiten of wahibiten of wie dan ook slecht zijn, want ik heb dat recht niet. Maar hmdlh ben blij dat ik soennit ben en ik zou dat nooit willen veranderen. Ik ga niet zeggen over iets of iemand die is fout, die zal gestraft worden, want enkel 1 iemand heeft dat recht dat is Allah swt…

 23. 23 eljamo 19 juli 2007 om 2:34000000 pm

  Volledig mee eens. Ik heb er helemaal geen problemen mee dat Abdullah Sjiiet is net zo min dat ik een probleem heb met iemand die christen is, jood, boeddhist, atheïst of wat dan ook. Iedereen heeft het recht zijn eigen godsdienst te belijden.

  Waar ik me echter wel aan stoor is de de manier waarop hij hier overal de sjiitische visie op de islam rondbazuint alsof dat het enige “juiste” is en dan denkt omdat hij referenties opgeeft dat het iets bewijst.

  Luister, die referenties die jij opgeeft zijn allemaal het werk van sjiieten of toch op z’n minst sjiitisch geïnspireerd. Dus is het niet meer dan logisch dat die jouw visie staven. Maar van zodra iemand anders andere referenties opgeeft bijvoorbeeld een hadieth van Al-Boukhari dan vind je deze niet eens geloofwaardig terwijl algemeen wordt aangenomen dat deze de betrouwbaarste zijn na de Koran. Welk recht heb jij om dit te zeggen?

  Feit is dat de shia hadieths eruit pikken die bij hun levenswijze passen en deze als sahih beschouwen en al wat niet bij hun past is dan maar ongeloofwaardig eh.

  Ma3a salama

 24. 24 Hayat 19 juli 2007 om 5:15000000 pm

  Kalm aan mensen, kan men niet discussieren zonder persoonlijk te beginnen? Iedereen heeft zijn of haar religie. Al hmdlh, binnen de Islam bestaan verschillende stromingen, ik vind dit ook vreemd, maar ik ben niet diegene die moet oordelen over zulke onderwerpen. Ik ben gewoon Soenniet hmdlh daarvoor.

  En sji’iet ahlulbayt as, ik vind toch dat je op zijn minst een beetje respect kan opbrengen voor onze overtuiging. Jij breekt ons gwn af.

 25. 25 Abdullah 19 juli 2007 om 5:36000000 pm

  @hierboven

  Kun je ook inhoudelijk reageren op deze hadith:

  Sahih Bukhari Volume 1, Book 5, Number 268:
  Narrated Qatada: Anas bin Malik said, “The Prophet used to go round (i.e. have sexual relations with) all his wives in one hour, during the day and night and they were eleven in number.” I asked Anas, “Had the Prophet the strength for it?” Anas replied, “We used to say that the Prophet was given the strength of thirty (men).”

  Vraagje voor iedereen, en je hoeft er ook geen betoog van te maken; wie denkt dat deze hadith sahih is? Een korte antwoord is genoeg. Als iemand een vertaling wil dan kan ik dat ook geven.

  “Feit is dat de shia hadieths eruit pikken die bij hun levenswijze passen en deze als sahih beschouwen en al wat niet bij hun past is dan maar ongeloofwaardig eh.”

  Feit is, shia pikken de hadiths die NIET tegenstrijdig zijn met de koran; zie ook de mutah topic. Maar goed, reageer maar inhoudelijk op die hadith; hier is een online bukhari, kun je em terugvinden:

  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/

 26. 26 eljamo 19 juli 2007 om 7:55000000 pm

  @ sji’iet ahlulbayt as:

  Ik heb genoeg inhoudelijke antwoorden gegeven op Abdullah z’n berichten, maar om de één of andere manier lezen jullie er steeds over heen en stellen opnieuw dezelfde vragen.

  Door uw mening en verhaaltjes te willen opdringen aan de rest van de forumbezoekers.

  Welk deel van deze zin versta jij niet?
  Wij zijn niet gekwalificeerd om uitspraken te doen over de islam.
  Begrijp je deze zin of moet ik het woord voor woord uitleggen?!

 27. 27 Abdullah 19 juli 2007 om 8:33000000 pm

  Sahih Bukhari Volume 1, Book 5, Number 268:
  Narrated Qatada: Anas bin Malik said, “The Prophet used to go round (i.e. have sexual relations with) all his wives in one hour, during the day and night and they were eleven in number.” I asked Anas, “Had the Prophet the strength for it?” Anas replied, “We used to say that the Prophet was given the strength of thirty (men).”

  Ben je niet “gekwalificeerd” om hier om een mening over te geven? Dit heeft niks met islam te maken. Is dit jouw idee van een profeet, ja of nee.

  Gekwalificeerd zijn; Waarom doe je dan uitspraken omtrent de shia?

 28. 28 sji'iet ahlulbayt as 20 juli 2007 om 11:30000000 pm

  uitspraak v eljamo:
  Wij zijn niet gekwalificeerd om uitspraken te doen over de islam.
  einde z’n uitspraak

  allemaal, goe gehoord broers/zusters, laten we stoppen met islam zegt hij onrechtstreeks

  daar doe ik ni aan mee, vergeet het eljamo, neem jij maar apart de trein

  salukes

 29. 29 eljamo 21 juli 2007 om 1:31000000 am

  Spelen we nu een spelletje? Om ter meeste vraagtekens.

  Voor elke geleerde die beweert dat Mut’ah toegestaan is, zijn er minstens evenveel die zeggen dat dit niet zo is. Dit topic gaat niet eens over Mut’ah… Maar goed iedereen is vrij in z’n keuze.
  Laten we deze discussie hiermee eindigen?????

  Zag je dat? 5 vraagtekens! Nu moet ik toch wel gelijk hebben zeker *ambiance à volonté*

 30. 30 Ouasima 21 juli 2007 om 12:59000000 pm

  Salaam,

  Mashallah, ik wist wel dat de profeet een aantal vrouwen heeft gehad en over sommige wist ik heel veel. Maar sommige wist ik pas toen ik dit had gelezen. Alahamdoelilah, hierdoor is mijn kennis ook gegroeid. En mashallah hoe deze vrouwen waren. En ook het feit dat ze al eerder waren getrouwd en de profeet (vzmh) hen toch huwde. Mashallah!!!

  Ma3a salama,
  Ouasima

 31. 31 henna leila 21 juli 2007 om 3:38000000 pm

  hier kunnen de marokkanen nog heeeeel veel van leren. Inplaats van maagden te willen zonder dat ze zelf maagd zijn

  wat een hypocrisie

 32. 32 sji'iet ahlulbayt as 21 juli 2007 om 11:11000000 pm

  heb veel sunnivrienden, geen vriendin: weer een tikfoutje

 33. 33 Jahangir Bukhari 22 juli 2007 om 2:17000000 am

  Beste broeders Abdullah en Sjiet Ahlulbayt A.S,

  Bedankt voor jullie bijdrage allemaal!!!

  Verder zit ik nog steeds op jullie (Abdullah en Sjiet Ahlalbait A.S.)respons te wachten want ik heb jullie heel hard nodig voor aantal dingen. Wa Assalam

 34. 34 Abdullah 22 juli 2007 om 11:12000000 am

  @Jahangir Bukhari

  Ik kan mijn msn doorgeven als je wilt (via moke).

 35. 35 H 22 juli 2007 om 1:18000000 pm

  Aysa (vrede zij met haar) was 9 toen zij met profeet Mohammed (vrede zij met hem) trouwde……

 36. 36 H 22 juli 2007 om 1:19000000 pm

  Aysa (vrede zij met haar) was 9 toen zij met profeet Mohammed (vrede zij met hem) trouwde……
  Hatica was ook veel ouder dan de profeet

 37. 37 sji'iet ahlulbayt as 22 juli 2007 om 2:18000000 pm

  jahangir broeder ‘k heb j/e mailadres genoteerd broeder. mail je in shaAllah

  bekeerlingen nog ni gecontacteerd

  salukes

 38. 38 Moke 22 juli 2007 om 2:22000000 pm

  Heb 2 berichten samengevoegd om de gewenste reacties in lijn te gaan met de inhoud van het bericht.

 39. 39 sji'iet ahlulbayt as 22 juli 2007 om 2:27000000 pm

  rajab is al 1wkje bezig en had da nog ni door, dus zal ni veel verschijnen. broeders & zusters, verzamel zoveel mogelijk thawab in rajab en shaban ter voorbereiding op de maand vd quran, shahru Ramadan

  salukes

 40. 40 henna leila 22 juli 2007 om 3:21000000 pm

  salam alaikoupm wr wb

  Bedankt sjiet dat is nog een s een ineressant onderwerp

  Moke, een interessant onderwerp is voor beerieding op de maand ramadan
  Hoe bereiden, we ons voor in de maanden rajeb en sha3baan.

  wat kunnen we allemaal doen, enz…….

  Het zijn heilige maanden.

  Moke aan de slag

 41. 41 sji'iet ahlulbayt as 22 juli 2007 om 3:39000000 pm

  henna laila, als sunni wist ik ni hoe voor te bereiden op Ramadanmaand, maar als shia, moet ik toegeven: een reeks v a’maal da ge kunt doen: ge zijt de ganse dag zoet bezig als ge wilt.

  ja moke, zet ‘ns de sunni a’maal erop want interesseert me wel als shia

  bedankt en tot nog ‘ns inshaAllah, kom nog loeren zenne

  salukes

 42. 42 sji'iet ahlulbayt as 22 juli 2007 om 3:47000000 pm

  moke, ga al v start met een tekstje over rajab (wel shiabron!)

  Rajab An Important spiritual month

  ————————–

  Het is overgenomen, Moke!!!

 43. 43 sji'iet ahlulbayt as 22 juli 2007 om 3:51000000 pm

  een dua speciaal vr maand Rajab na elk verplicht gebed bij SHIA:

  Du’a for the Month of Rajab

  In His name, the Beneficent, the Merciful.

  ————————-

  Het is overgenomen, Moke!!!

 44. 44 sji'iet ahlulbayt as 22 juli 2007 om 4:22000000 pm

  shia a’maal vr rajab, engels, arabisch + transcriptie op de bekende http://www.duas.org

  neem een kijkje en ge zult vaststellen da we enkel Allahswt aabidden in tegenstelling tot onze andere broeders die ons vals beschuldigen v shirk

  salukes

 45. 45 henna leila 22 juli 2007 om 6:43000000 pm

  sjiet dat is wat ik enige tijd geleden heb willen duidlijk maken,
  als mensen shieten horen sheren ze iedereen over de zelfde kam, en dat is fout. er zijn bij bepaalde shieten want daarin heb je verschillende strekkingen, die wel moshrikien zijn. maar een deel zijn het niet, ze hebben de zelfde aqida enkel ekele verschillen

 46. 46 henna leila 22 juli 2007 om 6:49000000 pm

  sji’iet heb je die dou3at in het arabisch.

  en nog iets waar ik niet van hou

  is als je zegt dit is een sunnibron en dat en shia bron.
  Voor zover ik weet zijn de volgelingen die na de profeet zijn gekomen. hun best en zuivere intensties om zoveel mogelijk op te schrijven. Uit onderzoek blijkt later wat sa7i7 of da3if is.
  Maar khir incha Allah

  ik ga ook eens voorbereiden wat ik allemaal kan vinden over deze helige maanden
  En dan zet ik het hier mee op
  of ik geef het aan moke dan zet ie het als appart onderwerp

  ipv dat gevit over pietluttige details terwijl er zoveel belangrijks is.

  Moge Allah swt ons leiden incha Allah

 47. 47 sji'iet ahlulbayt as 22 juli 2007 om 11:14000000 pm

  die ad’iyya (smeekbeden) staan allemaal op http://www.duas.org, ook in het arabisch met transcriptie, maar engelse site

  henna leila, weet ge waarom ik elke x da erbij zeg, sunni of shia omda de wahabis op deze forum iedereen wijsmaken da wij shiabronnen gebruiken en da wij verkeerde info doorgeven enzovoort en da wij liegen, dus wil ik da elke x erbij zetten om duidelijk te zijn. kan moeilijk enkel met jou rekening houden, maar houd rekening met iedereen, versta je?

  salukes

 48. 48 sara 26 december 2007 om 4:21000000 pm

  salaam,
  onze profeet is met elf vrouwen getrouwd en elke huwlijk was een voorbeeld voor ons.b.v toen hij met gadija trouwde,trouwde hij om twee redenen.1 zij heeft hem ten huwlijk gevraagd,dat betekend voor ons moslims ook de vrouwen het recht hebben om een man ten huwlijk te vragen 2 zij was ouder dat betekend dat wij moslims ook een oudere vrouw mogen trouwen.dus al die voorbeelden heeft voor ons achter gelaten zou dat wij niet hoeven te twijfelen.en achter elke voorbeeld van de profeet zitten voorbeelden voor ons

  wa assalam

 49. 49 Rayhana 18 juli 2008 om 10:49000000 am

  het is werkelijk te gek om hier als mens met gezond verstand nog in te kunnen geloven.Toevallig kreeg Mohammed steeds een visioen om te doen wat hij wilde,om de zoveelste vrouyw te pakkken.Eerst vermoorde hij de hele stam,nam de mooiste vrouwen mee uiteraard voor zichzelf,en dan wordt er geschreven dat hij een goede daad verrichte door een weduwe te trouwen.Ogen open mensen!!!!!!Hij zelf maakte de vrouw weduwe door eerst haar man en familie te vermoorden.Hier waren vooral mooie joodse vrouwen bij.

 50. 51 Bob timmerman 12 januari 2015 om 1:00000000 am

  Onzin


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,101,618 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

juli 2007
M D W D V Z Z
« Jun   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: