Het Paradijs: Introductie.

smeekbebe.gifHet paradijs is enkel voor moslims !!!
Klik op de afbeelding en luister naar deze introductionele voorlichting.
.

  Geduld leidt naar het paradijs.

Op gezag van gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah vzmh.gif zei: “Allah (de Meest Verhevene) zegt: “De beloning voor Mijn toegewijde dienaar, als Ik zijn beste vriend van de bewoners van de wereld tot Mij heb genomen, en hij dit geduldig voor Mij verdraagt, zal niets minder dan het paradijs zijn.”


[Overgeleverd door Al-Boechari]
 

De toegang tot het paradijs:
Aboe Abd Allah Jaabir ibnoe Abd Allah al-Ansaari overlevert dat een man de Profeet (vzmh) vroeg: “Denkt u, dat wanneer ik de voorgeschreven gebeden verricht, de (maand) Ramadan vast, mijzelf de Halaal (zaken) toesta en de Haraam (zaken) ontzeg en verder niets meer doe, ik dan het Paradijs binnentreed?” Hij zei: “Ja.” (Moeslim)

An-Nawawie heeft gezegd: “En de betekenis van ‘De Haraam (zaken) ontzeg’ is het vermijden van de Haraam zaken. En ‘Me de Halaal (zaken) toesta’ betekent: ik verricht de halaal (zaken) overtuigd van het feit dat deze toegestaan zijn.

Tafsier:
“Denkt u, dat wanneer ik de verplichte gebeden verricht” D.w.z. de vijf dagelijkse gebeden en het vrijdaggebed (al-Djoemoecah).

“..De (maand) Ramadan vast”

Ramadan is de maand tussen de Islamitische maand Shacbaan en Shawwaal.

In deze overlevering worden geen Zakaah (armenbelasting) en Hadj (het bedevaart) genoemd. Hieruit kunnen wij opmaken dat deze zijn inbegrepen in de volgende uitspraak van de man: “.. De Haraam (zaken) verbied”
Het niet geven van de Zakaah is immers haraam (een verboden zaak) en ook het niet verrichten van de Hadj is haraam.

Wat ook mogelijk is met betrekking tot de Hadj is dat deze uitspraak van de Profeet (v.z.m.h.) waarschijnlijk werd gedaan voordat de Hadj als verplichting werd opgelegd. En wat betreft de Zakaah, de Profeet (v.z.m.h.) wist wellicht dat de man arm was en dus geen Zakaah hoefde te betalen. De Profeet (v.z.m.h.) paste zijn uitspraak aan aan de situatie waarin de man verkeerde.

Wat leert deze overlevering ons?
1.
De gedrevenheid van de metgezellen in het stellen van vragen aan de Profeet (v.z.m.h.)
2. Het doel van dit leven is het betreden van de Paradijs.
3. Het belang van de verplichte gebeden, die aanleiding zijn voor het betreden van de Paradijs, evenals het belang van de overige zaken die genoemd zijn in de overlevering.
4. Het belang van het vasten.

5. De verplichting van het halaal verklaren van de toegestane zaken en het haraam verklaren van de verboden zaken. Met andere woorden: men moet de toegestane zaken verrichten terwijl hij ervan overtuigd is dat deze toegestaan zijn. En men moet de verboden zaken vermijden omdat men ervan overtuigd is dat deze verboden zijn. Wat betreft de toegestane zaken, is men er vrij in deze al dan wel of niet te verrichten. En wat betreft de verboden zaken, is men verplicht deze te vermijden, dit moet gepaard gaan met overtuiging.

6. An-Nawawie heeft gezegd: “En de betekenis van ‘De Haraam (zaken) ontzeg’ is het vermijden van de verboden zaken.” Wat hier echter wel toegevoegd moet worden is: “Ik heb de haraam (zaken) vermeden, vanwege de overtuiging dat deze verboden zijn, en Allah weet het beter.”

  Aanverwante berichten over “Het Paradijs – Djenna”.
De goede behandeling van vrouwen is een sleutel tot het Paradijs.
Het paradijs is niet gratis.
De vrouwen van het Paradijs.
Het paradijs: Algemene Info.
Diegenen die verlangen naar het Paradijs (I).
Diegenen die verlangen naar het Paradijs (II).
 
Advertenties

9 Responses to “• <b>Het Paradijs: Introductie.</b>”


 1. 1 umm_zaynab 28 november 2006 om 10:13000000 pm

  geduld is een schone deugd

  Vele jaren geleden leefde er eens een man, die een zoon had met een mooi uiterlijk en een grote begaafdheid. Hij ging naar school en leerde daar met buitengewoon veel vlijt alles wat men hem onderwees, en had altijd dorst naar nog meer kennis

  Toen hij de leeftijd van een man bereikt had, koos zijn vader een vrouw voor hem uit, met wie hij trouwde. Nauwelijks had men de bruiloft op passende wijze gevierd, of de vader van de jongeman stierf. Hij werd begraven en men rouwde veertig dagen lang om hem; toen zette zijn zoon zijn studie weer voort. Eén van zijn studiegenoten, die uit een ver land was teruggekeerd, vertelde hem dat in het land waar hij was geweest de beroemdste en meest volmaakte heilige woonde, in één woord: het voorbeeld van wetenschap en deugdzaamheid van zijn tijd. Daarop nam de jongeman ogenblikkelijk het besluit zich in dat land te gaan vestigen en les te nemen bij de beroemde en heilige man.

  Hij ging dadelijk naar huis, pakte zijn sandalen, zijn reistas, wat spullen en een wandelstok en ging op weg naar het verre land, om bij de beroemde meester in de leer te gaan.

  Veertig dagen en veertig nachten liep hij aan een stuk door en bereikte eindelijk het land, waarnaar zijn geest op zoek was. Hij vond de beroemde meester al spoedig en stelde zich aan hem voor. De meester, die een smidse had en daarin werkte, vroeg hem: “Wat wil je jongeman?” – “Het Weten leren,” antwoordde hij. De smid gaf hem de blaasbalg en beval hem te trekken. De leerling trok en liet de blaasbalg op bevel van de meester weer los, om zo het vuur in de smidse aan te wakkeren.

  Een dag, een week, een maand, een jaar en nog meer jaren gingen zo voorbij, zonder dat iemand met hem sprak en waarin hij steeds dezelfde handeling herhaalde. Wel zag hij mensen langs de smidse komen, die zijn meester vragen stelden en van hem antwoord kregen. Weer anderen kregen van de meester een bepaalde taak; zij bleven in de smidse en ook zij moesten een bepaalde handeling dag in dag uit herhalen, en ze deden dat net als hij, zonder vermoeid te raken, zonder een woord te wisselen en zonder ook maar ooit te klagen. Zo gingen tien jaar voorbij.

  Toen was het geduld van de jongeman op en waagde hij het de meester te vragen: “Meester?” – “Wat wil je?” antwoordde de smid, en hij zei: “Het weten!” – “Trek aan je blaasbalg!” was het antwoord van de smid en ging door met zijn werk, zonder zich te laten ophouden.

  Het enige plezier van de jongeman was, als hij uitgeput van zijn dagelijkse werk, zijn karige kostje in zijn kamertje at en in de boeken las, die de meester of zijn kameraden hem hadden geleend. Zwijgen was de leefregel, zowel in de smidse als in zijn kamer. Niemand sprak met hem en hij sprak met niemand. Als hij iets wilde weten over een bepaald punt van de grammatica, het recht of de koranuitlegging, dan was het hem toegestaan zijn vraag op een briefje te schrijven en bij het binnengaan van de smidse het papier aan zijn meester te overhandigen. De meester wierp het briefje of in het vuur, of hij stak het in de plooien van zijn tulband. Als hij het briefje in het vuur wierp, dan betekende dat, dat de vraag geen antwoord waard was, maar als hij het in de plooien van zijn tulband stak, dan vond de jongeman ’s avonds als hij thuis kwam het antwoord van zijn meester aan het hoofdeinde van zijn bed, geschreven in gouden letters. Zo ging de meester met al zijn leerlingen te werk, zonder ooit een van hun briefjes te lezen: of hij verbrandde ze, of hij bewaarde ze in de plooien van zijn tulband.

  Er waren precies twintig jaar voorbijgegaan, sinds onze jongeman in de smidse was; toen kwam de meester naar hem toe en sprak: “Je kunt nu naar je land terugkeren, jongeman. Het Weten dat je zoekt heet Geduld.”

  Toen hij in zijn vaderland kwam, verwonderde hij zich erover, dat hij zo weinig van de wereld wist, hij, die er zo veel van geweten had voordat hij bij de meester in de leer was gegaan.

  Eindelijk kwam hij bij zijn huis, en hij verheugde zich op de vreugde van zijn vrouw over zijn terugkeer. Voordat hij echter aan de deur klopte, keek hij door een vensterluik zijn huis binnen. O, wat een schrik, wat zag hij daar! Wat zagen zijn ogen nu! Zijn vrouw zat daar op een tapijt, geleund tegen een stapel kussens. Naast haar zat een jonge, knappe man en ze praatten en lachten samen en brachten de tijd uiterst aangenaam door.

  De reiziger nam een pijl uit zijn koket, spande zijn boog en maakte zich gereed zijn vrouw en de jongeman met een pijl te doorboren, toen het woord ‘geduld’ van de meester hem te binnen schoot. Hij klopte op de deur en er werd opengedaan; het was dezelfde jongeman die hij door het luik bij zijn vrouw had zien zitten. Hij ging de salon in. Zijn vrouw, die hem herkende, snelde hem stralend van vreugde tegemoet en riep de jongeman toe: “Ahmed, mijn zoon, dit is je vader!”

  De man knielde neer met zijn gezicht naar Mekka, raakte met zijn voorhoofd de aarde aan en riep: “Allah, twintig jaar lang heb ik geleerd geduld te oefenen en het scheelde maar een haar of ik had zojuist mijn zoon gedood! Hoe onberekenbaar is onze zwakheid, en hoe oneindig is uw wijsheid! Hoe onuitputtelijk uw barmhartigheid!”

 2. 2 lela zahra 28 november 2006 om 10:31000000 pm

  salaam wa3aleikoem,

  Ma’sha Allah Umm Zayneb, geduld hebben; baart kunst en liefde voor Allah swt en voor de mens!

  Ma3a salaam

 3. 3 lela zahra 3 december 2006 om 4:06000000 pm

  salaam wa3aleikoem,

  Over dit onderwerp heb ik een masha’ allah en tegelijkertijd een tragedisch muziekclipje gevonden;
  Hier is de link:

  Ma3a salaam

 4. 4 umm_zaynab 5 december 2006 om 6:40000000 pm

  salaam ou3alikoum
  Beste broeders en zusters !

  Allah Soebhanahoe Wa Ta3ala zegt in de Koran:
  “O, jullie die geloven, zoekt hulp doormiddel van geduld en de Shalat. Voorwaar, Allah is met de geduldigen.
  En zegt niet over degenen die zijn gedood (gesneuveld) op de Weg van Allah, dat zij dood zijn. Nee, zij leven, maar jullie beseffen het niet.
  En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen,
  Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: “Inna lillahi wa inna ilaihi radji3oen” “Voorwaar, aan Allah behoren wij, en voorwaar, tot Hem zullen we terugkeren”.
  Zij zijn degenen op wie de zegeningen en van hun Heer neerdalen en Barmharigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen”.2:153-157

  Er zijn drie vormen van Sabr:
  1) Geduldig zijn met ongevallen.
  2) Geduldig zijn om zondes te negeren.
  3) Geduldig zijn om goede daden verrichten.

  1) Geduldig zijn met ongevallen:
  Zoals het verliezen van een dierbare iemand, kan familielid zijn, maar ook vriend(in) of kennis.
  Aboe Hoerairah verhaalt dat de profeet Sallah Allahoe 3alaihi wa Sallam zei:
  (Allah de Verhevene zegt: “Ik heb geen andere beloning dan het Paradijs voor een gelovige dienaar van Mij, die geduldig blijft wanneer ik één van zijn geliefden wegneem van de bewoners de wereld”). Boekharie

  2) Geduldig zijn om zondes te negeren:
  Dan verwijs ik mijn broeders en zusters naar het verhaal van Youssef (3alaihi Assalam) met de vrouw van Al Azeez en vervolgens de vrouwen in de stad.

  3) Geduldig zijn om goede daden verrichten:
  En deze vorm van Sabr is de belangrijkste; namelijk Sabr hebben in de gehoorzaamheid aan Allah.
  Wanneer de moslim volhardt in geduld met betrekking tot de verplichtingen van Allah, zal het uiteindelijk een onderdeel van zijn instinct en aard worden. Door zijn geduld zal de moslim altijd diepe voldoening en tevredenheid voelen.

  Allah Soebhanahoe Wa Ta3ala zegt tegen de profeet Sallah Allahoe 3alaihi wa Sallam en vervolgens wij:
  “En wees zelf geduldig met degenen die hun Heer ’s morgens en ’s avonds aanroepen, zij wensen Zijn Aanzicht. En wend niet jouw ogen af van hen”. 18:28

  En het alle hoogste niveau van deze vorm van Sabr, is geduldig zijn met de moeilijkheden die je meemaakt wegens de islam, en dat is namelijk de Sabr die de profeten hadden.

  Een voorbeeld hiervan is familie van Yassier, toen ze door de Moechrikeen van Qoeraish werden gestraft.

  Het enigste wat de profeet Sallah Allahoe 3alaihi wa Sallam heeft gezegd, toen hij dat zag, was:
  Wees geduldig familie Yassier, jullie bestemming is het Paradijs.

  – Wat zijn de dingen waarmee de moslim(a) rekening mee moet houden bij Sabr?

  1) Geduld hebben bij de eerste schok:
  Anas verhaalt dat de profeet Sallah Allahoe 3alaihi wa Sallam langs een graf kwam waar een vrouw zat te huilen, en zei: “Vrees Allah en wees geduldig”.
  Zij zei tegen hem: “Ga van mij weg, er is jou niet de ramp overkomen die mij is overkomen”.
  De vrouw werd later vertelt dat hij de profeet was geweest.
  Daarop ging ze naar de deur van de profeet Sallah Allahoe 3alaihi wa Sallam waar zij geen wachter trof. Ze zei: “Ik heb u niet herkend”. Hij zei: “Geduld is alleen van de eerste schok van het verdriet”. Boekharie en Moeslim.

  2) Het zeggen van Inna Lillahi wa Inna ilaihi Radji3oen, Allahoemma Adjirnie fy moessibaty waghloefny ghairan minha.

  Wat betekent :
  (Wij komen van Allah en tot Hem zullen wij terugkeren. O Allah ! Neem mij uit mijn benarde positie weg en geef mij iets beters).

  3) Sabr hebben zonder te klagen.

  Ten slotte een paar dingen die ons kunnen helpen om geduld te hebben:

  1) Beseffen dat dit leven kort is, en dat alle moeilijkheden een einde hebben.
  2) Geloven dat je van Allah komt, en uiteindelijk naar Hem terug zal keren.
  3) Gedenken aan de beloning van de geduldigen.
  4) Zekerheid hebben dat Allah jouw problemen gemakkelijk kan verlossen.
  5) De hulp vragen van Allah doormiddel van het gebed en smeekbeden enz…

  Moge Allah Soebhanahoe Wa Ta3ala ons tot de geduldigen laten behoren !

  alaahouma amien

  m3asalama

 5. 5 massallah 19 december 2006 om 8:02000000 pm

  massalah moest er gewoon van huilen man
  echt mooi
  ma3a salama

 6. 6 Imen 19 december 2006 om 8:13000000 pm

  Masha allah echt prachtig ,..

 7. 7 Moke 10 april 2007 om 11:04000000 am

  Ik hoop dat jullie deze hebben gehoord.
  DAT IS ONGELOFELIJK, HOOR !!!!!
  Ik wens dat jullie, beste moslimbroeders en -zusters.

  Moge Allah (swt) onze op de juiste en geschikte pad leiden naar de betreffende plaats (djenna). Amien….

  Echt mooie presentatie !!!

 8. 8 mohamed 10 april 2007 om 8:18000000 pm

  ik hoor dierect haraame muziek erin, je had ons wel kunnen waarschuwen (niet iedereen luistert muziek)

 9. 9 mohamed 10 april 2007 om 9:40000000 pm

  aan lela zahra


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,084,287 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

april 2007
M D W D V Z Z
« Mrt   Mei »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: