• Wat zijn de verschillen tussen Sjiieten en Soennieten ?

Het Sjiietische vrijdagsgebed.

Akbar Hashemi Rafsanjani versus Yûsuf Al-Qaradâwî.
DEEL I

DEEL II

99 Responses to “• Wat zijn de verschillen tussen Sjiieten en Soennieten ?”


 1. 1 www.BenAyad.be 3 april 2007 om 10:41000000 am

  VORIGE    1   –   2   –   3    VOLGENDE

 2. 2 Moke 3 april 2007 om 10:58000000 am

  Salaam Alaikoem, wa rahmatoellah, wa barakatoehoe,

  Het zijn zeker geen slechte mensen (Sjiieten), zeker niet kijken naar religeuze opvattingen om fitnah te vermijden onder deze gemeenschap. Ook wat belangrijk is aanleidingen of creaties die verwijzen naar fitnah voor het op 4 poten te laten staan, liefst met zekerheid ook vermijden!!!

  Baraka’allahoe fiekoem!!! 😉

 3. 3 Bilal 3 april 2007 om 12:12000000 pm

  Assalaam aleikum warahmatulahi wabarakatu

  Bismillahi Rahmani Rahiem

  Tien Zaken die de Islaam Ongeldig maken
  door Shaych Mohammed al-Wassaabie

  1. Shirk (het vereenzelvigen van partners) met Allaah:

  Dat is wanneer iemand tussenpersonen plaatst tussen zichzelf en Allaah. Hij smeekt hen en vraagt hen om bemiddeling, vertrouwt op hen, legt de gelofte voor hen af, slacht in hun naam, of is ervan overtuigt dat (zij) het slechte kunnen weerhouden of het goede kunnen aantrekken buiten Allaah om, heeft zeer zeker ongeloof begaan. Allaah de Meest Verhevene zegt:

  “Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarnaast wat Hij Wil, voor wie Hij wil.” [Soeratoen-Nisaa’a (4): 48, 116]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allaah toekent; Allaah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden, en de Hel zal zijn verblijfplaats zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers.” [Soeratoel-Maa’idah (5): 72]

  2. Afvalligheid van Islaam begaan door het kiezen van; het Jodendom, Christendom, Magisme, Communisme, B’athisme [De B’ath-partij], Secularisme, Vrijmetselarij of iets anders dan dit wat ongeloof is, zelfs als (men het kiest) maar er niet in gelooft.

  Allaah Ta’ala zegt,

  “En zij zullen niet ophouden jullie te bestrijden totdat zij jullie van jullie Religie hebben afgebracht en afvalligen hebben gemaakt, als zij daartoe in staat zouden zijn. En wie van jullie afvallig is aan zijn Religie en dan sterft, terwijl hij een ongelovige is, diegene is het wiens daden vruchteloos zijn, op aarde en het Hiernamaals, diegenen zijn de bewoners van de Hel. Zij zijn daarin eeuwig levenden.” [Soeratoel-Baqarah (2): 217]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “O jullie die geloven! Wie van jullie zijn Religie afvallig is; Allaah zal een volk nemen waar Hij van houdt en zij zullen van Hem houden, dat zachtmoedig is tegenover de gelovigen, streng tegenover de ongelovigen, dat streeft op de Weg van Allaah en zij zijn niet bang voor degenen die verwijten maken. Dat is de Gunst van Allaah die Hij geeft aan wie Hij wil en Allaah is Allesomvattend (voor de behoefte van Zijn schepping), Alwetend.” [Soeratoel-Maa’idah (5): 54]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Voorwaar, degenen die afvallig werden nadat de Leiding voor hen duidelijk was geworden, Shaytaan maakte (hun daden) schoonschijnend voor hen en bedroog hen. Dat is omdat zij tot degenen die haatten wat Allaah heeft neergezonden (de Joden) zeiden: “Wij zullen jullie gehoorzamen in een aantal zaken.” Maar Allaah kent hun geheimen. Dus hoe zal het zijn wanneer de Engelen hen wegnemen en hun gezichten en hun ruggen slaan? Dat is omdat zij datgene volgden wat de Toorn van Allaah opwekte en zij dat wat Zijn behagen opwekte haatten. Dus Allaah deed hun werken verloren gaan. Of dachten zij in wier harten een ziekte is, dat Allaah hun afgunst niet zou onthullen? Als Wij zouden willen, dan zouden Wij het jullie tonen. Zodat jullie de tekenen ervan zeker zouden kennen en jullie die zeker zouden herkennen in hun zinspelingen. En Allaah kent jullie daden.” [Soerah Mohammed (47): 25-30]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En wie ongeloof begaat na het hebben van iemaan, dan zullen zijn daden teniet worden gedaan en hij zal in het Hiernamaals tot de verliezers behoren.” [Soeratoel- Maa’idah (5): 5]

  Van Ibn `Abbaas (radiallaahoe ‘anhoema) die zei: “De Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) heeft gezegd: “Wie zijn Religie verandert, vermoord hem dan.”” Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 2854)

  Van `Abdoellaah Ibn Mas`oed (radiallaahoe ‘anhoe) die zei: “De Boodschapper van Allaah (salallaahoe ‘alayhie was sallem) heeft gezegd: “Het bloed is niet toegestaan van een Moslim die getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat ik de Boodschapper van Allaah ben, behalve bij één van deze drie dingen: een persoon die getrouwd is (geweest) die ontucht pleegt, een leven voor een leven en iemand die zijn Religie verlaat en zich afsplitst van de Djamaa`ah (hoofdlichaam van Moslims).”” Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 6484) en Moslim (nr. 1676)

  3. Iemand (een moslim) die een ongelovige (niet-moslim) niet als zodanig verklaard, of hij nu een Jood is of een Christen, of een Magiër, of een polytheïst, of een ketter, of anders dan dat van de verscheidene ongelovige groepen. Of iemand die twijfel heeft over hun ongeloof, of hun madhhab (weg) als correct ziet, dan heeft hij zelf ongeloof begaan.

  Allaah Ta’ala zegt,

  “Voorwaar, degenen die ongelovig zijn van onder de Mensen van het Boek en de polytheïsten zullen verblijven in het Vuur van de Hel, daarin voor eeuwig. Deze zijn de slechtste van de schepping.” [Soeratoel-Bayyinah (98): 6]

  En de Mensen van het Boek (Ahloel-Kitaab) zijn de Joden en de Christenen. De Moeshrikoen zijn degenen die iets anders (afgoden, beelden etc.) aanbidden naast Allaah.

  Allaah Ta’ala zegt,

  “Voorzeker, zijn degenen die zeiden: “Voorwaar, Allaah is de Messias, de zoon van Maryam”, ongelovigen.” [Soeratoel-Maa’idah (5): 17]

  En Allaah Ta’ala zegt, “Voorzeker, zijn degene die zeggen: “Voorwaar, Allaah is een drie-eenheid” ongelovig.” [Soeratoel-Maa’idah (5): 73]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Voorwaar, degenen die niet in Allaah geloven en Zijn Boodschapper en onderscheid willen maken tussen Allaah en Zijn Boodschappers, en zij zeggen: ‘Wij geloven in sommigen en verwerpen anderen.’ En zij willen daartussen een weg nemen. Zij zijn degenen die waarlijk ongelovigen zijn. En Wij hebben voor hen een vernederende bestraffing voorbereid.” [Soeratoen-Nisaa’a (4): 150-151]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Voorwaar, Allaah zal de hypocrieten en de ongeloven allen in de Hel verzamelen.” [Soeratoen-Nisaa’a (4): 140]

  4. Iemand die gelooft dat de leiding van een ander dan de Profeet beter is dan zijn leiding, of dat het oordeel van een ander dan van hem beter is dan zijn oordeel, zoals degenen die het oordeel van de tawaaghiet (valse godheden) als beter beschouwen dan zijn oordeel. En hieronder valt ook degene die gelooft dat het systeem en de wetten van de mensen beter is dan de Sharie`ah van Islaam, of dat de regels en regelgevingen van Islaam geen profijt bieden wanneer ze worden toegepast in dit tijdsperk, of dat Islaam een reden is voor achterstand van de moslims (i.e. op de ongelovigen).

  Of degenen die geloven dat Islaam zich beperkt tot de relatie van een persoon tot zijn Heer zonder het treden in de andere aangelegenheden van het leven.

  En degene die binnentreedt in deze tenietdoening is degene die van mening is dat het uitvoeren van het oordeel van Allaah, zoals het afhakken van de hand van de dief, of het stenigen van de ontuchtpleger nadat hij/zij getrouwd is (geweest), niet gepast is voor dit tijdperk.

  Ook treedt hierin binnen degene die gelooft dat het toegestaan is om te regeren met iets anders dan de Sharie`ah in sociale omgang, voorgeschreven straffen of anders dan dat, zelfs als hij niet gelooft dat dit beter is dan de wet van Allaah, omdat hij hiermee reeds toegestaan heeft wat Allaah verboden heeft gemaakt, met overeenstemming van de geleerden.

  En een ieder die hetgeen wat Allaah en Zijn Boodschapper verboden hebben gemaakt als toegestaan verklaard, van datgene wat men verplicht moet weten in de Religie, zoals zinaa (overspel, ontucht), khamr (alcoholische drank, bedwelmend middel) en het regeren met iets anders dan de Sharie`ah van Allaah enzovoorts, is met de consensus van de moslims een ongelovige.

  Allaah Ta’ala zegt,

  “Dus is het de wet van de djaahiliyyah (preïslaamitische tijd van onwetendheid) die zij zoeken? En wie is beter in oordeel dan Allaah voor een overtuigd volk?” [Soeratoel-Maa’idah (5): 50]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En wie niet oordeelt met wat Allaah geopenbaard heeft; zij zijn de ongelovigen!” [Soeratoel-Maa’idah (5): 44]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En wie niet oordeelt met wat Allaah geopenbaard heeft; zij zijn de onrechtvaardigen!” [Soeratoel-Maa’idah (5): 45]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En wie niet oordeelt met wat Allaah geopenbaard heeft; zij zijn de ongehoorzame zondaren!” [Soeratoel-Maa’idah (5): 47]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Voorwaar, de Religie bij Allaah is Islaam.” [Soerah Aali-`Imraan (3): 19]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En wie een andere religie zoekt dan Islaam, dan zal het niet van hem geaccepteerd worden. En in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.” [Soerah Aali-`Imraan (3): 85]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Voorwaar, degenen die ongelovig waren in Onze Tekenen zullen Wij in het Vuur laten branden. Telkens wanneer hun huiden gebraden zijn, zullen Wij die door andere huiden vervangen, opdat zij de bestraffing proeven. Voorwaar Allaah is Almachtig, Alwijs.” [Soeratoen-Nisaa’a (4): 56]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen in al hun disputen, en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen jouw oordeel, en (het dan) accepteren met volledige overgave.” [Soeratoen-Nisaa’a (4): 65]

  5. Eenieder die iets van datgene waarmee de Boodschapper van Allaah (salallaahoe ‘alayhie was sallem) gekomen is haat, zelfs als hij ernaar handelt, heeft ongeloof gepleegd.

  Allaah Ta’ala zegt:

  “En degenen die niet geloofden, voor hen is er vernietiging, en Hij doet hun daden teniet. Dat is omdat zij haatten wat Allaah heeft neergezonden, dus maakt Hij hun daden vruchteloos.” [Soerah Mohammed (47): 8-9]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Voorwaar, degenen die afvallig werden nadat de Leiding voor hen duidelijk was geworden: de Shaytaan maakte (hun valse hoop) schoonschijnend voor hen en Allaah verlengde hun termijn. Dat is omdat zij zeggen tegen degenen die haten wat Allaah heeft neergezonden: “We zullen jullie in sommige zaken gehoorzamen.” Maar Allaah kent hun geheimen. Hoe zal het zijn wanneer de engelen hun zielen bij de dood zullen nemen, hun gezichten en ruggen treffend? Dat is omdat zij datgene volgden wat Allaah vertoornt en datgene haatten wat Hem behaagde. Daarom maakte hij hun daden vruchteloos.” [Soerah Mohammed (47): 25-28]

  6. Eenieder die spot met Allaah, of de Boodschapper, of de Qor’aan, of de Religie, of de Engelen of de Geleerden vanwege hun kennis, of hij spot met iets van de karakteristieke kenmerken van Islaam zoals het Gebed, of de Zakaat (verplichte aalmoezen), het Vasten, de Hadj, de circulatie rond de Ka`abah, of het staan bij `Arafah, of de moskeeën, of de Adhaan (oproep tot het Gebed), of de baard, of de Profetische Soennah of iets anders van de karakteristieke kenmerken van Allaah (’s geloof, de Islaam) en de dingen die de Islaam heilig beschouwd, dan is hij een ongelovige.

  Allaah Ta’ala zegt,

  “Zeg: ‘Is het Allaah en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper die jullie bespotten? Maak geen excuus; jullie hebben ongeloof begaan nadat jullie geloofden.’ Als Wij een groep van jullie excuseren, dan zullen Wij een andere groep onder jullie straffen omdat zij misdadigers waren.” [Soeratoet-Tauwbah (9), 65-66]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Voorwaar, degenen die zondigden plachten om degenen die geloofden te lachen. En wanneer zij aan hem voorbij gingen, knipoogden zij naar elkaar. En wanneer zij terugkeerden naar hun volk, keerden zij verheugd terug. En wanneer zij hen zagen, zeiden zij: ‘Voorwaar, zij zijn zeker dwalend!’ En zij zijn niet als bewakers over hen gezonden. Maar op deze Dag zullen degenen die geloven lachen over de ongelovigen. Op rustbanken kijk zij toe. Worden de ongelovigen niet vergolden voor wat zij plachten te doen?” [Soeratoel-Moetaffifien (83): 29-36]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En wanneer jij degenen ziet die beledigend spreken over Onze Verzen, wend je dan van hen af, totdat zij over een ander onderwerp spreken. En indien de Shaytaan het jou doet vergeten, zit dan niet, nadat de herinnering (tot jou komt), bij het onrechtvaardige volk.” [Soeratoel-An`aam (6): 68]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En het is al geopenbaard naar jullie in het Boek dat wanneer je hoort dat de aayaat van Allaah ontkent of bespot worden, zit dan niet met hen, totdat zij op een ander gesprek overgaan. Maar als jullie met hen blijven, in dat geval zouden jullie zeker als hen zijn. Voorwaar, Allaah zal de hypocrieten en de ongelovigen allen in de Hel verzamelen.” [Soeratoen-Nisaa’a (4): 140]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En wie de gewijde zaken van Allaah eert, dat is beter voor hem bij zijn Heer.” [Soeratoel-Hadjj (22): 30]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En wie de Gewijde Tekenen (kenmerken, karakteristieken…) van Allaah eert, dan voorwaar, dat is (een teken) van taqwa (vrees) in de harten.” [Soeratoel-Hadjj (22): 32]

  7. Magie, en daaronder vallen as-sarf en al-`atf.

  Wat betreft as-sarf, dat is een daad van magie waarbij de intentie is om een persoon afkerig te maken van dat wat hij begeert, zoals het veranderen van een man’s liefde voor zijn vrouw in haat tegen haar.

  Wat betreft al-`atf, dat is ook een daad van magie waarbij de intentie is om een persoon van iets te laten houden waar hij gewoonlijk afkerig van is (wat hij gewoonlijk niet begeert), door gebruikmaking van Shaytaanische wegen.

  Allaah Ta’ala zegt,

  “Maar geen van deze twee engelen (Haroot en Maaroot) leerde iemand magie, zonder dat zij zeiden: Voorwaar, wij zijn een fitnah (beproeving); dus wees niet ongelovig.” [Soeratoel-Baqarah (2): 102]

  Op gezag van `Abdoellaah ibn Mas`oed (radiallaahoe ‘anhoe) die heeft gezegd: “De Boodschapper van Allaah (salallaahoe ‘alayhie was sallem) heeft gezegd: “Voorwaar, de bezweringen, amuletten en beheksingen zijn Shirk.”” Sahieh: Overgeleverd door Aboe Daawoed (nr. 3883). Shaych Moeqbil verklaarde hem hasan in Sahiehoel-Moesnad (2/1718) en hij was hierin alleen voorgegaan door al-Haakim (4/217). En al- Albaanie verklaarde hem sahieh in Sahiehoel-Djaami` (nr. 1632) en in Silsalatoel-Ahaadithis-Sahiehah (nr. 331), zo ook al-Haakim (4/217) en adh-Dhahabie was het ermee eens. En de hadieth is ook overgeleverd door Ibn Maadjah (nr. 3531), Ahmed (1/381), at-Tabaraanie in al-Kabier (10/262), Ibn Hibbaan (13/456) en al-Bayhaqie (9/350).

  8. Het helpen van de ongelovigen en het samenwerken met hen tegen de Moslims.

  Allaah Ta’ala zegt:

  “En wie van jullie hen als vrienden neemt: voorwaar, hij behoort tot hen. Voorwaar, Allaah leidt het onrechtvaardige volk niet.” [Soeratoel-Maa’idah (5): 51]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “O jullie die geloven! Als jullie een groep gehoorzamen van degenen aan wie de Schrift gegeven was: zij zullen jullie tot ongeloof doen terugkeren nadat jullie geloofd hebben. En hoe zouden jullie ongelovig kunnen zijn, terwijl de Verzen van Allaah aan jullie voorgedragen worden, en Zijn Boodschapper onder jullie is? En hij die (de Religie van) Allaah stevig vasthoudt wordt zeker naar een recht Pad geleid.” [Soerah Aali-`Imraan (3): 100-101]

  “O jullie die geloven! Neemt Mijn vijanden en jullie vijanden niet tot vrienden, aan wie jullie genegenheid tonen. Waarlijk, zij geloofden niet in wat tot jullie is gekomen van de Waarheid. Zij hebben de Boodschapper en jullie verdreven, omdat jullie in Allaah, jullie Heer, geloven. Als jullie uittrekken, strijdend op Mijn Weg, Mijn welbehagen zoekend, (neem hen dan niet tot vrienden). Jullie verheimelijkten jullie genegenheid voor hen, maar Ik weet het beste wat jullie verborgen hielden en wat jullie openbaar maakten. En wie van jullie dit doet: waarlijk, die is afgedwaald van de Rechte Weg. Als zij de overhand over jullie krijgen, zullen zij vijanden voor jullie zijn. En zij zullen jullie met het kwaad raken door hun handen en hun tongen, en zij verlangen ernaar dat jullie niet zouden geloven.” [Soeratoel-Moemtahinah (60): 1-2] En Allaah Ta’ala zegt, “O jullie die geloven! Neemt geen volk waarop Allaah vertoornd is tot vrienden. Waarlijk, zij wanhopen aan het Hiernamaals, zoals de ongelovigen wanhopen aan (de opwekking van) de bewoners van de graven.” [Soeratoel-Moemtahinah (60): 13]

  9. Een ieder die gelooft dat sommige mensen de keuze hebben gekregen om af te wijken van de Sharie`ah van Mohammed (salallaahoe ‘alayhie was sallem) – net zoals al-Chidr buiten de jurisdictie van de Sharie`ah van Moesaa (´alayhie sallem) kon treden – is een ongelovige.

  Dat is omdat elke Profeet specifiek gezonden was naar zijn eigen mensen, dus het was niet verplicht voor alle mensen om hen te volgen. Wat betreft onze Profeet, Mohammed (salallaahoe ‘alayhie was sallem), hij was gezonden naar alle mensen [van zijn tijd tot en met het einde der tijden], dus het is voor niemand toegestaan om hem tegen te gaan, of om zijn Sharie`ah te verlaten.

  Allaah Ta’ala zegt,

  “Zeg: O mensheid, ik ben de Boodschapper van Allaah voor jullie allen.” [Soeratoel-A`raaf (7): 158]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Gezegend is Degene Die de Foerqaan (de Qor`aan, het criterium, de maatstaaf) heeft neergezonden naar Zijn dienaar, opdat hij een waarschuwer voor de werelden zal zijn.” [Soeratoel-Foerqaan (25): 1]

  En Allaah Ta’ala zegt, “En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet.” [Soerah Saba’a (34): 28]

  Op gezag van Djaabir ibn `Abdoellaah al-Ansaarie (radiallaahoe ‘anhoema), dat de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) heeft gezegd: “Mij is vijf dingen gegeven die niemand vóór mij is gegeven: [1] Ik werd geholpen door het veroorzaken van intimidatie ter lengte van een afstand die op een maand te reizen afstand ligt; [2] de gehele aarde is een mesdjied (plaats van gebed) gemaakt en puur voor mij, dus ongeacht waar een man van mijn Oemmah is, wanneer het Gebed hem reikt, dan kan hij bidden; [3] de oorlogsbuit is toegestaan gemaakt voor mij en zij werd niet toegestaan gemaakt voor iemand (van de profeten) vóór mij; [4] en mij is de intercessie (shafaa’ah) gegeven; [5] en elke Profeet was specifiek gezonden naar zijn volk en ik ben gezonden naar de gehele mensheid.” Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 328) en Moslim (nr. 521)

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Voorwaar, de Religie bij Allaah is Islaam.” [Soerah Aali-`Imraan (3): 19]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En wie dan ook een Religie anders dan islam zoekt, het zal niet van hem geaccepteerd worden, en in het hiernamaals zal hij van de verliezers zijn.” [Soerah Aali-`Imraan (3): 85]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Vandaag heb Ik jullie Religie voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islaam voor jullie als Religie gekozen.” [Soeratoel-Maa’idah (5): 3]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “Zouden zij een andere Religie dan die van Allaah zoeken, terwijl al hetgeen in de hemelen en op de aarde is zich gewillig en ongewillig aan Hem moet overgeven? En tot Hem worden zij teruggekeerd.” [Soerah Aali-`Imraan (3): 83]

  En er komt in een hadieth (het volgende) voor: “Bij Allaah, als Moesaa nog zou leven, dan had hij geen andere keuze dan mij te volgen.” Hij is hasan verklaard door al-Albaanie in al-Irwaa` (nr. 1589) en het wordt vermeld via acht wegen en Ibn Kathier vermeldde het in zijn Tafsier (2/78) in uitleg van Soerah Aali-`Imraan [3:81-82]. Echter, Shaych Moeqbiel heeft hem da`ief verklaard op deze plaats.

  10. Aversie (afkeer) tonen ten opzichte van de Religie van Allaah Ta’ala, het niet leren en er niet naar handelen. En de bedoelde betekenis van aversie (i`raad) die een tenietdoening wordt van één van de tenietdoeningen van Islaam is aversie van het leren van de asl (basis fundament) van de Religie waarmee een persoon Moslim wordt, zelfs als hij onwetend is van de details van de Religie, omdat kennis van de details van de Religie misschien niet in het bezit van iemand kunnen zijn, behalve als hij van de Geleerden en de studenten der kennis is.

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En wie is onrechtvaardiger dan hij die door het teken van zijn Heer wordt vermaand en zich er toch van afwendt? Wij zullen de schuldigen beslist straffen.” [Soeratoes-Sadjdah (32): 22]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hem verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand.” [Soerah Taa Haa (20): 124]

  En Allaah Ta’ala zegt,

  “En waarlijk, Wij hebben jou van Ons de Vermaning gegeven. Hij die zich ervan afwendt: voorwaar, hij zal op de Dag der Opstanding een zonde dragen. Zij zullen daarin eeuwig levenden zijn. Slecht zal de last voor hen zijn op de Dag der Opstanding!” [Soerah Taa Haa (20): 99-101]

  De Regelgeving betreffende de Grappenmaker, de Serieuze, de Vrezende en degene die gedwongen is met betrekking tot deze tenietdoeningen.

  Er is geen verschil betreffende deze nawaaqid (zaken die de Islaam ongeldig maken) tussen de grappenmaker, de serieuze, of degene die vreest voor zijn welvaart en status, maar er is een afzonderlijk geval voor degene die gedwongen is. Al deze zijn in een zeer groot gevaar en velen van hen vallen erin. Het is dus verplicht dat de Moslim zich bewust is van deze nawaaqid en dat hij hiervoor voor zichzelf vreest.

  Het bewijs daarvoor is de uitspraak van Allaah Ta’ala,

  “Zeg: Is het Allaah en Zijn Aayaat en Zijn Boodschapper waarmee jullie de spot plachten te drijven? Verontschuldigen jullie maar niet, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie geloofden.” [Soeratoet-Tauwbah (9): 65-66]

  En het bewijs voor degene die gedwongen is, valt te vinden in de uitspraak van Allaah Ta’ala:

  “Wie ongelovig is in Allaah nadat hij geloofd heeft, behalve wie gedwongen is daartoe en wiens hart in rust is met geloof, wie zijn hart openstelde voor ongeloof, voor hen is er de toorn van Allaah, en voor hen is er een geweldige bestraffing.” [Soeratoen-Nahl (16): 106]

  Bron: Al-Qawloel-Moefied fie Adillatit-Tauwhied

 4. 4 sji'iet ahlulbayt as 3 april 2007 om 3:29000000 pm

  Bilal bedankt vr wahaabitekst

 5. 5 sji'iet ahlulbayt as 3 april 2007 om 3:32000000 pm

  wat is jouw bedoeling v al die teksten over salafis en bid’a en shirk, bedoelt ge soms da shia bid’a doen en shirk. wij shia aanbidden enkel Allahswt en niemand anders en we hebben een krachtige dua -naam ben ik kwijt maar kan m’n vriendin achter vragen- die expliciet enkel over de tauhid v Allahswt gaat: bewijske da wij gelove in absolute eenheid v Allahswt alhamdulillah

  SALUKES

 6. 6 Bilal 3 april 2007 om 4:54000000 pm

  Assalaam aleikum warahmatulahi wabarakatu

  sjiiet je zegt veel maar ik heb nog geen bewijs van je gezien over de bidah van de pad van de vrome voorgangers(Selefoes-Saalih).
  het is altijd makkelijk om steeds te roepen wahaabi tekst maar ik zie niks van jou kan uit komen en over bidah gesproken de handelingen die de shiieten verrichten was dat soennah van de Profeet( S.A.W.) of is dat juist een innovatie.

 7. 7 Anoniem 3 april 2007 om 9:17000000 pm

  DUBBEL REACTIE VERWIJDERT !!!

 8. 8 Bilal 3 april 2007 om 9:19000000 pm

  Assalaam aleikum warahmatulahi wabarakatu

  Ash-Shie’ah: zij zijn oorspronkelijk degenen die Ahoel-Bait (de famillie van de Profeet(S.A.W.)wilden verdedigen en bijstaan. Dit woord komt van oorsprong van het Arabische woord: At-Tashai’jo wat letterlijk betekent, het volgen en steunen betekent.
  ALLAH (S.W.T.)zegt: En voorwaar,Ibrahiem is van zijn partij
  (hij steun zijn geloof).
  Soerah As-Saffaat vers 83.

  Wat betekent: hij is van zijn volgelingen en handlangers in het geloof!
  Oorspronkelijk betekent het dus volgen en steunen, maar het werd daarna gebruikt voor deze sekte, die verkondigen dat zij de volgelingen van Ahloel-Bait zijn. Met Ahloel-Bait worden:”Ali ibn Abie Taalib (R.A) en zijn nakomelingen bedoeld. Zij verkondigen dat Ali het wettelijke erfrecht op het leiderschap na de Profeet (S.A.W) had, en dat Aboe Bakr, Omar, Uthmaan en andere Sahabah (v.z.m.h) Ali onrechtvaardig behandeld hebben en het leiderschap van hem hebben afgeperst. Maar dit is een grote leugen want alle metgezellen (v.z.m.h.)zijn het eens geworden (Idjma’ah) over
  het feit dat de eed voor het leiderschap eerst voor Aboe Bakr afgelegd moest worden – en Ali (R.A) was daar een van –
  en toen voor Omar en vervolgens voor Uthmaan (R.A).
  De Shie’ah vinden dat alle Sahabah behalve een klein aantal ongelovigen zijn geworden. Zij vervloeken Aboe Bakr en Omar (v.z.m.h.)en verklaren: Aisha (de vrouw van de Profeet S.A.W) als ontuchtpleegster zonder gehoor te geven aan het feit dat ALLAH (S.W.T) haar in Soerah Noer vrijgepleit heeft van het begaan van deze grote zonde.
  De sjiietische manhadj is dan ook zo dat zij er van overtuigd zijn dat de Sahabah (vzmh) verzen uit de qur’aan hebben weggelaten en de qur’aan veranderd hebben waardoor het -bij hun- van de geloofsbelijdenis is om de Sahabah uit te schelden en te belasteren!(?)

  Deze bid’ah was in de tijd van Uthmaan (R.A) al aanwezig, behalve dat het toen nog niet openbaar gemaakt was, maar toen de fitnah van de moord op Uthmaan(R.A) was voorgevallen dorsten zij naar buiten te treden onder leiding van “Abdoellaah ibn Seba” de Jood die zich als moslim voordeed.
  Tevens verklaarden zij dat Ali en de Imaams van Ahloel-Bait
  zondeloos waren, en dat zij een gedeelte van de kennis van het onwaarneembare bezaten. Totdat er een aantal volgelingen van Ibn Seba Ali(R.A) als god verklaarden, waarop Ali (R.A) hen na de openbaarmaking van hun geloofsovertuiging en het niet terug willen keren van deze valse belijdenis verbrandde in een laaiend vuur.
  Het is bekend dat zij overdrijven in het houden van de Imaams van Ahloel-Bait, en dat zij er in geloven dat hun Imaams wetten mogen bepalen en regels mogen veranderen in het geloof.
  Deze overdrijving werd zo bont dat zij hun Imaams als heren naast ALLAH plaatsen,en mausoleums,graftomben en koepels over hun graven heen bouwden, waar vervolgens rondjes omheen werden gelopen( in aanbidding-Tawaaf),en offerdieren voor werden geslacht en bij gezworen werd.

 9. 9 sji'iet ahlulbayt as 3 april 2007 om 9:33000000 pm

  oh hier zijn we weer met tralali tralala, potjes zever die pad der wijsheid reeds heeft gepost, wordt wel afgezaagd

  shia geloven in 1god en das Allahswt en geloven in de profeet (sawas) en in imamaat zoals Allahswt en onze profeet (sawas) ons bevolen hebben.

  bilal, in sunnihadith sta geschreven da er na profeet (sawas) 12 kaliefen vd qoraysj zullen zijn die dienen gevolgd te worden. da doen wij. Doet gij da ook???? is da shirk om te doen wat onze profeetsawas zegt???????

  is het shirk om imam almahdi as te volgen als hij verschijnt. gij moet hem ni volgen, maar ik en elke shia en elke sunni (ni wahaabi) zal hem volgen inshaAllah

  ja, shia volgen zeker een jood: hebt ge joden tg joden zien vechten: zionisten tg hizbullah: joden tg joden: beste grap!!!!!!! zionisten kunnen ni tg de macht v hizbullah omda die met hun ‘aqida verdedigen. hizbullaah zijn shia. joden maken joden af: dit is de beste mop van m’n leven

  salukes

 10. 10 Bilal 3 april 2007 om 11:52000000 pm

  Lees ik het goed dat jullie geloven in ALLAH (S.W.T) en de Profeet (S.A.W) en wie is imamaat zoals ALLAH (S.W.T) en onze Profeet ons bevolen hebben?

  en ik wacht nog steeds op je uitleg die ik aan je gevraagd heb over de shia handelingen als die overeenkomen met de soennah van de Profeet Muhammed (S.A.W) of is dat juist een bid’ah (innovatie aan de religie).

 11. 11 sji'iet ahlulbayt as 4 april 2007 om 2:45000000 pm

  voor jou zijn sommige zaken da wij doen bid’ah, normaal want gij hebt geen 12imams (as), rechtstr afstammelingen v o/profeet sawas gevolgd. En normaal da alles v ons bid’ah is, de sunni madahib zijn heel lang dicht geweest= geen ijtihad vr lange tijd. bij ons is er altijd ijtihad geweest en deuren v madhab ja’fari nooit dichtgeweest

  wilt ge weten of we bid’a doen ja of neen op basis v quran en sunnibronnen: surf nr http://www.answering-ansar.org waarom moet ik dubbel werk doen.

  gij zegt iets over ziyara en fatha lezen vr imams en hun begraafplaatsen bezoeken: als gij die ni wilt bezoeken, jouw zaak, maar laat ons de afstammelingen v profeet sawas de imams (as) eens bezoeken. zij zijn allemaal vergiftigd geweest dr banu ummaya en banu ‘abbas, dus zijn zij martelaars en Allahswt zegt da martelaars tot de levenden behoren, maar gij als wahabi interpreteert alles anders.

  waarom kan ik aan iemand die op aarde leeft vragen om dua te doen vr mij, da doen sunnis: ze gaan nr moskee en vragen aan de shaygh om dua te doen vr hun zieke moeder of zo. das de waarheid: ben vroeger in sunnimoskee geweest, was sunni!!!!!! imams (as) zijn martelaars en behoren tot levenden: zij horen ons, maar wij horen hen niet: das het verschil. gij kunt er tg praten want ze behoren tot levenden. lees er meer over onder http://www.answering-ansar.org

  wahabis zijn ahlul bida’ en maken de sunnis gek: dit is bid’a dat is shirk. jullie maken zelfs shia gek: da heeft zelfs een geleerde onlangs op tv gezegd.

  wij volgen sunna v profeet sawas en de imams as: das het verschil tss shia en sunni

  ga lezen man, ga lezen broeder bilal: wahabis lijden aan ziekte ‘literalisme’: jullie interpreteren van alles verkeerd

  salukes

  ps: de uitleg was ni vr jou, maar vr de mensen die denken da wij imams as aanbidden, staghfirullah: wij aanbidden enkel Allahswt, het zuivere geloof!!!!!!!!!

 12. 12 sji'iet ahlulbayt as 4 april 2007 om 2:47000000 pm

  alle imams as zijn vergiftigd geweest behalve

  ‘ali as gedood dr verwonding (vergiftigde zwaard) dr ibn muljim
  al hussayn as gedood dr yazied (shimr heeft hem gedood in opdracht v yazied)

  en imam almahdi as leeft in de verborgene en verschijnt tg einde der tijden

  salukes

 13. 13 sji'iet ahlulbayt as 4 april 2007 om 2:48000000 pm

  bilal

  op elke bid’a volgens jou da wij shia doen, vindt ge duidelijke bewijzen v quran en sunna op http://www.answering-ansar.org

  ga m/tijd hier ni verspillen aan dubbel werk

  salukes

 14. 14 Abderrahman 4 april 2007 om 4:05000000 pm

  Salaamoe Halaykoem

  Kheb een klein vraagje. Sji’iet ahlulbayt, vragen jullie dan aan jullie imams (martelaars)dan om een du’a te doen voor jullie, of doen jullie een du’a in de hoop dat een van de imams ze zal verwezenlijken?

  Gewoon een vraagje.

  Salaamoe Halaykoem

 15. 15 Bilal 4 april 2007 om 8:41000000 pm

  Assalaamaleikumwarahmatulahiwabarakatu

  Als shiieten mogen liegen in hun deen dan hoe betrouwbaar is een shiiet dan eigenlijk want we weten dat de Profeet Mohammed (S.A.W) nooit heeft gelogen ook niet tegen de kuffars want hij kwam met de waarheid voor de gehele mensheid. En als we dan Soennah volgen van Rasoelloelah (S.A.W) dan mogen de moslims ook niet liegen,want dat is zijn voorbeeld (soennah) aan zijn volgelingen.
  En ik vraag me dan ook af van wie de shiieten meer houden van de Profeet (S.A.W) of Ali(R.A).
  Want ALLAH (S.W.T.) heeft gezegd in de Quran:” Zeg (O Mohammed S.A.W.):’Als jullie echt van ALLAH houden, volg mij dan; ALLAH zal van jullie houden en jullie je zonden vergeven. En ALLAH is vergevingsgezind, Meest Barmhartig.
  (Ali-Imran:31).
  En hoe kunnen shiietische imams zeggen dat Abu Bakr en Omar (R.A) de grootste vijanden zijn in de Islam en dat Iblies zelfs na hun komt A’oedu Bilah als dat geen leugen is dan weet ik het niet meer tenzij je bewijs hebt dat ALLAH (S.W.T)of Rasoelloelah (S.A.W.) dat hebben gezegd in de Quran of hadith.
  Terwijl ALLAH (S.W.T.) in de Quran zelf zegt dat de beste van hen de eerste waren ,de eerste van de moehadjirien (degene die migreerden van Mekka naar Al-Medina)die moslim werden. En we weten allemaal dat Abu Bakr bij de eersten behoorde en dan vraag ik mij af weet ALLAH (S.W.T) het beter of een Imam van de shia’s.
  En ALLAH zegt ook:”Niet gelijk aan jullie zijn degenen die uitgaven en vochten voor de overwinning(van Mekka,vergeleken met degenen van jullie die dit naderhand deden). Diegenen zijn hoger in gradatie dan dezen die naderhand uitgaven en vochten. Maar aan allen heeft ALLAH(S.W.T) de beste beloning beloofd.” (Soerah al-Hadied:10)
  En daar horen de sahaba’s bij.

  salaam aleikum

 16. 16 sji'iet ahlulbayt as 5 april 2007 om 2:11000000 am

  Abderrahman

  ik ga gewoon een voorbeeldje, maar ‘k weet da wij dua tawassul hebben, vindt ge op http://www.duas.org: sunnis doen tawassul, vr wahabis en salafis is da shirk:

  voorbeeldje: ge zegt oh Allahswt bihaqi rasulullah smeek ik je om dit of da. ken sunnis die da doen en ook smeken bihaqi’l quran. ge vertaalt bihaqi als ‘omwille van’.

  da was een voorbeeldje, maar heb nooit ziyara gedaan en ni veel over gelezen: ‘k weet da ze ziyara opzeggen, vindt ge ook op http://www.duas.org of via http://www.rafed.net en fatha doen. sunnis doen ziyara speciale dua en spreken met profeetsawas zeggen salaam tijdens hajj of umra als ze profeetsawas bezoeken: da staat in sunniboekje over hajj da ge salam moet doen bij graf v profeet sawas. wij doen salam ook bij begraafplaatsen v imams as omda zij ons horen: martelaars.

  salukes

  ps tawassul (bemiddeling vragen) is halal bij sunnis: onder http://www.answering-ansar.org staan bewijskes v quran + sunna v sunnis

 17. 17 sji'iet ahlulbayt as 5 april 2007 om 2:12000000 am

  ik gaF gewoon een voorbeeldje: F ni getypt in 1ste zin

 18. 18 sji'iet ahlulbayt as 5 april 2007 om 2:13000000 am

  speciale duas vr ziyara bij elke imam

 19. 19 sji'iet ahlulbayt as 5 april 2007 om 2:21000000 am

  alle shia madhab ja’fari houden v Allaswt, dan profeet sawas, dus kom ni af da wij meer v ‘Ali houden.

  liegen mag geen enkele moslim, ook shia ni, of is er een aya waarin geschreven staat da shia mogen liegen

  over sahaba ga ik ni discussieren: gij denkt da ge beter bent dan fatima zahra as vrouw vh paradijs die nooit tg abu bakr gesproken heeft na dood v haar vader totda ze gestorven is en abu bakr en umar mochten ni bij haar begrafenis aanwezig zijn. staat in sunnihadith da ze ni met hem gesproken heeft en kwad was op hem. heb het op deze forum gezet bilal, zoek maar uit tenzij moke da vr jou wilt uitzoeken als hij kan. ‘k ga da ni terug opzoeken en terug overtypen: doe geen dubbel werk om je te plezieren

  salukes

 20. 20 sji'iet ahlulbayt as 5 april 2007 om 2:25000000 am

  discussieer ni over sahaba, maar praat graag over onfeilbaren. sahaba zijn ni ma’sum: ge hebt er goeie en slechte zoals gewone moslims

  voorbeeld: mu’awiya was sahaba, maar hij heeft alhassan as kleinzoon v profeet sawas laten vergiftigen. is die dan goed of slecht??????????????????????? das vr jou bilal om over na te denken

  das alles, meer heb ik ni te vertellen

  salukes

 21. 21 Moke 5 april 2007 om 7:56000000 am

  Salaam sji’iet ahlulbayt as,

  Wat betreft de video hierboven over het vrijdagsgebed:
  zoals je weet is het anders dan de soennietische athan en salaat.

  assistent imaam beklemtoont elk onderdeel van de salaat:
  shoejoed, rakaat, enz…

  Ik snap het nut er niet van: men is oud genoeg om te weten hoe je je gebeden moet doen. En de athan is helemaal anders tegenover ons ? ? ?

  In afwachting, teken ik en tot later isha’llah. 😉

 22. 22 sji'iet ahlulbayt as 5 april 2007 om 2:11000000 pm

  beste moke

  ge ziet da hij quran zacht reciteert, elk voor zich en om te weten wanneer de gebedsleider ruku’ doet zegt men dat denk ik, een ander uitleg kan ik ni geven. denk zoda de mensen weten da gebedsleider nu ruku’ gaat doen en ook sujud, da ze ni veel te laat zijn of te vroeg denk ik

  athan verschilt ni veel: alles hetzelfde behalve gedeelte over ‘ali as is mustahab, ni verplicht!!!!! en haya ‘ala chayri’l ‘amal da umar de 2de kalif heeft laten verwijderen. vr de rest is da hetzelfde.

  salukes

 23. 23 sji'iet ahlulbayt as 5 april 2007 om 2:22000000 pm

  eerlijk gezegd ken ik over vrijdagsgebed meer sunnibepalingen want shiabepalingen mbt vrijdagsgebed heb ik nog ni bestudeerd, maar zal ik inshaAllah doen onder de fatawas van m’n mujtahid, weet ge daar staat alles in de puntjes over salat en ook over salatu jumu’a.

  feitelijk is ’t verkeerd da’k reageer zonder da hebben bestudeerd: moet nog veel leren over shi’isme, maar kan ni alles in 1d leren. soms weet ik dingetjes v sunnisme beter omda’k bijna heel m’n leven sunni ben geweest moke. ge moet da begrijpen.

  als sunni wist ik ook ni alles, maar das normaal da ge meer weet over iets waar je al langer bezig mee bezig bent;

  ken shia die bijv. ni veel weten over sunnihadith, maar ken weer shia die keisterk zijn in shiabronnen en sunnibronnen, ijzersterk mashaAllah

  bedankt Moke, dr jou ga ik da ‘ns lezen over Vrijdagsgebed. er zijn speciales voorwaarden om achter gebedsleider te bidden, bij ons is da strenger: we kunnen ni achter iedereen bidden weet ge. heb het één en ander gehoord, maar nog nikske daarover gelezen

  salukes

 24. 24 sji'iet ahlulbayt as 5 april 2007 om 2:23000000 pm

  ‘k weet enkel da bij shia zoals bij sunnis fajr, maghrib en isha hardop worden opgezegd wa 1ste 2rakat betreft

  salukes

 25. 25 Bilal 5 april 2007 om 2:40000000 pm

  Assalaam aleikum warahmatulahi wabarakatu

  Moke het is ook hier heel duidelijk dat die adhan niet van de soennah is want de adhan van de soennieten was in de tijd van de Profeet (S.A.W) de gebruikelijke, en alles wat er na gekomen is is een innovatie van het geloof en die leiden allemaal naar het hellevuur.
  Want de vraag die in mij opkomt is dan was de shia adhan de gebruikelijke adhan tijdens het leven van de Profeet(S.A.W), en zo ja was de Profeet (S.A.W) dan Shiiet. ASTAGHFIRULLAH
  Maar voor ieder Moslim is het verplicht om kennis op te doen van de deen en kritisch en oprecht onderzoek te plegen volgens de Koran en Soennah zoals Rasoelloelah (S.A.W) ons gezegd heeft.
  En wij soennieten houden van de Profeet (S.A.W) door zijn voorbeeld op te volgen, zodat ALLAH (S.W.T) ook van ons zal houden.

  Wie zijn Ahloel-Hadieth?
  door Al-‘Allaamah Rabee’ ibn Haadie al-Madchalie
  Zij zijn degenen die de weg van de Metgezellen (Moge Allaah’s Tevredenheid met hen zijn) voortzetten en degenen die hen volgden in alle oprechtheid, in het vasthouden aan het Boek en de Soennah, erop bijtend met hun kiezen, en hen (i.e. de Koran en de Soennah) voorrang geven boven elke uitspraak en leiding – zowel in geloof als in daden van aanbidding zoals omgang, manieren, politiek of sociaal leven.
  Dus zij zijn degenen die standvastig zijn met betrekking tot de fundamenten van de religie en zijn subcategorieën, op datgene wat Allaah op zijn dienaar en Boodschapper Mohammed (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft nedergezonden en aan hem heeft geopenbaard. En zij zijn degenen die de uitnodiging daarnaar vestigen met al hun kracht, oprechtheid en ferme wil. Zij zijn degenen die de Profetische kennis dragen en die datgene verbannen van de vervormingen van degenen die hebben overdreven (hierin) en de overdreven beweringen van de mensen van valsheid en de interpretaties van de onwetenden.

  Dus zij zijn degenen die in de weg stonden van elke groep die is afgedwaald van de weg van Islaam, zoals de Djahmiejah, de Moe`tazilah, de Chawaaridj, de Rawaafidh, de Moerdji`ah, de Qadariyyah en al degenen die zijn afgedwaald van de weg van Allaah en hun lusten en begeerten hebben gevolgd in elke tijd en in elke plaats – niet aangetast in de zaak van Allaah door het verwijt van de verwijter.

  Zij zijn de groep die de Boodschapper van Allaah (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft geprezen en gevleid in zijn uitspraak: ‘En er zal altijd een groep van mijn Oemmah (gemeenschap, natie, groep mensen) ‘duidelijk’ op de waarheid blijven, niemand die ze in de steek laat, noch die hen tegengaat, zullen hen deren, totdat het Uur aanbreekt.’[1]

  Zij zijn de Geredde Groep, standvastig op datgene waarop de Boodschapper (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) en zijn Metgezellen waren, degenen die onderscheidden en beschreven zijn door de Boodschapper van Allaah (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) toen hij zei dat deze Oemmah zich zal opsplitsen in drieënzeventig groeperingen die allemaal naar het Hellevuur zullen gaan behalve één. Toen werd er gevraagd: ‘Wie zijn zij, O Boodschapper van Allaah?’ Hij antwoordde: ‘Zij zijn degenen die op datgene zijn waarop ik en mijn Metgezellen vandaag de dag zijn.’
  En dit is niet iets wat we zeggen in overdrijving of enkel een bewering, maar voorwaar, wij spreken over een realiteit waarvan de tekst van de Koran en de Soennah getuigt, waarvan de geschiedenis getuigt en waar hun verklaringen, hun staat van dienst, hun geschriften en werken (i.e. van Ahloel-Hadieth) ook van getuigen. Zij zijn degenen die deze uitspraak van Allaah onder ogen zien:

  ((En houdt jullie allen vast aan het touw (Islaam, Koran, Soennah) van Allaah.))[2]

  En Zijn uitspraak:

  ((Dus laat degenen die het bevel van de Boodschapper tegengaan gewaarschuwd zijn voor een fitnah die hen treft of een pijnlijke bestraffing die op hen valt.))[3]

  Zij zijn de eersten in het nemen van afstand van hetgeen tegenstrijdig is aan het bevel van de Boodschapper (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) en zij staan het verst weg van fietnah. Zij zijn degenen die het volgende als stelregel nemen:

  ((Maar nee, bij jouw Heer! Zij zullen niet geloven, totdat zij jou (O Mohammed) laten oordelen in al hun geschillen, en in henzelf geen verzet vinden tegen jouw besluiten, en hen accepteren met volle overgave.))[4]

  Zij zijn degenen die de Koran en de Soennah hun oorspronkelijke waarde geven en hen de eer geven die zij verdienen. Zij (Ahloel-Hadieth) geven prioriteit aan hen boven alle uitspraken van de mensheid, en zij stellen hun leiding voor op de leiding van de gehele mensheid, en zij oordelen ernaar in alle zaken met complete voldoening, met uitgestrekte borsten vrij van beperking of irritatie. Zij geven zich over aan Allaah en Zijn Boodschapper (met) een volledige overgave in hun `Aqiedah, aanbidding en (wereldse) aangelegenheden. Zij zijn degenen voor wie de uitspraak van Allaah bedoeld is:

  ((De enige woorden van de gelovigen, wanneer zij naar Allaah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: “Wij luisteren en gehoorzamen.” En zij zijn degenen die de welslagenden zijn.))[5]

  Zij zijn, na alle Metgezellen van de Boodschapper van Allaah – en aan het hoofd van hen de rechtgeleide chaliefen – de leiders van de taabi`ien. En aan het hoofd van hen staan: Sa`ied ibn al-Moesayyib (o. 90 NH), `Oerwah ibn Zoebayr (o. 94 NH), `Alie ibn al-Hoessayn Zain el-`Aabidien (o. 93 NH), Mohammed ibn al-Hanafiyah (o. na 80 NH), `Oebaydoellaah ibn `Abdillaah ibn `Oetbah ibn Mas`oed (o. 94 NH of later), Saalim ibn `Abdillaah ibn `Omar (o. 106 NH), el-Qaasim ibn Mohammed ibn Aboe Bakr as-Siddieq (o. 106 NH), el-Hasan al-Basrie (o. 110 NH), Mohammed ibn Sirien (o. 110 NH), `Omar ibn `Abdoel-`Aziez (o. 101 NH) en Mohammed ibn Shibaab az-Zoehrie (o. 125 NH).

  Dan de Atbaa`at-Taabi`ien en aan het hoofd van hen: Iemaam Maalik (o. 179 NH), al-Awzaa`ie (o. 157 NH), Soefyaan ibn Sa`ied ath-Thawrie (o. 161 NH), Soefyaan ibn `Oeyaynah (o. 198 NH), Ismaa`iel ibn `Oelayyah (o. 193 NH), Layth ibn Sa`d (o. 175 NH).

  Daarna degenen die hen volgden en aan het hoofd van hen: `Abdoellaah ibn al-Moebaarak (o. 181 NH), Wakee` ibn Djarraah (o. 197 NH), de Iemaam Mohammed ibn Idries ash-Shaafi`ie (o. 204 NH), `Abdoer-Rahmaan ibn Mahdie (o. 198 NH), Yahyah ibn Sa`ied al-Qattaan (o. 198 NH) en `Affaan ibn Moslim (o. 219 NH).

  Dan hun studenten die hen volgden in deze methodiek, en aan het hoofd van hen: de Iemaam Ahmed ibn Hanbal (o. 241 NH), Yahyaa ibn Moe`ien (o. 233 NH) en `Alie ibn al-Medienie (o. 234 NH).

  Dan hun studenten zoals al-Boechaarie (o. 256 NH), Moslim (o. 261 NH), Abie Haatim (o. 277 NH), Aboe Zoer`ah (o. 264 NH), Aboe Daawoed (o. 275 NH), at-Tirmidhie (o. 279 NH) en an-Nesaa`ie (o. 303 NH).

  Dan degenen die in de voetsporen traden van de generaties die hen voorgingen, zoals Ibn Djarier [et-Tabarie] (o. 310 NH), Ibn Choezaymah (o. 311 NH), ad-Daaraqoetnie (o. 385 NH) in zijn tijd, al-Chatieb al-Baghdaadie (o. 463 NH) en Ibn `Abdoel-Barr an-Nimarie (o. 463 NH).

  En `Abdoel-Ghanie al-Maqdasie (o. 600 NH), Ibn Qoedaamah (o. 620 NH), Ibn Salaah (o. 643 NH), Ibn Taymiyyah (o. 728 NH), al-Mizzie (o. 743 NH), adh-Dhahabie (o. 748 NH), Ibn Kethier (o. 774 NH) en hun tijdsgenoten en degenen die na hen kwamen, en in hun voetsporen traden in het vasthouden aan het Boek en de Soennah tot aan de dag van vandaag.

  Dit zijn degenen die ik bedoel met Ahloel-Hadieth.

  ________________________________________
  [1] Een authentieke hadieth, verzameld door Moslim 3/1523, Ahmed 5/278-279, Aboe Daawoed 3/4. Tirmidhie 4/420, Ibn Maadjah 1/ 4-5, Haakim 4/449-450, at-Tabaraanie in Moe`djam al-Kabier 7643 en Aboe Daawoed at-Tayaalisie blz. 94, nr. 689. Sahieh verklaard door al-Albaanie in as-Sahiehah (270-1955)
  [2] Soerah Aali-`Imraan 3:103
  [3] Soerah an-Noer 24: 63
  [4] Soerah an-Nisaa’a (4): 65
  [5] Soerah an-Noer (24): 51

 26. 26 sji'iet ahlulbayt as 5 april 2007 om 4:39000000 pm

  ja zeker bilal, bid’a natuurlijk is da een bid’a: alleen vindt ge in sunniboekjes da ‘ali waliyyullaah is. vergeet ni da wij de onfeilbare imams as volgen na de profeet sawas

  kunt ge ni lezen: gedeelte over ‘ali as is mustahab en ni verplicht, maar missch zijt ge vergeten da ‘ali as dr banu ummaya op de pulpit vr 80j vervloekt werd totda ‘umar ibn abdulaziz er een einde aan maakte

  en bilal, bid’a is da umar de 2de kalif vond da jihad beter was dan salat terwijl Allahswt ons eerst zal vragen nr salat op dag des oordeels en heeft verkondigd da
  HAYA ‘ALA CHAYRI’L ‘AMAL gewist moest worden omda jihad hoger staat.

  Dit is een bid’a v umar: laten we het zo stellen, met respect vr sunnis, maar ge begint over bid’a: moesten we onze profeet sawas volgen of umar???????? welke adhan is dan juist volgens jou als ge weet da umar haya ‘alay chayri’l ‘amal heeft gewist en shia da nog steeds zeggen zoals bilal de adhan reciteerde.

  mocht ge geinteresseerd zijn in bida’ v ‘umar 2de kalif en nog anderen, vindt ge de bida’ met bewijskes op http://www.answering-ansar.org. ge zult er mee zoet zijn want umar heeft wa bid’as op zijn naam staan.

  weet ge bilal, gij als wahabi of salafi, kies maar zelf, denkt da ge de enigste bent die op juiste weg is en de rest is kaffer of in dwaling, alhamdulillaah da onze mujtahids zeggen da elke persoon die shahada opzegt een moslim is, iets anders dan wa jullie wahabigeleerden zeggen. jullie mogen zelfs shia doden, doe maar, dan ga je zeker naar het paradijs!!!! 😉

  ik volg wa Allahswt gezegd heeft, de profeet sawas en de onfeilbare imams as.

  wacht maar af tot imam almahdi as verschijnt en dan zal je zien hoe de adhan juist gereciteerd wordt, ondertussen geloof je maar in jouw geleerden.

  mawlid nabawi bid’a: alle sunnis en shia herdenken da: ja, jullie komen dan af met bla bla bla da de profeet sawas da ni herdacht????? alsof moslims achterlijk zijn, das logisch dat ie zijn geboorte ni ga herdenken terwijl hij nog leeft, missch zouden moslims nog gaan denken da hij een soort god is staghfirullah. al jullie bid’as en shirk bla bla is ni gefundeerd en de argumentjes zijn zwak, of te letterlijk interpreteren. nog ‘ns: jullie de wahabis hebben de schoonheid v islam kapotgemaakt: ge kunt sommige mensen vr dom houden, maar ni alle mensen kunt ge vr dom houden, spijtig vr jou bilal.

  ben een beetje hard geweest, maar valse beschuldigingen daar hou ik ni van, da wij bid’as doen, scheer je weg man!!!!! kijk eerst in jouw eigen borst!!!!!!!

  salukes

 27. 27 sji'iet ahlulbayt as 5 april 2007 om 4:49000000 pm

  bida’ v ‘umar op http://www.answering-ansar.org en man bilal, ge gaat er ni goe van zijn, maar das met bewijskes v quran en sunnihadith/boekjes en man, bijvoorbeeld tarawih, die vrijwillige gebeden in ramadaan in jamaa’a is een bid’a v ‘umar en het grappigste is da ‘umar in een sunnihadith zelf zegt da hij een bid’a doet.

  en bilal, man, ik heb nikske tg ‘umar als persoon/mens want Allahswt heeft hem geschapen, maar als ge dingetjes in ons geloof ga veranderen tg onze profeet sawas, da kan ik ni verdragen man!!!!!!!!!!

  en ge probeert mij als rawaafid te bestempelen: ok ik ben rawaafid want volg na profeet sawas ‘ali, alhassan, alhussein, etc. as, de onfeilbare imams, maar moest ge het nog ni weten: gij zijt ook een rawaafid want gij volgt abu bakr, umar en othman ipv ‘ali, alhassan, enzovoort. komt op hetzelfde neer als ge begrijpt wa rawaafid betekent.

  en ik ben shia, shiat ‘ali en gij zijt ook shia, maar shiat abu bakr of vr wahabis, missch shiat ‘umar gebruiken, of shiat muhammad ibn abdulwahab, gij weet da beter, maar iedereen is shia

  laat het maar hierbij vooraleer ik nog meer geheimpjes onthul en vergeet ni bilal, vr mij telt quran als 100pct ok. hadith is vr geleerden die toetsen hadith op quran zelfs komt die uit al kafi en klopt die ni met quran, dan gaat ie de vuilmand in.

  salukes

 28. 28 Bilal 6 april 2007 om 1:03000000 am

  Assalaam aleikum warahmatulahi wabarakatu

  Weet jij het verschil dan tussen wahabi en selefie zoals jij het de hele tijd stelt dan.
  Jij zegt dat een ieder die de shahada zegt een moslim is behalve soennieten zeker maar jullie leer zegt iets anders, die zegt dat als de mehdi komt hij het eerst de soennieten en de geleerden zal doden voordat hij de kuffars gaat doden waar is het bewijs daarvoor dan uit hadiths of Koran. Volgens mij is dat tegenstrijdig met wat je hele tijd loopt te beweren maar daarin tegen hoef je niet de waarheid te zeggen.(taqiyya)
  En bij de shiieten heb je ook een tijdelijke huwelijken die afgesloten kunnen worden waar dat op gebaseerd is zou ik graag willen weten of is dat een Soennah.
  En Al-Jibt wat-Taaghoot zijn uitdrukkingen die shiieten voor Abu Bakr en Omar Ibn al-Chattaab (R.A) gebruiken in het gebed om hun te vervloeken, die jullie Du’aa Sanamay Quraish (vloek over de twee metgezellen van de Quraish). noemen.
  In het boek van de shia’s Miftahul-Jinaan staat:”O ALLAH, schenk uw zegeningen aan de famillie van de Heilige Profeet Muhammad, en vervloek de twee idolen van de Quraish,Al-Jibt wat-Taaghoot,en ook hun twee dochters” daar bedoelen ze mee de moeders van de gelovigen, Aa’ishah en Hafsa,de pure en nobele vrouwen van de Profeet(S.A.W).
  Eerst vragen jullie om zegeningen voor de famillie voorts vervloeken jullie de vrouwen van de Profeet(S.A.W).

 29. 29 sji'iet ahlulbayt as 6 april 2007 om 1:30000000 am

  staghfirullah a’udu billah ik als shia zal imam almahdi as volgen die de mensen leidt. welke profeet of imam heeft zomaar mensen gedood zonder hen te leiden.

  ‘k weet da salafi/wahabis mogen liegen of dingen mogen verdraaien, dus laat ik het hierbij.

  als ge denkt da’k het verschil ni ken, leg het dan ‘ns uit bilal.

  gij denkt de ganse tijd da ge shia kent, maar ge kent er nikske van want ge komt met halve waarheden of met verdraaiingen.

  tss haakjes man, vervloeken, la’n, betekent ‘tard minna rahma’ en heeft nikske met uitschelden te maken. moest ge het ni weten: Allahswt is duidelijk over al diegenen, soorten v mensen die vervloekt zijn.

  val weer in herhaling, maar yazied heeft alhussain as laten afmaken, dus hij is vervloekt volgens de quran. mu’aawiy heeft alhassan as laten vergiftigen, dus vervloekt volgens quran. dictators die zogezegd moslims zijn en moslims uitmoorden, zijn vervloekt door Allahswt, da’s de quran man en heeft niets met sunnisme of shi’isme te maken.

  jullie vervloeken, tss haakjes ik vervloek niemand, maar ni alle vrouwen v profeten zijn braaf geweest: heeft Allahswt ni de vrouw v lot as en vrouw v nuh as bestraft?????? da waren toch ook profeten!!!!!!!!!!!!!!!!!

  salukes

 30. 30 Bilal 6 april 2007 om 11:05000000 am

  Assalaamaleikumwarahmatulahiwabarakatu

  Nu moet ik jou het verschil vertellen tussen een wahabi en selefie terwijl jij mij elke keer verschillende namen loopt te geven ik wil zien als jij mij het kan uitleggen wat het verschil is.
  Volgens de shia’s heet jullie Mahdi Mohammed ibn al-Hassan ibn al-Askari die zal verschijnen uit een tunnel in Samarra,
  maar de Profeet Mohammed (S.A.W) zei: Als er slechts een dag voor de wereld was overgelaten, dan zou deze dag verlengd worden tot er een man van mijn afstammelingen of van de mensen huishouden gestuurd werd; zijn naam zal de zelfde als mijn naam zijn, en zijn vaders naam zal dezelfde zijn als mijn vaders naam. Hij zal de aarde met rechtvaardigheid en eerlijkheid vullen, net zoals deze met onrechtvaardigheid en onderdrukking gevuld was. De wereld zal niet tot een einde komen tot de man van mijn huishouden,wiens naam met mij overeenkomt, zal regeren.
  De naam van onze Profeet(S.A.W) is Mohammed ibn Abdoellah ibn Abdoel-Moettalib ibn Hasjim (V.Z.M.H) en niet de mahdi die jullie verwachtten. De vraag is dan wie vertelt de waarheid.
  ALLAH(S.W.T)zegt in de Quraan:”ALLAH geeft voor de ongelovigen een voorbeeld, de vrouw van Nuh en de vrouw van Loeth(V.Z.M.H). Zij verkeerden onder twee van onze oprechte dienaren, maar beiden bedrogen hen, dus hun echtgenoten baatten hen niet tegen ALLAH (S.W.T),en er werd gezegd:”Gaan jullie het vuur binnen tezamen met degenen die binnentreden!”
  De zin “maar beiden bedrogen hen” betekent dat zij de godsdienst van hun echtgenoten niet volgden. En het betekent niet, ALLAH(S.W.T)verhoedde het, dat deze vrouwen overspel pleegden. ALLAH(S.W.T) heeft het nooit voorbeschikt dat een vrouw van een profeet zo’n zonde zou plegen.
  En Aa’ísha (R.A)wordt dus beschuldigt van overspel a’oedu bilah maar ALLAH(S.W.T) pleit haar vrij in de Quraan met de volgende woorden:”De Profeet(S.A.W) is dichter bij de gelovigen dan zij zelven,en zijn vrouwen zijn hun moeders.”
  En de Quraan is de complete waarheid en niet te veranderen.

 31. 31 sji'iet ahlulbayt as 6 april 2007 om 12:52000000 pm

  bilal, vr 1x heb ik jouw laatste bericht genegeerd (heb geen zin om het te lezen). jij als wahabi, zal geen salafi gebruiken want das een belediging vr de salaf essaalih die totaal ni achter jullie gekke interpretaties staan, pas dezelfde truc als pad der wijsheid als elke wahabi die vd hak op de tak springt, ken da al v almustakillah

  hebt ge ooit gereageerd op het feit da talha en zubair tot de 10 behoren die als 1ste het paradijs mogen binnengaan????? terwijl ze tg ‘ali as en zijn leger hebben gestreden met aicha en haar leger en dus vele moslims hebben gedood.

  heb ge al gereageerd op mijn bericht over de athan??????? welke versie is juist van de athan????? die v profeet sawas of die v umar die hij heeft veranderd. vergeet ni da hij ook met fajr de athan veranderd heeft: assalat chayroe minnanawm heeft hij toegevoegd. wie is er juist de profeet sawas of ‘umar?????? gij moogt volgen wie ge wilt maar ik volg de profeet sawas.

  ge draait steeds rond de pot: aicha wordt beschuldigd van oorlog voeren tg ‘ali as en zijn leger en kom ni af met overspel. wie is er schuldig bij kamelengevecht: aicha of ‘ali as????????? als er 2partijen tg elkaar vechten is er altijd een schuldige die eerst is begonnen, das met vechten tss jongeren en tss kinderen hetzelfde. en vertel me ni da ze alle 2juist waren.

  wat almahdi as betreft, surf op http://www.almahdi.com en lees bewijskes v sunnigeleerden die bevestigen da almahdi as geboren is geweest en zijn vader imam al ‘askari (as) is, zoek maar op. heb da al drgegeven @ Abderrahman.

  lijk wel een papegaai want alles komt weer terug, dezelfde vragen en antwoord tgo pad der wijsheid en anderen.

  bilal alwahaabi blijf aub bij één onderwerp tegelijkertijd en dingen aan het licht brengen hoef ik ni meer want da hebben onze geleerden al gedaan: doe geen dubbel werk= zinloos

  voortaan zal ik ‘salafi’ achterwege laten behalve als ik sunnis iets wil uitleggen, maar noem ik jou en pad der wijsheid wahaabis zoals het hoort: een zware belediging vr al diegenen die jullie salafi noemen, zware belediging vr de salaf as salih!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je hoeft me niets uit te leggen:weet genoeg over jouw soort die enkel verdeeldheid willen onder moslims en die alle shia al te graag zouden afmaken. mocht je mij te pakken krijgen, zou je me afmaken want das toch toegelaten volgens jullie geleerden. genoeg wahaabis uit Saudi hebben onlangs fatawas uitgegeven da shia ongelovigen zijn, enzovoort.

  thela fi rasek wa fi ‘aqidatek lmgherbata

  salukes

 32. 32 sji'iet ahlulbayt as 6 april 2007 om 12:52000000 pm

  nog iets bilal: de sjaitan en yazid vervloek ik wel, maar da moet ge weten als ge al m/berichtjes op benayad.be hebt gelezen.

  doedeloe

  salukes

 33. 33 sji'iet ahlulbayt as 6 april 2007 om 1:08000000 pm

  Bilal

  Soera 33

  30. O vrouwen van de profeet! Als iemand onder u schuldig is aan een openbaar onbetamelijk gedrag zal haar straf worden verdubbeld. En dit is gemakkelijk voor Allah.

  Is dit geen bewijs da vrouwen vd profeet sawas fouten kunnen maken: aicha is naar buiten gegaan terwijl vrouwen vd profeet sawas thuis moesten blijven (staat ook in soera 33 als ge zoekt) en ze heeft een leger gevormd en gevochten tg ‘ali as en zijn leger en vele moslims gedood.

  Het kamelengevecht is bij sunnis bekend, er is zelfs een film over die ge bij marokk videotheken kunt huren of kopen.

  wat aicha heeft gedaan, valt da ni onder ‘openbaar onbetamelijk gedrag’???????? of ga je zeggen da ‘ali as tg haar is beginnen vechten staghfirullaah????? of da ‘ali as de schuldige is staghfirullaah??????????????

  denk 2x na vooraleer iets te zeggen bilal want ge kunt ni iedereen voor dom houden.

  ga vh mooi weer profiteren.

  salukes

 34. 34 Bilal 7 april 2007 om 1:56000000 am

  Ten eerste dat Talha (werd de levende martelaar genoemd door de Profeet S.A.W na de strijd bij oehoed toen hij de Profeet beschermde als een menselijk schild in die strijd) en az-Zoebair de Paradijs zullen binnengaan dat heeft de Profeet Mohammed (S.A.W) zelf gezegd
  dus dat kan erop wijzen dat je niet gelooft in de woorden van de Profeet (S.A.W), net zoals Abu-Bakr, Omar en Ali(R.A) naar het Paradijs zullen gaan, het kan er op wijzen dat jou bewering dus niet op waarheid berust.
  En hieronder vind je een fatwa over de strijd van de kameel:
  =================================================================

  Index » MERITS AND VIRTUES » Merits of the Prophet’s Family » Merits of the Prophet’s wives (mothers of the believers) (10)

  Fatwa No. : 84846
  Fatwa Title : Battle of the Camel and Aisha’s role
  Fatwa Date : 07 Rajab 1423 / 14-09-2002
  Question

  Please tell me the authentic evidence for what really happened in the battle of the camel and Ayisha ’s (Radiya Allahu Anha) role in it, as I cannot help but notice that quite a few sites put most of the blame on Ayisha (Radiya Allahu Anha) and put her in a bad light?

  Fatwa

  Praise be to Allah, the Lord of the World; and may His blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and upon all his Family and Companions.

  The Ahl al-Sunnah and Jama’a (Muslims who follow the right creed) prefer not to talk about what happened between the companions of the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam). They do not criticize any of them because they believe that all of them were seeking the truth. So those who were right got two rewards while those who were wrong got only one reward.
  But since the history books are full of wrong and false information that degrade these honoured companions and describe what happened between them as a personal and worldly conflict, we find it necessary to give an accurate account with sound information about the battle of camel and what pushed the noble companions to fight internally.
  First, allegiance was pledged to Ali just after the murder of Uthman (Radiya Allahu Anhuma). Ali did not like to be the successor of Uthman . So, he refused this mission, but he was pressured and urged by the companions to accept to carryout this responsibility. He said: “I lost my reason when I heard the murder of Uthman and I denied myself. They came to me for allegiance. I said: ‘By Allah! I feel ashamed of Allah to accept the allegiance of people who killed a man to whom the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam) said: “Shouldn’t I become shy of a man whom the angels are ashamed of” and while Uthman is murdered and is still lying on the ground and has not yet been buried. They left until after the burial. They came to me again and asked me to accept their allegiance. I said: O Allah! Indeed I am anxious and afraid of what I am about to undertake. Then a group came and pledged allegiance. They said: ‘O leader of believers!! It was as if my heart was stricken. Then I said: ‘O Allah! Take from me and give to Uthman until you are pleased” . Reported by al-Hakim who said it was sound and that it fits the conditions of soundness set by al-Bukhari and Muslim and al-Dhahbi also think, that it is sound.
  Second, Ali was not able to carryout a retributive punishment against those who killed Uthman because he did not know exactly who they were.
  Another reason is that the Khawarij were intermixed in his army. They were numerous, fierce and ready to fight. Some narrations say that their number reached 2000 men and some of them left Medina to other places just after Ali was appointed Caliph.
  Many companions were outside Medina at that time, among them the wives (mothers of the believers) of the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam) as everybody was busy in Hajj. Uthman was killed 18th of Dhul-Hijjah (the month of Hajj) in the year 35 after the Hijrah.
  Third, when Ali spent four months as Caliph without inflicting retribution on the killers of Uthman , Talha and Zubair went to Makkah and met with Ayisha (Radiya Allahu Anha) there. They decided to go to Basra to meet with the soldiers there. Their ultimate goal was to pave the way for arresting those who killed Uthman and punish them according to Sharia. The evidence for this is the sound Hadith reported by Ahmad and al-Hakim and which says: “When Ayisha reached the waters of Bani Amer at night, she heard some dogs barking. She asked: ‘Which water is this?’ they replied: Haweb water. She said: ‘I think I better return, the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam) said to us once: “How come one of you happens to have Haweb dogs barking at her”. Zubair thereupon said to her: ‘You return!! Allah might make people reach an agreement through you” . al-Albani said the chain of this Hadith is correct and five other scholars of Hadith grade it as sound.
  Fourth, Ali considered their going to Basra and their occupation of it as a form of disloyalty. So he feared for the unity of the nation and decided to go to them {… And the Command of Allâh is a decree determined.} 33: 78].
  Fifth, Ali then sent al-Qhaqha Ibn Umar to al-Zubair and Talha to call them to the unity of Muslims and the integrity of their community. He started with Ayisha and said: O! Mother why did you come to this country? She said: ‘O! Son it is only for the purpose of reconciling people. Ibn Katheer says in his book al-Bidaya wal Nihaya: ‘Then he (Qhaqha) returned to Ali and informed him. Ali became impressed by this. So, the people moved very close to reconciliation regardless of their likes or dislikes about it. Then Ayisha sent a messenger to Ali to inform him that she came only for reconciliation. Then both parties were very happy. Ali , then, stood up and spoke about the pre-Islamic era and the hardship and mischief people encountered. Then he mentioned Islam and the comfort and happiness in which Muslims live, thanks to their unity and integrity. Then he reminded them that Allah united them under the leadership of the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam), then that of Abu Bakr , then that of Umar then that of Uthman and then something strange happened to the Ummah because some people wanted some worldly matters and became vexed by the comfort Allah bestowed on some other people. So, they worked to make things go backwards. But Allah will do what He wishes. Then he ( Ali ) added: “I am leaving tomorrow. So you should leave with me except those of you who had anything to do with the murder of Uthman “. When Ali said this a group of Khawarij leaders met together.
  al-Ashtar al-Nakhai , Shuraih Ibn Awfa and Abdullah Ibn Saba known as Ibn al-Sawda all leaders of Khawarij met together and gathered 2500 men, none of whom was a companion of the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam). Then they said: ‘What an opinion (referring to those who want to punish the murderers of Uthman ) we know, by the Name of Allah, – that Ali knows the Qur’an better than those who want to punish the murderers of Uthman and he is more entitled to do so. And he had said what you heard. He will surely gather people against you tomorrow. And all the people want you only. So you would not be able to do anything when they outnumber you’ .
  al-Ashtar said: ‘We have known the opinion of al-Zubair and Talha about us and today Ali has expressed his. So if he has reconciled with them, it is only on shedding our blood. Then Ibn Sawda said: ‘O! People your caravan is inside the people. So when the two groups meet, start the battle to get them to fight each other and do not let them get together’ (end of quotation). Ibn Katheer also mentioned that Ali after reaching Basra spent three days sending and receiving messages from Talha and al-Zubair some people suggested to Talha to take the opportunity and kill the killers of Uthman . But he said: ‘ Ali suggested to temporize this matter and we sent him our agreement’ .
  Ibn Katheer added: ‘People spent a good night while the killers of Uthman spent a bad night. They spent the night consulting each other. Then, they agreed to cause the war at dawn. So, they woke up before dawn. They were about 2000. Each group of them attacked the closest people to them. Then the two parties started to fight in order to protect their fellows.
  So, the people woke up and took their weapons. They said: ‘The people of Kuffa invaded us at night. They attacked us at night deceiving us. They thought that this was from a group of Ali ’s army. Then Ali was told about what happened he said: ‘What happened to people?’ They said: ‘The people of Basra attacked us at night’. Then each party got prepared for the battle. So, the fighting started and no party was aware of the plan of the Khawarij. There were 20,000 men with Ali and 30,000 with Ayisha . The Saiba the companions of Ibn Sawda did not stop killing, although the caller of Ali kept repeating: O! People stop this! Stop this. But nobody listened’ (end of quotation).
  Six, one should know that the companions of the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam) were known for their honesty, their devotion and their great love of Allah The Almighty despite the fighting that took place between them.
  Here are some examples:
  1) Narrated Ibn Abi Shaibah from al-Hassan Ibn Ali that he said: ‘I saw him ( Ali ) when the fighting became fierce move around me and say: ‘O! Hassan if only I died 20 years before this’ .
  2) al-Zubair left the fighting and went to a valley. Then Umar Ibn Jurmuz followed him and killed him while he was sleeping. When the news came to Ali he said: ‘Say to the one who killed Ibn Safiya ( al-Zubair ) you will be a dweller of Hell-fire’. Then Ibn Jurmuz came carrying al-Zubair ’s sword, Ali said: ‘This sword has many times protected the face of the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam) ….’ .
  3) As for Talha he was killed by an arrow wound inside his ankle. Ali stood in front of his corpse and said: ‘May Allah bless you Aba Muhammad . It is heartening for me to see you twisted dead under the stars of the sky. Then he said: ‘I complain to Allah. I wish I had died twenty years ago’. It is also reported that Ali said: ‘I hope that Talha , al-Zubair and me will be among those Allah described as: {“And We shall remove from their breasts any sense of injury (that they may have), (So they will be like) brothers facing each other on thrones.} [15: 47].
  4) Someone said to Ali that two men are scolding Ayisha ; he ordered al-Qaqa to give each of them 100 lashes.
  5) Ayisha was asked about the Muslims who died during this battle from the side of Ali ; she asked Allah’s forgiveness for all those who were mentioned to her.
  6) When Ayisha decided to leave Basra, Ali sent her all she needed for her trip. He chose for her 40 of the known Basra women and he sent her brother Muhammad – who was in his army – with her. Ali also saw her off and left his children with her all day.
  7) Ayisha presented her farewells to people saying: ‘My children, none of us should have any grief towards the other. By the Name of Allah, there was nothing between me and Ali in the past except that which is usually between a woman and her son in-law. He is one of the good people. Ali then said: ‘It is true that there was nothing between me and her except what she mentioned and she is the wife of your Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam) in this life and the Hereafter.
  8) Ali told someone to call people saying: ‘Do not kill anybody who is fleeing, do not harm any wounded person. Anybody who has closed his door; he is safe and anyone who gives up his weapon is safe’. Then Ali ordered his people to gather all the belongings of the followers of Ayisha in the mosque and anybody who recognizes something as his it should be given to its owner.
  All this is sound evidence of the nobility, honesty and frankness of the companions of the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam). It is also clear evidence that they were not driven by individual desires; may Allah get pleased with them all.
  As for references on this subject, please read: ‘al-Awassam Min al-Qawassam’ Ibn al-Arabi ‘Minhaj al-Sunnah’ Ibn Taymiyah ‘al-Bidaya Wal Nihaya’ Asr al-Khilava al-Rashida (Akram Dhia al-Omeri) Ibn Katheer .
  Allah knows best.

  Answerer: Fatwa center supervised by Dr. Abdullah Al-faqih

  Een ding moet wel duidelijk blijven moslims houden van alle Sahaba’s van de Profeet (S.A.W) er is geen verschil tussen hen want zij streden samen met de Profeet(S.A.W) op de weg van ALLAH (S.W.T), want zoals de Profeet(S.A.W) ons heeft gezegd dat de beste mensen na zijn dood de eerste vier khaliefen zijn en daarna de Tabiien en de at-Tabiien.

 35. 35 Bilal 7 april 2007 om 3:24000000 pm

  Assalaamaleikumwarahmatulahiwabarakatu

  Broeders en Zusters

  Zoals we weten zijn er veel verschillende stromingen binnen de Islam, Rasoelloelah (S.A.W) heeft gezegd:”De joden zijn in eenenzeventig sekten onderverdeeld: slechts een daarvan zal het Paradijs binnentreden en zeventig in de hel. De christenen hebben tweeenzeventig sekten waarvan een het Paradijs zal binnengaan en eenenzeventig in de hel. Bij Degene in Wiens hand mijn ziel is, mijn Oemmah zal zich in drieenzeventig sekten onderverdelen en een zal naar het Paradijs gaan en de andere tweeenzeventig naar de hel. Iemand vroeg: O Boodschapper van ALLAH(S.W.T),welke zal dat zijn? Hij antwoorde:”De belangrijkste groep van de Moslims (al-djama’ah) wat betekent de voornaamste groep van de Moslims die de Quraan,hadith,fiqh en andere wetenschappen, die volgens de overleveringen van de Profeet(S.A.W) onder alle omstandigheden te werk gaan en er geen veranderingen in aanbrengen of hun eigen verwarde ideeen ermee vermengen.
  ========================================================================================================================
  Als de mensen kennis zouden opdoen van tauwhied(Oeloehiyah,Roeboebiyah en al-Asma’was sifat) dan zouden ze weten dat jezelf vernoemen naar een persoon zoals christenen bij Jezus(A.S) doen of naar een bepaalde volk zoals bij de Joden of beelden aanbidden of iets anders dan ALLAH(S.W.T) aanroepen ongeloof (Ash-Shirk) pleegt en zichzelf buiten de Islaam plaatst.

  Shaych Mohammed bin Abdoel-Wahhaab Al-Wassaabi was een van de grote studenten van de overleden Shaych Moqbil(moge ALLAH tevreden over hem zijn). Meestal zijn het tegenstanders van de Islaam of mensen die geen kennis hebben over de Islaam en bewust of onbewust zijn volgelingen Wahaabi’s noemen terwijl hij de volgelingen juist opriep om de weg van rechtgeleiden te volgen en dat is de weg van de salaf(de Profeet S.A.W en de Sahabah’s)wat natuurlijk vele sekten niet wilden horen en hem daarom beschuldigen van een extremist te zijn wat een valse beschuldiging is. Onderzoek voor jezelf en oordeel voor jezelf ALLAH(S.W.T) heeft ons niets voor niets hersens gegeven en de Profeet(S.A.W)heeft ons opgedragen om kennis op te doen. Hieronder is een artikel en een link die je van veel antwoorden zal voorzien op zoek naar de Haq.(waarheid)

  http://www.thewahhabimyth.com/index.htm
  Salafi:reply

  What is a Salafi and What is Salafism?
  The reader will notice that the word “Wahhabi” is always indented with quotation marks here at TheWahhabiMyth.com. Those who are labelled with this word do not themselves use this term, as it is used as a means of belittlement. The reasons for the rejection of this term are clearly outlined throughout this book. The correct way of referring to them is by terming them Salafis, as they are those who adhere to the way of the Salaf – the Prophet Muhammad (may Allah raise his rank and grant him peace) and his companions.

  Following the way of the Salaf is the way which has been legislated in the Quran and Sunnah, the very sources of Islam. The Prophet (may Allah raise his rank and grant him peace) said to his daughter Fatimah: “Indeed, I am for you a blessed Salaf.”

  When asked about which was the correct and acceptable way of understanding Islam, the Prophet (may Allah raise his rank and grant him peace) replied by saying: “That which I and my companions are upon.”

  Similarly, Allah says in the Quran that He is pleased with the companions “and also those who follow them exactly (in faith).”

  As such, He said regarding the Prophet (may Allah raise his rank and grant him security) and his companions:

  “So if they believe as you (i.e. the Salaf) believe, they are indeed rightly guided.”

  All of the orthodox scholars of Islam followed the way of the Salaf in understanding religion. Early scholars such as Imam al-Awzaa’ee, who died 157 years after the Prophet’s emigration to Medina, said: “Be patient upon the Sunnah, and stop where the people (i.e. the Salaf) stopped, and say what they said, and refrain from what they refrained from, and follow the path of your righteous Salaf; for verily, sufficient for you is what was sufficient for them.”

  Today, one of the famous Sunni schools of jurisprudence is named after a scholar named Abu Haneefah. Millions of Muslims all over the world ascribe themselves to his school of jurisprudence; those who the media would term “mainstream” Muslims. Regarding adherence to the Salafi methodology, he said, “Adhere to the narrations and way of the Salaf, and beware of newly invented matters (in religion), for all of it is innovation.”

  The orthodox scholars who came after these early generations also followed the understanding of the Salaf in religious matters. Imam ath-Thahabi said: “It is authentically related from ad-Daraqutni (a scholar from approximately 1,000 years ago) that he said: There is nothing more despised by me than ‘ilmul-kalaam (innovated speech and rhetoric). I (adh-Thahabee) say: The man never entered into ’ilmul-kalaam, nor did he enter into argumentation (i.e. philosophy), he did not delve into that. Rather, he was Salafee (a follower of the Salaf).”

  The present day scholars who stick to the mainstream understanding of Islam also ascribe themselves to the way of the Salaf. Shaykh Saalih al-Fawzaan is considered to be one of the most knowledgeable of scholars alive today. Regarding Salafism, he made the following remark: “It is not a party from amongst the various parties… Hence Salafism is a group of people who are upon the way of the Salaf, upon what the Messenger (may Allah raise his rank and grant him peace) and his Companions were upon; and it is not a party from amongst the contemporary groups present today.”

  The media claim that Salafis/”Wahhabis” believe that all those who do not follow their form of Islam are heathens” is a tall tale. Salafis believe that those Muslims who do not follow the understanding of the Salaf are not adhering to these and other clear texts. As such, they do not fall under the above-mentioned Quranic verse as being “rightly guided.” Salafis distinguish between those who fall into religious innovation and those who fall into disbelief.

  When considering the proofs which are contained within the Quran and Sunnah and the statements of all the orthodox scholars of Islam from the earliest generations to the present time, it becomes obvious that it is a great blunder for the media to refer to Salafism as being a new movement called “Wahhabism” which came about only two centuries ago during the time of Muhammad Ibn Abdul-Wahhab in Saudi Arabia.

  “So after the truth, what else can there be, save error?” [Quran 10:32]

  – abridged from the book: The ‘Wahhabi’Myth –

  al-Bukhaaree (no. 2652)

  Saheeh Sunan at-Tirmidhee (3/54)

  Quran 9:100

  Quran 2:137

  al-Hujjah (6/A-B) of Ismail Abu Fadhl

  Sawnul-Mantaq wal-Kalaam (p. 32) of As-Suyuti

  This statement does not come from the standpoint of being narrow-minded. On the contrary, any open minded individual will research the authenticity of any claim that something constitutes revelation from the Creator. If this claim is found to be true and its texts require the person to submit to its decrees, it would not be from wisdom to then proceed to search for contradicting knowledge that leads to uncertainty. Most philosophers would not try to claim that philosophy leads to certain knowledge. For that reason, you will find some philosophers looking at objects and discussing whether or not they are actually in existence.

  Philosophizing and leaving the texts and understanding of the Salaf is what leads groups like al-Qaeda to establish new methodologies in religion. Consequently, conjecture is something which is censured in Islam.

  “They follow nothing but conjecture; and verily, conjecture avails nothing against the truth.” [53:28]

  Siyar A’laamun-Nubalaa’ (16/457) of Ath-Thahabi

  Refer to the cassette, “at-Tahdheer min al-Bid’ah”, second cassette, delivered as a lecture in Hawtah Sadeer (Saudi Arabia).

  Saudi Time Bomb? Analysis: Wahhabism, PBS Frontline (Nov. 15, 2001)

  The ‘Wahhabi’ Myth | Salafism | What Sect Does Osama Bin Laden Belong to? | Do ‘Wahhabis’ Support Acts of Terrorism?

  Assalaam Aleikum Warahmatulahi Wabarakatu

 36. 36 sji'iet ahlulbayt as 7 april 2007 om 9:49000000 pm

  Moke

  In de hadith over 73 groeperingen binnen islam gebruikt Bilal SEKTE, letterlijk vertaald?????

  Waar blijft ge Moke????? 😉

  Salukes

 37. 37 sji'iet ahlulbayt as 7 april 2007 om 9:56000000 pm

  wahabi bilal ‘k ga jouw tekst ni lezen want ‘k weet genoeg, elk z’n versie.

  lees ‘ns andere boeken waar de vader v muhammed ibn abdulwahhaab zegt da z’n zoon dwaalt en z/broer zegt da ook.

  ge geeft doe da hij een voorbeeld is vr jullie, wel, ‘k wist wel langer dan vandaag dat jullie bloeddorstig zijn zoals m. ibn abdulwahaab die moslims in madina heeft vermoord in naam v shirk en vele moslima’s heeft laten verkrachten: das jullie voorbeeld hey!!!!!!!!!!!

  en yazid is ook jullie voorbeeld hey: alhussain as laten afmaken, kaba aangevallen (in brand gestoken omgeving kaba) en moslims afgemaakt in madina en vrouwen verkracht. da zijn jullie voorbeelden

  en ge moogt die vbn v mij hebben, hou ze goe bij want ze gaan je zeker redden op het dag des oordeels.

  wie de waarheid wil weten over salafisme en hun krankzinnige ideetjes, moet surfen op http://www.anwering-ansar.org of Fitnatu’l wahaabiya v sunnimufti v mekka eens goe lezen, da’s een essay, snel gelezen en staat op internet

  ‘k ben hier weg, ga genieten vd vrije dagen

  doedeloe

  salukes

 38. 38 Moke 7 april 2007 om 10:44000000 pm

  Salaam Alaikoem “Beste Zuster in de Islam” sji’iet ahlulbayt as,

  Ik zit juist terug achter de PC en ben echt stomverbaasd wat je zegt,
  sektes komt vooral voor bij niet Islamitische religeuze groeperingen, dus andere religeuze groeperingen buiten de Islam.

  Dus wat is Islam en niet?

  Sekte vb.: U.S.A. – waren onlangs in België en kan niet direkt op hun naam komen, ze zijn altijd in het wit gekleed en zijn racistisch tegen de zwarten/negers in V.S., hun doel is de zwarten te verdrijven uit de U.S.A., waardoor regelmatig slachtoffers vallen tussen die groeperingen.

  Andere sektes: religeuze groeperingen die geen ‘Heilige Boek’ hebben:
  ik twijfels over Jehova-getuigen????

  Weet iemand die naam uit de V.S. ???
  ik dacht méér aan, koukosflank of zoiets in de aard…

 39. 39 Bilal 8 april 2007 om 12:12000000 am

  Assalaamaleikumwarahmatulahiwabarakatu

  Moke je bedoelt de KLU KLUX KLAN.
  En ook in de Islam komen er sektes voor het zijn gewoon religieuze groeperingen met een leider.
  De Profeet Mohammed(S.A.W)heeft ons er voor gewaarschuwd en vertelt dat we moesten vasthouden aan de Koran en Soennah zodat we niet bij de dwaalenden zullen behoren InshaALLAH.

  Salaam aleikum

 40. 40 Moke 8 april 2007 om 12:40000000 am

  Ahlaan & Sahlaan Bilal,

  DAT WAS HET, DAT IK ZOCHT !!! 😉

  Ooooh, bedankt voor bijsturing en correctie.

  Moge Allah, de Verhevene ons leiden naar het geschikte pad dat staat neergeschreven in de koran. amien ….

  Beslama

 41. 41 Bilal 8 april 2007 om 12:42000000 am
  Hoe meer je zegt hoe groter de leugens worden maar ja dat zijn we gewend van de Shia’s die zeggen wel ergere dingen zoals Khomeini die hier zijn citaten heeft opgesteld let op nr.10 regel en dan beweren deze mensen dat ze van alhul bait zijn oordeel zelf. En zeker dit behoort niet bij soennah van de Profeet(S.A.W). Citaten van Ayatollah Khomeiny over politieke, levensbeschouwelijke, sociale en godsdienstige vragen Fragmenten uit een uitgave van Uitgeverij Het Spectrum ~ Utrecht/Antwerpen Voor een wat modernere en beter onderbouwde interpretatie van de Koran zie Islam Anders INDEX Over de wijze van eten en drinken Over de wijze van urineren en zich ontlasten Over reinheid en onreinheid Over water Over de loutering Over de vijf namaaz Over de vasten Over de vrouw en haar ongesteldheden Over huwelijk, overspel en echtelijke betrekkingen Over echtscheiding Over de wijze van eten en drinken 1. Bij de maaltijd moeten achttien voorschriften in acht worden genomen: a) was de handen voor de maaltijd; b) was de handen na de maaltijd en droog ze af; c) de heer des huizes moet v66r alle gasten met eten beginnen en na hen ophouden; aan het begin van de maaltijd moet hij als eerste zijn handen wassen, daarna degene die rechts van hem zit en op die manier verder tot degene die zich aan zijn linkerkant bevindt; na de maaltijd moet hetzelfde in omgekeerde richting gebeuren; d) begin de maaltijd met het aanroepen van Gods naam; indien de maaltijd uit verscheidene gangen bestaat, verdient het aanbeveling dat bij elke gang opnieuw te doen; e) eet met de rechterhand; f) eet met drie vingers en gebruik de overige twee niet; g) neem voor elke hap een klein beetje voedsel; h) laat de maaltijd zo lang mogelijk duren; i) kauw het voedsel langdurig; j) prijs God aan het einde van de maaltijd; k) lik de vingers af; l) maak na de maaltijd de tanden schoon met een tandenstoker, die niet vervaardigd mag zijn van het hout van een granaatboom, van basilicum, van riet of van een blad van een dadelpalm; m) verzamel de resten van de maaltijd en eet ze op; indien de maaltijd echter in de woestijn is gehouden, is bet beter deze resten voor de vogels en de dieren te laten liggen; n) eet bij het aanbreken van de dag en bij het vallen van de nacht, en niet overdag of s nachts; o) ga na de maaltijd op de rug liggen en leg het rechterbeen over het linker; p) eet zout aan het begin en aan bet eind van de maaltijd; q) was vruchten alvorens ze te eten. 2. Bij de maaltijd moeten elf dingen worden vermeden: a) eten als men geen honger heeft; b) overdadig eten, iets wat de Almachtige heeft afgekeurd; c) terwijl men eet naar de disgenoten kijken; d) heel heet eten; e) tegen bet bord of in het glas blazen om het voedsel of de drank af te koelen; f) niet gaan eten zodra het brood op de mat is gelegd; g) het brood met een mes snijden; b) het brood onder het bord leggen; i) zoveel vlees van het bot afkluiven dat er niets meer overblijft; j) vruchten schillen; k) een half genuttigde vrucht wegwerpen. 3. Bij het drinken van water moeten zes voorschriften in acht worden genomen: a) zuig het water op en drink het niet met slokken; b) drink staande; c) roep voor en na het drinken de naam Gods aan; d) drink in drie etappes; e) drink naar goeddunken; f) gedenk na het drinken het martelaarschap van Hazrat Aboe Abdoelah en zijn familie en vervloek hun moordenaars. 4. Bij het opzuigen van water moeten vijf dingen worden vermeden: a) te veel drinken; b) na een overdadige maaltijd drinken; c) s nachts staande drinken; d) het vastpakken van de waterkruik met de linkerhand; e) de kruik op een plaats waar zij is gebroken of bij het oor van de kruik aan de mond zetten. 5. Van gevogelte, wilde en getemde dieren, vissen en dergelijke, waarvan het vlees mag worden genuttigd, zijn er vijftien dingen waarvan men zich verre dient te houden: a) het bloed; b) de uitwerpselen; c) de penis; d) de vagina; e) de baarmoeder; f) de klieren; g) de teelballen; h) het middelste gedeelte van de hersenen; i) het bolletje dat de vorm van een grauwe erwt heeft en dat zich in het voorste deel van de hersenen bevindt; j) de spieren aan weerszijden van de ruggengraat; k) de galblaas; 1) de lever; m) de blaas; n) het oog; o) hetgeen zich onder de klauwen heeft opgehoopt. 8. Het opslorpen van de uitwerpselen van dieren en van de afscheidingen van hun neus is niet toegestaan. Het is echter niet verboden deze stoffen te nuttigen als ze in geringe hoeveelheden met ander voedsel zijn vermengd. 9. Het vlees van paarden, muildieren en ezels wordt niet aanbevolen. Het vlees is volstrekt verboden indien het dier bij zijn leven seksueel is gebruikt door een man. In dat geval moet het dier de stad uit worden geleid en worden verkocht. 10. Als men geslachtelijke omgang heeft met een rund, een schaap of een kameel, worden hun urine en hun uitwerpselen onrein en kan hun melk niet meer worden genuttigd. Het dier moet zo snel mogelijk worden gedood en verbrand, terwijl ervoor moet worden gezorgd dat degene die bet dier seksueel heeft gebruikt de eigenaar ervan schadeloos stelt. 11. Het drinken van wijn en van sterke drank behoort tot de hoofdzonden en het is streng verboden. Wie een alcoholhoudende drank tot zich neemt, behoudt slechts een deel van zijn ziel, namelijk bet misvormde en kwaadaardige deel; God, diens Aartsengelen, diens Profeten en diens gelovigen vervloeken hem. Gedurende veertig dagen worden zijn dagelijkse gebeden door God afgewezen. Op de dag van de opstanding der doden zal zijn gezicht zwart worden, zal zijn tong uit zijn mond hangen, zal zijn kwijl over heel zijn borst stromen en hij zal onophoudelijk dorst lijden TERUG NAAR INDEX Over de wijze van urineren en zich ontlasten 1. Bij het urineren of het zich ontlasten moet ieder zijn geslacht bedekken voor allen die geslachtsrijp zijn, zelfs voor zijn zuster en zijn moeder, alsook voor zwakzinnigen en voor kinderen die de jaren des onderscheids hebben bereikt. Maar echtgenoten behoeven het niet te doen. 2. Het is niet noodzakelijk het geslacht met een bepaald voorwerp te bedekken, met de hand is voldoende. 3. Bij het urineren of het zich ontlasten dient men zodanig neer te hurken, dat het gezicht niet naar Mekka is gewend of de rug naar Mekka gekeerd. 4. Men kan er niet mee volstaan het geslacht een andere richting te geven, terwijl het gezicht toch naar Mekka is gewend of de rug naar Mekka gekeerd; en het ontblote geslacht mag niet naar Mekka of in de tegengestelde richting zijn gewend. 5. Op vier plaatsen is het verboden te urineren of zich te ontlasten: – in doodlopende straten, tenzij met toestemming van de aanwonenden; – op de grond van iemand die daartoe geen toestemming heeft gegeven; – in oorden van de eredienst, zoals bepaalde medreses 1 ; – op de graven van gelovigen, tenzij men ze wil beledigen. 6. Er zijn drie gevallen, waarin het volstrekt noodzakelijk is de anus met water te reinigen: – indien de ontlasting samen met andere onreinheden is uitgeworpen, met bloed bijvoorbeeld; – indien iets onreins in aanraking met de anus is gekomen; – indien de anus vuiler dan gebruikelijk is geworden. In alle overige gevallen kan men de anus met water wassen of met een lapje of een kei afvegen. 7. De urineopening dient alleen met water te worden gereinigd, waarbij éénmaa1 wassen na het urineren voldoende is. Maar diegenen, bij wie de urine door een andere opening het lichaam verlaat, doen er beter aan die opening tweemaal te wassen. Ook vrouwen moeten zich hieraan houden. 8. De anus behoeft niet met drie keien of drie lapjes te worden afgeveegd, één kei of één lapje is voldoende; maar wie de anus afveegt met een bot of met heilige dingen, bijvoorbeeld een stukje papier met de naam van God erop, kan in die staat niet bidden. 9. Voor het urineren of zich ontlasten geniet het de voorkeur op een afgezonderde plaats neer te hurken; het geniet eveneens de voorkeur deze plaats met de linkervoet te betreden en met de rechtervoet te verlaten; het verdient aanbeveling het hoofd gedurende het uitwerpen te bedekken en het gewicht van het lichaam op de linkervoet te laten rusten. 10. Gedurende het uitwerpen mag men niet recht tegenover de zon of de maan neerhurken, tenzij men het geslacht bedekt. Wie zich wil ontlasten, moet voorts vermijden in de wind neer te hurken, of in het openbaar, voor de huisdeur of onder een vruchtdragende boom. Eten, dralen en de anus met de rechterhand wassen dienen tijdens het uitwerpen eveneens vermeden te worden. Het spreken tenslotte dient men eveneens achterwege te laten, tenzij men ertoe wordt gedwongen of men een gebed tot God richt. 11. Wat het urineren betreft, het is beter dit niet staande te doen, niet op harde grond, niet in het hol van een dier en niet in water, vooral niet in stilstaand water. 12. Het verdient aanbeveling urine en feces niet op te houden, temeer daar dat pijn kan doen. 13. Het verdient aanbeveling voor de gebeden, voor het slapengaan, voor de coïtus en na zaadlozing te urineren. 14. Na het urineren moet eerst de anus, als deze met urine is verontreinigd, worden gewassen. Vervolgens moet men met de middelvinger van de linkerhand driemaal op het gedeelte tussen de anus en het ondereinde van de penis drukken; daarna moet men de duim op het bovenste gedeelte van de penis leggen en de wijsvinger op het onderste gedeelte, en de eikel driemaal naar de besnijdenisring trekken; en tenslotte driemaal op het uiteinde van de penis drukken. 15. Voor de vrouw gelden na het urineren geen bijzondere voorschriften; als zij aan de vagina vocht bemerkt waarvan zij niet weet of het rein is of onrein, is dit vocht rein en staat het haar louteringen en haar gebed geenszins in de weg. 1. Een medrese is een religieuze school. TERUG NAAR INDEX Over reinheid en onreinheid 1 1. Onrein zijn elf dingen: urine, uitwerpselen, zaad, beenderen, bloed, honden, varkens, mannen en vrouwen die geen moslim zijn, wijn, bier en het zweet van een kameel die uitwerpselen eet. 2. De urine en de ontlasting van de mens en van ieder dier waarvan het bloed pulseert als hem de aderen en slagaderen2 worden geopend, zijn onrein. Maar de drek van kleine insecten, zoals vliegen en muggen, waarvan het bloed niet klopt, is rein. 3. De urine en de ontlasting van ieder dier dat uitwerpselen eet, zijn onrein. Hetzelfde geldt voor de urine en de ontlasting van ieder dier dat seksueel is gebruikt door een man en voor de urine en de ontlasting van schapen die met de melk van een zeug zijn gevoed. 4. Het zaad van ieder dier, waarvan het bloed pulseert wanneer het wordt geslacht, is onrein. 5. Het gebeente van een dier dat dood wordt aangetroffen en van een dier dat niet overeenkomstig de islamitische riten is gedood, is onrein; vissen daarentegen zijn niet onrein, zelfs niet als ze dood in het water drijven, want hun bloed pulseert niet. 6. Het haar, de botten en het gebit van dode dieren zijn rein, tenzij de dieren zelf onrein zijn, zoals het geval is met honden. 7. Als de schaal stevig genoeg is, is een ei, voortgekomen uit de ingewanden van een kip, niet onrein. Toch moet het ei worden gewassen voordat het wordt gegeten. 8. Vlees, vet en huiden, veil gehouden in een islamitische bazaar of onder beheer van een moslim, zijn rein, tenzij deze producten afkomstig zijn van dieren die niet volgens de islamitische riten zijn geslacht. 9. Het bloed van de mens en van ieder dier waarvan het bloed pulseert wanneer het wordt geslacht, is onrein; daarentegen blijft het bloed van vissen, muggen en elk ander dier waarvan het bloed niet klopt, rein. 10. Het bloed, dat tussen de tanden vloeit, is rein indien het met speeksel wordt verdund; in dat geval is het toegestaan dat speeksel in te slikken. 11. Gestold en opgehoopt bloed onder de nagels en op iedere andere plaats van het menselijke lichaam is rein, indien het zodanig is veranderd dat er niet meer van bloed kan worden gesproken; is dat niet het geval, moet men trachten het te verwijderen voordat men tot de louteringen overgaat. 12. Etter van een helende wond is rein, mits kan worden vastgesteld dat er geen vermenging met bloed beeft plaatsgevonden. 13. Als honden en varkens niet in het water leven, zijn zij onrein, en hetzelfde geldt dan voor hun haar, hun botten, hun poten en hun uitwerpselen; in de zee levende honden en varkens zijn daarentegen rein. 14. Heel het lichaam van een niet-moslim is onrein, ook het haar van zijn hoofd en zijn lichaam, zijn nagels en alle afscheidingen van zijn lichaam. 15. Iedere man of vrouw die het bestaan van God loochent, die gelooft dat Hij compagnons heeft 3 of niet in zijn Profeet Mohammed gelooft, is onrein (net zoals uitwerpselen, urine, honden en wijn). Hetzelfde geldt voor degene die ook maar één van deze beginselen in twijfel trekt. 16. Een niet geslachtsrijp kind is onrein indien zijn ouders en zijn grootouders geen moslim zijn, maar als er in zijn voorgeslacht een moslim voorkomt, is het rein. 17. Ben moslim die een van de twaalf Imams beledigt of zich tot bun vijand verklaart, is onrein. 18. Wijn en alle andere bedwelmende dranken zijn onrein, maar opium en hasjiesj niet. 19. Bier is onrein, maar biergist niet. 20. Het zweet van een kameel, die menselijke uitwerpselen eet, is onrein, maar het zweet van andere dieren, die hetzelfde vuil eten, niet. 21. Het zweet van iemand, die juist een zaadlozing beeft gehad, is niet onrein; toch is het verkieslijk dat hij geen gebeden zegt zolang zijn lichaam en zijn kleding sporen van dat zweet vertonen. 22. Als een man in een periode van onthouding, de vasten van de Ramadan bijvoorbeeld, gemeenschap heeft gehad met zijn vrouw, dient bij geen gebeden te zeggen zolang hij nog sporen vertoont van het zweet dat het gevolg is van het copuleren. 23. Een man die bij geslachtsverkeer met een andere vrouw dan de zijne een zaadlozing heeft gehad en tijdens de gemeenschap met zijn wettige echtgenote opnieuw tot zaadlozing komt, mag zijn gebeden niet zeggen als hij met zweet overdekt is; maar als hij eerst gemeenschap heeft met zijn wettige echtgenote en vervolgens met een onwettige gade, mag hij zijn gebeden zeggen, ook al baadt hij in het zweet. 24. Als een vlieg of enig ander insekt eerst op iets onreins en vochtigs neerstrijkt en vervolgens op iets reins en vochtigs, wordt dat laatste op zijn beurt onrein, vooropgesteld dat de onreinheid van het eerste zeker is; zo niet, blijft het rein. 25. Als een met zweet bedekt deel van het lichaam in aanraking met iets onreins komt en het zweet over andere delen van het lichaam stroomt, worden al die delen onrein, terwijl de rest van het lichaam rein blijft. 26. Afscheidingen van de neus en bloederige fluimen zijn onrein, terwijl wat niet met bloed is bezoedeld, rein is; als afscheidingen van de neus of fluimen in aanraking met mond of neus komen, moet het aangedane deel van de huid worden gereinigd; maar het niet aangedane deel blijft rein. 27. Een voorwerp dat in het menselijke lichaam wordt gebracht en in aanraking met een onreinheid (feces of bloed) komt, blijft rein wanneer het uit het lichaam wordt teruggetrokken, mits het geen sporen van deze onreine stoffen vertoont. Het instrument dat voor een lavement in het rectum wordt gebracht en het mes van de heelkundige zijn dan ook niet onrein, mits ze geen sporen van onreinheid vertonen. Hetzelfde geldt voor speeksel en afscheidingen van de neus die zich in de mond of de neus met bloed vermengen, maar die daarvan geen sporen vertonen wanneer men ze uitspuwt. 28. Het is verboden een blad van de Koran met iets onreins aan te raken; gebeurt dat evenwel, moet het blad terstond worden gewassen. 29. Het is verboden de Koran op iets onreins neer te zetten, op bloed bijvoorbeeld, of op menselijk of dierlijk gebeente, als het onreine uitgedroogd is; een daarop reeds neergelegde Koran moet beslist worden weggenomen. 30. Het is verboden verzen van de Koran met onreine inkt te schrijven, ook al betreft het maar één letter. Als dat gebeurd is, moet de inkt worden weggewassen of met een mes of een ander scherp voorwerp worden weggekrabd. 31. Het moet worden vermeden dat een ongelovige in het bezit van de Koran wordt gesteld; het verdient zelfs aanbeveling hem de Koran te ontrukken als bij hem reeds in banden beeft gekregen. 32. Als een blad van de Koran of een stukje papier met de naam van God, van de Profeet of een van de Imams erop in het toilet valt, is het volstrekt noodzakelijk het terug te halen, zelfs als dat kosten met zich meebrengt. Als dat niet mogelijk is, moet dat toilet buiten gebruik worden gesteld totdat het vaststaat dat het papier is vergaan. 33. Het is verboden iets onreins te eten of te drinken; het is eveneens verboden kinderen iets onreins te eten te geven, ongeacht of dit hen nu ernstig zal schaden of niet; maar het is niet verboden kinderen voedsel te geven dat op indirecte wijze in aanraking met iets onreins is geweest. 34. Men behoeft iemand er niet op te wijzen dat bij bezig is onrein voedsel te nuttigen of te bidden terwijl bij onreine kleren draagt. 35. Als de heer des huizes tijdens de maaltijd bemerkt dat één of enkele van de gerechten onrein is, moet bij dat aan zijn gasten meedelen; maar dat hoeft bij niet te doen als een van zijn gasten dat bemerkt. Elf factoren of handelingen hebben een reinigende werking: ze nemen onreinheid weg en herschenken lichamen en voorwerpen bun reinheid. Het zijn: a) water; b) aarde; c) zon; d) omzetting; e) inkoking van tweederde van druivensap: t) overdracht; g) de Islam; b) afhankelijkheid; i) verwijdering van het onreine voorwerp; j) het feit dat men een dier, dat uitwerpselen pleegt te eten, daarvan gedurende een bepaalde tijd afhoudt; k) afwezigheid van een moslim. De verklaring van elk van deze gevallen: a) Water reinigt als het aan de vier volgende voorwaarden voldoet: het moet rein zijn; stroop van watermeloen en rozenwater hebben geen reinigende werking; het moet schoon zijn; nadat het gebruikt is om een onreinheid te wassen, mag het geen geur, kleur of smaak hebben gekregen; na het wassen mogen resten van uitwerpselen en ander vuil erin geen sporen hebben achtergelaten. Een onrein bord en een onreine beker moeten driemaal worden gewassen, voordat ze weer rein zijn; maar een beker waaraan een hond beeft gelikt, of waaruit een hond beeft gegeten of gedronken, moet met aarde worden ingesmeerd en ingewreven, en vervolgens tweemaal met water worden gewassen. Is er een varken aan te pas gekomen, moet de beker zevenmaal achter elkaar worden gewassen, maar inwrijven met aarde is dan niet nodig. Een beker, of een glas, die wijn heeft bevat en derhalve onrein is, moet driemaal achter elkaar worden gewassen, maar zeven keer is beter. Is een oven onrein geworden doordat erin is geurineerd, vindt reiniging plaats door er tweemaal zoveel water in te gieten, dat de wanden worden bedekt. Is de oven echter onrein geworden door aanraking met een andere stof, uitwerpselen bijvoorbeeld, kan men ermee volstaan er éénmaal water in gieten, nadat men de onreine stoffen heeft verwijderd. Wordt iets onrein doordat het bezoedeld is met urine van een jongen die met melk is gevoed, nog geen twee jaar oud is en geen melk van een zeug heeft gedronken, dan is éénmaal geheel en al wassen voldoende om het weer rein te doen worden. Desniettemin is tweemaal wassen beter. Wordt het vlies van een graan- of rijstkorrel, of het oppervlak van een stuk zeep met iets onreins bezoedeld, is onderdompeling in het reinigingswater 4 voldoende voor reiniging. Indien de onreinheid echter diep is doorgedrongen, verliest deze remedie geldigheid. Als het niet volstrekt zeker is dat de onreinheid diep in het stuk zeep is doorgedrongen, blijft het rein. Al wat onrein is, wordt pas rein wanneer de onreine stof volkomen verwijderd is, maar het vormt geen bezwaar dat de geur of de kleur van de onreine stof achterblijft. Onreine stukjes voedsel, die na het nuttigen van dat voedsel tussen de tanden zijn achtergebleven, worden rein door de mond met water te spoelen, en wel zodanig dat het water alle onreine resten kan verwijderen. Als men klompen suiker beeft vervaardigd met onreine gesmolten suiker als grondstof, blijven deze klompen onrein, zelfs als ze in stilstaand of stromend water worden gelegd. b) Aarde reinigt de voetzool en het schoeisel, die met onreinheid zijn bezoedeld, mits de aarde aan drie voorwaarden voldoet: zij moet schoon zijn, droog en geschikt om de onreine stof (bloed, urine, uitwerpselen enzovoort) van de voetzool of het schoeisel te verwijderen. Het maakt geen verschil of de aarde modderig is of stevig, zanderig of vol kiezels. Voor het reinigen van de voeten en van schoeisel kan men er niet mee volstaan over een tapijt, een moquette of over gras te lopen, evenmin als over asfalt of een parketvloer. Voor het reinigen van de voetzool en van schoeisel, die met een onreinheid zijn bezoedeld, moet men vijftien of meer passen lopen, ook als de onreinheid al na enkele stappen is verdwenen. Voor hen die op bun handen of hun knieen lopen, zijn vijftien passen niet voldoende om de handpalmen of de knieen, die met een onreinheid zijn bezoedeld, weer rein te maken. Hetzelfde geldt voor wandelstokken, krukken, hoefijzers, wagenwielen enzovoort. Als er na vijftien passen nog kleine stukjes uitwerpselen en ander vuil over zijn, moeten die zorgvuldig worden verwijderd, maar dat hun geur of hun kleur overblijft, vormt geen bezwaar. De binnenkant van schoeisel en dat deel van de voetzool dat niet in aanraking met de aarde komt, worden niet gereinigd door te lopen, en hetzelfde geldt voor sokken, tenzij het deel van de sok dat de voetzool bedekt, van leer of huid is gemaakt. c) De zon heeft een reinigende werking op onreine dingen als de aarde, een gebouw, deuren, ramen en in de muur geslagen spijkers, mits aan de volgende zes voorwaarden wordt voldaan: het onreine voorwerp moet vochtig zijn – als het droog is, moet het vochtig gemaakt worden opdat de zon het kan drogen; de onreinheid moet worden weggenomen voordat het voorwerp aan de stralen van de zon wordt blootgesteld; die stralen mogen niet getemperd zijn -door een gordijn bijvoorbeeld, of door wolken, tenzij de bewolking heel licht is; het onreine voorwerp dient uitsluitend door de stralen van de zon te worden gedroogd, en niet door het samenspel van zon en wind; de zon moet heel het onreine gedeelte van een gebouw in één keer drogen het is niet mogelijk dat eerst de gevel wordt gereinigd en vervolgens de overige muren; tenslotte mag er in de muur zelf geen element voorkomen dat een rol in het proces speelt, zoals lucht. Indien onreine grond door de zon is gedroogd, maar er later twijfel rijst of de grond toentertijd vochtig of droog was, en verder of het vocht alleen door de inwerking van de zonnestralen is verdwenen of door andere oorzaken, blijft die grond onrein. Hetzelfde geldt voor grond of een gebouw waarvan men niet zeker weet of de onreinheden ervan zijn verwijderd voordat de zon ging schijnen, en verder of de zonnestralen wel rechtstreeks hun werk hebben kunnen doen. Als slechts een van de muren aan de zon wordt blootgesteld, blijft de andere onrein, tenzij de eerste muur zo dun is dat het opdrogen ervan tot gevolg beeft dat de laatste ook opdroogt. d) Omzetting is een proces waarin iets onreins zo ingrijpend wordt veranderd dat het iets reins wordt. Bijvoorbeeld onrein bout, dat al brandend in reine as verandert, of een hond, die in zout drijfzand wegzinkt en daarbij in zout verandert. Maar in het geval van onrein graan dat wordt gemalen of waarvan brood wordt gebakken, is er geen sprake van omzetting. Wijn die tot azijn wordt, hetzij onmiddellijk, hetzij door toevoeging van zout of azijn, is rein. Azijn echter die zijn oorsprong vindt in wijn, gemaakt van druiven die met urine of uitwerpselen zijn bezoedeld, of in wijn die met deze onreinheden is vermengd, blijft onrein. Azijn, gemaakt met onreine druiven, rozijnen of dadels, blijft onrein. Er bestaat geen bezwaar tegen stro en kleine stukjes van de wijnstok of de dadelpalm onder de druiven of dadels die in azijn worden veranderd. Er bestaat evenmin bezwaar tegen de gewoonte om komkommers of aubergines bij de dadels, rozijnen of druiven te leggen, voordat deze in azijn worden veranderd. e) Inkoking van tweederde van druivensap heeft een reinigende werking. Zelfs voordat het met tweederde wordt verminderd, is gekookt druivensap niet onrein, maar het is verboden het sap te drinken als blijkt dat dit tot dronkenschap leidt. In dat geval wordt de stroop alleen rein door de verandering in azijn. Het sap van een onrijpe tros druiven mag worden opgeslorpt, zelfs als zich daarin een of twee rijpe druiven bevinden, mits dit sap aan de kook is gebracht en de zoete smaak van de druif is verdwenen. f) Overdracht is de handeling waardoor het bloed van een mens en van ieder dier waarvan het bloed pulseert als het wordt geslacht, rein wordt, als het in het lijf van een insect wordt overgebracht, waarvan het bloed niet pulseert, en het bloed bestanddeel van het bloed van dat dier wordt. Menselijk bloed daarentegen dat door een bloedzuiger wordt opgezogen, blijft onrein, ook na de overdracht in het lijf van de bloedzuiger, omdat het bloed geen bestanddeel van het bloed van dat dier wordt. Als iemand een mug op zijn huid doodslaat en niet kan vaststellen of het bloed hem toebehoort of de mug, is dit bloed rein; maar het bloed is onrein als er te weinig tijd verstrijkt tussen de beet en de dood van de mug, waardoor er geen onderscheid tussen beide kan worden gemaakt. g) De Islam. Een man of een vrouw die geen moslim is en zich tot de Islam bekeert, wordt daardoor vanzelf rein wat het lichaam, het speeksel, de afscheidingen van de neus en het zweet betreft. Hun kleren blijven onrein als deze voor hun bekering in aanraking met het zweet van hun lichaam zijn geweest. h) Afhankelijkheid houdt in dat de reiniging van een onrein voorwerp voorwaarde is voor de reiniging van een ander onrein voorwerp. In het geval van wijn die in azijn verandert, wordt het vat waarin de wijn is bewaard, weer rein tot het peil dat de wijn in het vat beeft bereikt. Zo worden ook het stuk hout of de steen waarop de overlijdenslouteringen worden uitgevoerd, de lap die het geslacht van een overledene bedekt, de hand van degene die deze louteringen beeft verricht en de zeep waarmee de overledene is gewassen, na de voltooiing van het ritueel weer rein. i) Het lichaam van een dier en het lijf van een insekt die rechtstreeks in aanraking met een onreinheid als bloed zijn geweest, of indirect met onrein water, worden weer rein zodra de onreine zaak is verwijderd. Hetzelfde geldt voor de binnenkant van de mond en de neus van de mens. Dat betekent dat het niet nodig is de mond te spoelen als er tussen de tanden bloed stroomt, dat zich in het speeksel oplost. Als de bezoedeling met een onreine stof een kunstgebit betreft, moet dat worden uitgenomen en gewassen. Als voedselresten tussen de tanden zijn blijven zitten en de binnenkant van de mond bloedt, zijn die resten rein zolang er geen zekerheid bestaat dat ze in aanraking met het bloed zijn geweest. Is dat wel het geval, zijn ze onrein. j) De urine en de uitwerpselen van ieder dier dat gewoon is menselijke feces te eten, zijn onrein. Wil men ze rein maken, dient men die dieren ervan te weerhouden gedurende een bepaalde periode menselijke uitwerpselen te eten. Voor kamelen geldt een periode van veertig dagen, voor runderen twintig dagen, voor schapen tien dagen, voor kalkoenen zeven of vijf dagen en voor kippen drie dagen. k) Afwezigheid van een moslim. Als de aan een moslim toebehorende kledingstukken, keukengerei of tapijten met een onreine stof zijn bezoedeld en hun eigenaar afwezig is, behoeven deze dingen niet strikt als onrein te worden beschouwd, zolang niet vaststaat dat ze voor het vertrek van de gelovige niet zijn gewassen en gereinigd, of dat ze niet toevallig in stromend water zijn gevallen, waardoor ze zijn gereinigd. Als het vaststaat dat een voorwerp, dat met een onreine stof is bezoedeld, is gereinigd of als twee betrouwbare getuigen dat verklaren, wordt dat voorwerp weer rein. Hetzelfde geldt voor een onrein voorwerp waarvan de eigenaar beweert dat het gereinigd is of dat een moslim het gewassen beeft, ook als niet wordt bewezen dat deze dat volgens de riten heeft gedaan. Uit een vat van honden- of varkenshuid moet men niet eten of drinken, en evenmin uit een vat dat met gebeente van dieren is vervaardigd. De etensresten van een hond, een varken, een niet-islamitische man en een niet-islamitische vrouw zijn onrein; de etensresten van dieren, waarvan het vlees mag worden gegeten, zijn niet onrein, ofschoon het verkieslijk is dat men zich er verre van houdt. 1. Hier is niet zozeer onreinheid in de algemene betekenis van het woord aan de orde, als wel het geheel van onreine zaken die in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden besproken. Dit zijn zaken die niet mogen worden gegeten en als een gelovige ermee in aanraking komt, kan hij zijn godsdienstverplichtingen (gebed, vasten, bedevaart, het lezen van de heilige boeken, deelname aan begrafenisceremonien etc.) niet vervullen voordat hij zich door middel van de kleine en grote louteringen heeft gereinigd. 2. Bedoeld zijn dieren als runderen en schapen, in tegenstelling tot vissen, kikkers, insekten en dergelijke. 3. De H. Drievuldigheid. 4 Vgl. het hoofdstuk over water, tweede paragraaf. TERUG NAAR INDEX Over water 1. Er zijn twee soorten water: rein water en water dat ergens in is opgelost; voorbeelden van de tweede soort zijn het sap van de watermeloen, rozenolie en modderwater. Van rein water kunnen vijf soorten worden onderscheiden: een voor reiniging toereikende hoeveelheid stilstaand water; een ontoereikende hoeveelheid stilstaand water; stromend water; regenwater; putwater. 2. Onder reinigingswater1 wordt verstaan de hoeveelheid water in een bak waarvan lengte, breedte en hoogte elk 3enhalf wadjab 2 bedragen. Deze hoeveelheid water moet 128 man mm 20 mesqal ofwel 383 kg en 906 gram wegen. 3. Als het bovengenoemde water in aanraking komt met iets onreins, bijvoorbeeld bloed of urine, en daardoor van smaak, geur of kleur verandert, wordt het onrein. Verandert het water echter indirect door een onreine stof van geur, kleur of smaak, als bijvoorbeeld de geur verandert in de nabijheid van iets dat in staat van ontbinding verkeert, blijft het water rein. 4. Water dat met bloed, urine of andere onreinheden is bezoedeld en dat daarbij van geur, kleur of smaak is veranderd, wordt weer rein van stromend water, van regenwater dat er rechtstreeks invalt en van regenwater dat door de wind is meegedragen of langs de dakgoot wordt aangevoerd; dit water herkrijgt dan zijn reinigende eigenschappen. 5. Br kan op twee manieren worden bewezen dat een hoeveelheid water groot genoeg is om een reinigende werking te hebben: de persoonlijke overtuiging dat dit het geval is en een verklaring met die strekking van twee betrouwbare mensen. 6. Water dat voor het wassen van de urineopening en de anus wordt gebruikt, blijft rein als er aan vijf voorwaarden wordt voldaan: a) het mag niet de geur, kleur of smaak van urine of feces hebben; b) het mag niet in aanraking met een uitwendige onreinheid zijn geweest; c) een andere onreine stof zoals bloed mag niet tegelijk met de uitwerpselen of de urine uit de anus of de urineopening zijn gekomen; d) er mogen in het water geen resten van uitwerpselen of urine zichtbaar zijn; e) er mogen niet veel meer uitwerpselen dan normaal in aanraking met de anus zijn geweest. 7. Stromend water dat uitwerpselen of urine bevat, blijft rein en dus drinkbaar als deze vermenging maar geen verandering van geur, kleur of smaak teweegbrengt; dit geldt zelfs voor stromend water in een geringere hoeveelheid dan reinigingswater. 8. Als uitwerpselen, urine of andere onreinheden stromend water hebben besmet, wordt alleen dat deel onrein dat van geur, kleur of smaak is veranderd, maar de rest blijft rein. 9. Als het op het dak van een huis regent waar uitwerpselen, urine of een andere onreinheid liggen, blijft het regenwater rein zolang de bui aanhoudt en het water rechtstreeks van het dak of door de dakgoot stroomt, maar water dat na de bui blijft stromen en waarvan men weet dat het in aanraking is geweest met de onreinheden op het dak, is onrein. 1. Korr. 2. Ongeveer 70 cm. TERUG NAAR INDEX Over de loutering (fragment) 5. Bij de loutering moeten de kortste lichaamshaartjes worden gewassen, maar het verdient aanbeveling ook lange haren te wassen. Voordat men in het water van een openbaar bad de anus wast, moet men daartoe toestemming hebben gekregen van de eigenaar van het bad, anders is de loutering ongeldig. Als men tijdens de loutering een wind laat of urineert, blijft het ritueel geldig. Wie op zijn lichaam een vers van de Koran of de naam Gods draagt, geschreven of getatoeëerd, en na een zaadlozing tot loutering overgaat, mag tijdens de loutering het beschreven deel van zijn lichaam niet met de hand aanraken, maar hij moet dat deel wassen zonder eraan te komen. 6. Zaad is altijd onrein, ongeacht of het zijn oorsprong vindt in de coitus in de eigenlijke zin van het woord, dan wel in een zaadlozing, hetzij bij bewustzijn, hetzij tijdens de slaap, waarbij het evenmin verschil maakt of de zaadlozing overvloedig was of niet, of de zaadlozing het gevolg van genot was of niet, alsook, tenslotte, of de zaadlozing opzettelijk plaatsvond of niet. 7. Het verdient aanbeveling na zaadlozing te urineren. Zou men dat nalaten, dan zou de afscheiding die na de loutering verscheen, als zaad moeten worden beschouwd, ook als daarover twijfel bestond. 8. Als de penis tijdens het geslachtsverkeer geheel of slechts tot de besnijdenisring in de vagina van de vrouw of de anus van de man komt, worden beide personen onrein, ook al zijn ze niet geslachtsrijp, en beiden moeten dus tot loutering overgaan. 9. Als een man meent dat hij met zijn penis niet verder dan tot de besnijdenisring in de vagina is doorgedrongen, is loutering niet vereist. 10. Als een man X wat God verhoede X geslachtelijke omgang met een dier heeft en hij tot zaadlozing komt, is loutering vereist. 11. Als zaad in de penis beweegt maar niet naar buiten komt, of als er twijfel bestaat bij de vraag of het naar buiten is gekomen of niet, is loutering niet vereist. 12. Wie een zaadlozing heeft gehad en nog niet tot loutering is overgegaan, dient de volgende negen handelingen te vermijden: a) en b) drinken en eten; c) meer dan zeven verzen van de Koran lezen; d) de band van de Koran, de rand van de bladzijden of de ruimte tussen de regels aanraken; e) de Koran op zak hebben; f) slapen; g) het baardhaar met henna verven; h) zich met vet of olie inwrijven; i) copuleren na een zaadlozing tijdens de slaap. 13. Als een man in een periode van onthouding, bijvoorbeeld in de vastenmaand Ramadan, gemeenschap met zijn vrouw heeft, is zijn zweet onrein en is het hem verboden in die staat zijn dagelijkse gebeden te zeggen. 14. Als een man door een andere dan zijn eigen vrouw wordt geprikkeld, maar met zijn eigen vrouw gemeenschap heeft, geniet het de voorkeur dat hij niet bidt indien hij heeft getranspireerd. Heeft hij echter eerst gemeenschap met zijn wettige vrouw en vervolgens met een andere, dan mag hij bidden, ook al is hij bezweet. 15. Naast de noodzakelijke en onontbeerlijke louteringen zijn er tal van louteringen die sterk worden aanbevolen als men God wil behagen. Onder andere: X de loutering op vrijdag tussen de dageraad en de noen; X de loutering op de vooravond van de Ramadan en op de vooravonden van alle oneven dagen (de derde, vijfde, zevende dag, enzovoort) van die maand. Bijzondere aanbeveling verdient loutering op de vooravond van de eerste, vijftiende, zeventiende, negentiende, eenentwintigste, drieëntwintigste, vijfentwintigste, zevenentwintigste en negenentwintigste dag van de Ramadan. Men zou er goed aan doen op de vooravond van de drieëntwintigste dag tweemaal tot loutering over te gaan, namelijk eenmaal aan het begin en eenmaal aan het eind van de nacht. X de loutering van de vrouw die parfum heeft opgebracht ten gerieve van een andere man dan haar echtgenoot; X de loutering van degene die in staat van dronkenschap is ingeslapen; X de loutering van de man of vrouw die tijdens een volledige zons- of maansverduistering niet heeft gebeden; X de loutering van degene die bij de ophanging van een terdoodveroordeelde aanwezig is geweest. In geval van onvrijwillige aanwezigheid daarbij is loutering evenwel niet vereist. TERUG NAAR INDEX Over de vijf namaaz1 1. Wie dagelijks vijfmaal bidt, moet dat in volmaakte concentratie en volkomen inkering doen. Hij moet zich verre houden van zonden als afgunst, hoogmoed en kwaadsprekerij, terwijl hij zich evenmin schuldig mag maken aan het nuttigen van verboden spijzen, het gebruik van alcoholhoudende dranken of de weigering om belasting aan de geestelijkheid te betalen. Verder dient hij bij voorkeur ook geen lichte zonden te begaan, zoals slaperig bidden, urine ophouden of tijdens het gebed niet naar de hemel kijken. Daarentegen doet hij er goed aan voor het gebed agaten ringen aan de vingers te schuiven, zich net te kleden, het haar te kammen, de tanden te poetsen en parfum op te brengen. 2. Tijdens het uitspreken van de vijf dagelijkse gebeden moet een man erop letten dat zijn geslacht en zijn achterste bedekt zijn, ook als die niet zichtbaar zijn. Het is beter dat hij het hele stuk tussen navel en knieën bedekt. 3. Voor de vijf dagelijkse gebeden moet een vrouw heel haar lichaam bedekken, ook het hoofd en het haar. Het staat haar evenwel vrij een deel van het gezicht, de handen en de voeten tot aan de enkels onbedekt te laten. 4. Als een man al biddend merkt dat zijn geslacht niet bedekt is, moet hij het onmiddellijk bedekken, en als dat al te lang duurt moet hij zijn gebed beëindigen en opnieuw beginnen. Merkt hij echter pas na het bidden dat zijn geslacht niet bedekt is, dan blijft zijn gebed geldig. 5. Voor het dagelijkse gebed mag men het lichaam en het geslacht met gras of boombladeren bedekken, maar het verdient de voorkeur dat alleen te doen als er niets anders voorhanden is. 6. Bij het gemeenschappelijke gebed moet de vrouw achter de man gaan zitten. Als een man en een vrouw tegelijk het gebedsoord betreden en de vrouw toevallig voor de man gaat zitten, moet zij op de plaats gaan zitten die haar is toegewezen, namelijk achter de man, en haar gebed herhalen. 7. Het verdient sterke aanbeveling niet aan dezelfde tafel te eten als iemand die niet gewoon is de moskee te bezoeken; ook moet men hem niet om raad vragen, in zijn buurt wonen, een vrouw uit zijn familie tot echtgenote nemen of hem een dochter ten huwelijk schenken. 8. Op de volgende plaatsen is het verboden de dagelijkse gebeden te zeggen: a) in het bad; b) op zilte grond; c) recht tegenover iemand; d) tegenover een open deur; e) op een brede weg, in een laan of in een straat; f) voor vuur of een lamp; g) in de keuken en op iedere andere plaats waar een oven staat; h) voor een waterput of een beerput; i) tegenover een portret of een beeldje dat een levend wezen voorstelt, tenzij men het bedekt; j) in de aanwezigheid van iemand die een zaadlozing heeft gehad en nog niet tot loutering is overgegaan; k) in een vertrek waarin zich een foto bevindt, ook als die foto niet tegenover degene die bidt is geplaatst; 1) tegenover een graf, op een graf, tussen twee graven en op een begraafplaats. 9. Het verdient geen aanbeveling een zwakzinnige, een kind of iemand die juist knoflook heeft gegeten, een moskee te laten betreden. 10. Wie tijdens het gebed ongewild in slaap is gevallen, moet opnieuw bidden als hij merkt dat hij tijdens het gebed is ingeslapen; verkeert hij daarover in onzekerheid, is zijn gebed geldig. 11. Hoesten, luidkeels boeren en zuchten maken het gebed niet ongeldig. Spreekt men daarentegen tussenwerpsels van tenminste twee letters uit, wordt het gebed van nul en gener waarde. 12. Wordt het gezicht van iemand die bidt vuurrood omdat de betrokkene een schaterlach onderdrukt, moet deze zijn gebed opnieuw beginnen. 13. Het gebed van iemand die luidkeels om een aards verdriet weent, is niet geldig; huilt hij echter heel zacht, is het geldig. Het wenen verdient evenwel krachtige aanbeveling als het niet voortkomt uit aards verdriet, maar uit vrees voor God of voor het hiernamaals. 14. In de handen klappen of in de lucht springen tijdens het gebed maakt dat gebed ongeldig. 1. Een uit gebed bestaand ritueel dat iedere moslim vijfmaal per dag moet uitvoeren, en wel voor zonsopgang, om het middaguur, voor zonsondergang, onmiddellijk na zonsondergang en bij het begin van de nacht. TERUG NAAR INDEX Over de vasten 1. Geslachtsgemeenschap doet de vasten teniet, ook al dringt de penis niet verder in de vagina door dan tot de besnijdenisring en vindt er geen zaadlozing plaats. 2. Als de penis minder ver in de vagina doordringt en er geen zaadlozing plaatsvindt, blijft de vasten geldig. 3. Als een man niet met zekerheid kan bepalen hoe ver zijn penis in de vagina is doorgedrongen en of dat verder was dan de besnijdenisring, blijft zijn vasten geldig. 4. Als een man vergeet dat hij in de vasten is en geslachtsgemeenschap heeft, of daartoe wordt gedwongen, blijft zijn vasten geldig. Herinnert hij zich echter tijdens de gemeenschap dat hij in de vasten is, of wordt hij niet meer gedwongen om de gemeenschap voort te zetten, moet hij onmiddellijk ophouden. 5. Als een man in de vastentijd masturbeert en tot zaadlozing komt, is zijn vasten niet meer geldig. 6. Als een man zonder het te willen ejaculeert, blijft zijn vasten geldig, maar als hij zijn onvrijwillige zaadlozing zelf bespoedigt, wordt zijn vasten als ongedaan beschouwd. 10. Een vis, ontvangen of gekocht van een moslim, mag worden gegeten, ongeacht of hij levend of dood is gevangen; het is daarentegen verboden een vis te eten die van een ongelovige afkomstig is, ook al beweert deze hem levend te hebben gevangen. 11. Het is niet verboden levende vis te eten. 12. Als een vis buiten het water in tweeën wordt gedeeld en één van beide delen nog tekenen van leven vertoont en in het water terugvalt, is alleen het deel dat buiten het water blijft toegelaten voor consumptie. 13. Het is toegestaan met de hand gevangen sprinkhanen te eten; het is niet beslist noodzakelijk dat de jager moslim is en de naam van God heeft aangeroepen. Maar een dode sprinkhaan die in handen van een ongelovige wordt aangetroffen, mag niet worden gegeten als niet vaststaat dat hij levend is gevangen, ook al beweert de ongelovige dat. TERUG NAAR INDEX Over de vrouw en haar ongesteldheden 1. Een vrouw heeft tussentijdse bloedingen als bloed uit haar vagina stroomt in de tijd dat ze niet ongesteld is. Dit bloed kan een geelachtige kleur hebben, koel en dun zijn en zonder branderig gevoel wegvloeien; het kan ook min of meer zwart zijn, of geel, warm, dik en pulserend naar buiten treden, terwijl het een branderig gevoel veroorzaakt. 2. Er zijn drie soorten tussentijdse bloedingen: geringe, middelmatige en overvloedige. Als het bloed een stukje katoen, dat in de vagina wordt ingebracht, niet volkomen doordrenkt, is er sprake van geringe tussentijdse bloedingen; als het bloed het katoen geheel doordrenkt zonder dat een stukje stof, dat op de vulva is gelegd, wordt bezoedeld, is er sprake van middelmatige tussentijdse bloedingen; als tenslotte het bloed zowel door het katoen als het stukje stof doordringt, is er sprake van overvloedige tussentijdse bloedingen. 3. Bij geringe tussentijdse bloedingen moet de vrouw zich voor het gebed volgens het religieuze ritueel wassen, een nieuw stukje katoen nemen of het wassen en ook de vulva wassen, als die met bloed is bezoedeld. 4. De menstruatieperiode in eigenlijke zin is de periode die enkele dagen per maand beslaat en waarin bloed uit de vagina van vrouwen stroomt. Dit bloed is bijna altijd dik, warm, heel donkerrood of vuurrood en het komt pulserend naar buiten, waarbij het een branderig gevoel veroorzaakt. 5. De vrouwen, die van de Profeet van de Islam afstammen, komen op zestigjarige leeftijd in de overgang. Andere vrouwen als ze vijftig zijn. 6. Bloed dat uit de vagina van een meisje van minder dan negen jaar of die van een vrouw van meer dan zestig jaar vloeit, mag niet als menstruatiebloed worden beschouwd. 7. Zwangere en zogende vrouwen kunnen menstrueren. 8. Gedurende de eerste drie dagen van de menstruatie is het beslist noodzakelijk dat het bloed voortdurend wegvloeit; als het dus na twee dagen ophoudt met vloeien en een dag later weer begint, is er geen sprake van menstruatiebloed. 9. Het is niet beslist noodzakelijk dat het bloed gedurende drie dagen uit de vagina vloeit; het is voldoende dat er in de vagina bloed is. 10. Als een vrouw ziet dat er meer dan drie dagen en minder dan tien dagen bloed uit haar vagina stroomt en zij niet zeker weet of het menstruatiebloed is of bloed van een gezwel, moet zij zo mogelijk een stukje katoen in haar vagina brengen en het er weer uithalen; als het bloed aan de linkerkant wegstroomt, is het menstruatiebloed; stroomt het aan de rechterkant weg, is het bloed van een gezwel 11. Als een vrouw ziet dat er bloed uit haar vagina stroomt en zij zich afvraagt of het menstruatiebloed is of bloed van haar maagdenvlies is, moet zij een stukje katoen in haar vagina brengen en het er na een tijdje uithalen. Als het bloed alleen de rand van het katoen heeft bevuild, is het van het maagdenvlies afkomstig; als het hele stukje katoen met bloed is doordrenkt, is het menstruatiebloed. 12. Als een vrouw ziet dat er minder dan drie dagen bloed uit haar vagina vloeit, dat het ophoudt en dat het vervolgens gedurende drie dagen opnieuw vloeit, moet zij de tweede stroom als de menstruatie beschouwen, ook al komt de eerste beter met haar menstruatiecyclus overeen. 13. Gedurende de menstruatie van zijn vrouw doet een man er goed aan geen geslachtsgemeenschap met haar te hebben, ook al dringt hij slechts onvolledig Xdat wil zeggen tot de besnijdenisring X in de vagina door en ook al komt hij niet tot zaadlozing. Het is eveneens ten zeerste af te raden haar anaal te bezitten. 14. Deelt men het aantal dagen van de menstruatie van de vrouw door drie, dan moet een man die in de eerste twee dagen geslachtsgemeenschap met zijn vrouw heeft de tegenwaarde van achttien nokhod (3 gram) in goud aan de armen betalen; doet hij het op de derde of vierde dag, betaalt hij de tegenwaarde van negen nokhod; en doet hij het op de laatste twee dagen, betaalt hij de tegenwaarde van viereneenhalve nokhod. 15. Deze betaling is niet verschuldigd voor het anaal bezitten van een menstruerende vrouw. 16. Als een man in de drie perioden geslachtsgemeenschap heeft met zijn vrouw, moet hij de tegenwaarde in goud van 311/2 nokhod betalen. Is de goudprijs gewijzigd tussen het ogenblik van de geslachtsgemeenschap en het tijdstip waarop betaald moet worden, geldt de prijs op de betaaldag. 17. Als een man tijdens de geslachtsgemeenschap merkt dat zijn vrouw juist ongesteld is geworden, moet hij zich terugtrekken. Doet hij dat niet, moet hij liefdadigheid jegens de armen bedrijven. 18. Als deze man niet in staat is liefdadigheid jegens de armen te bedrijven, moet hij een bedelaar iets schenken. Is hem ook dat niet mogelijk, moet hij God vergiffenis vragen. 19. Als een vrouw heeft gemenstrueerd, mag haar echtgenoot haar verstoten, ook al is zij nog niet tot loutering overgegaan. Hij mag eveneens omgang met haar hebben, maar het is beter dat hij wacht tot zijn vrouw tot loutering is overgegaan. In de tussentijd, zolang zij nog niet tot loutering is overgegaan, is het de vrouw niet toegestaan handelingen te verrichten die haar gedurende de menstruatie zijn verboden, te weten het bezoek aan de moskee en het aanraken van het schrift van de Koran. TERUG NAAR INDEX Over huwelijk, overspel en echtelijke betrekkingen 1. Een vrouw kan op twee manieren wettig aan een man toebehoren: door het bestendige huwelijk en door het tijdelijke huwelijk. In geval van het eerste is aanduiding van de duur niet vereist; in geval van het laatste geeft men aan of het bijvoorbeeld een periode van een uur betreft, of een dag, een maand, een jaar of langer. 2. Het bestendige of tijdelijke huwelijk moet met een religieuze formule worden bezegeld, die door de vrouw, door de man of door hun vertegenwoordiger wordt uitgesproken. 3. Zolang een vrouw en een man niet op religieuze wijze in de echt zijn verbonden, mogen ze elkaar niet bekijken. Men kan niet volstaan met de veronderstelling dat de huwelijksformule is uitgesproken, maar als hun vertegenwoordiger verklaart dat die formule is uitgesproken, volstaat dat om het huwelijk rechtsgeldig te maken. 4. Als een vrouw iemand machtigt om haar voor een periode van bijvoorbeeld tien dagen aan een man uit te huwelijken en daarbij geen datum noemt, kan de laatstgenoemde het huwelijk sluiten wanneer hij maar wil, maar als de vrouw nauwkeurig een dag of een tijdstip aangeeft, moet de formule op het aangegeven ogenblik worden uitgesproken. 5. De wettige huwelijksformule moet in het Arabisch worden voorgelezen, maar als men niet bij machte is die taal foutloos te spreken, mag het in een andere taal gebeuren. 6. Een vader of een grootvader in manlijke lijn heeft het recht zijn nog niet geslachtsrijpe of krankzinnige kind uit te huwelijken door als vertegenwoordiger van het kind op te treden. Dit kind kan, wanneer het geslachtsrijp is geworden of weer bij zinnen is gekomen, het huwelijk niet nietig verklaren, tenzij dit huwelijk het kind duidelijk tot nadeel strekt. 7. Elk meerderjarig meisje, dat wil zeggen elk meisje dat in staat is haar belang te onderkennen, behoeft als zij maagd is van haar vader of haar grootvader van vaderskant toestemming om te trouwen. Van haar moeder en haar broer is geen toestemming vereist. 8. Als een vader of een grootvader in manlijke lijn zijn nog niet geslachtsrijpe zoon of kleinzoon uithuwelijkt, moet deze, wanneer hij geslachtsrijp is geworden, in het levensonderhoud van zijn vrouw voorzien. 9. Als een man merkt dat zijn vrouw aan een van de zeven volgende kwalen lijdt, wordt het huwelijk ontbonden: krankzinnigheid, lepra, eczeem, blindheid, blijvende verlamming, misvorming van urinewegen en geslachtsorgaan, of van geslachtsorgaan en anus, die in elkaar overgaan, en tenslotte misvorming van de vagina waardoor geen geslachtsgemeenschap kan plaatsvinden. 10. Als een vrouw na haar huwelijk merkt dat haar man door een geestesziekte getroffen is, dat hij ontmand is, of impotent, of dat bij hem de teelballen zijn weggenomen, mag zij om nietigverklaring van het huwelijk verzoeken. 11. Als een vrouw haar huwelijk nietig verklaart wegens het onvermogen van haar echtgenoot om de geslachtsdaad in de vagina of de anus te verrichten, moet de man haar bij wijze van schadeloosstelling de helft van de in de huwelijksovereenkomst gespecificeerde bruidsgift betalen. Als een man of een vrouw om een van de hierboven genoemde redenen het huwelijk nietig verklaart, is de man de vrouw niets verschuldigd indien zij geslachtsomgang met elkaar hebben gehad; is dat niet het geval, moet hij haar echter de hele bruidsgift betalen. 12. Het is een man verboden zijn moeder, zijn zuster of zijn schoonmoeder te huwen. 13. Het is een man verboden de moeder, de grootmoeder in vrouwelijke en manlijke lijn of de overgrootmoeder van zijn vrouw te huwen, ook al is het huwelijk niet door de bijslaap voltrokken. 14. Een man die een vrouw huwt en geslachtsomgang met haar heeft, mag niet met de uit een ander huwelijk geboren dochter of kleindochter van die vrouw trouwen. 15. Een man mag niet met de dochter van zijn vrouw trouwen, ook al is het huwelijk niet door de bijslaap voltrokken. 16 en 17. De tantes van de vader van een gehuwde vrouw en de tantes van haar grootouders behoeven in aanwezigheid van haar echtgenoot geen sluier te dragen; de vader, de grootvader en de overgrootvader van de bruidegom mogen evenals zijn zonen, kleinzonen en al hun manlijke nakomelingen vrijelijk de gehuwde vrouw aanschouwen. 18. Een man mag niet zonder toestemming van zijn vrouw met haar nichten 1 trouwen; doet hij het desondanks en accepteert zijn vrouw die situatie, is er geen bezwaar. 19. Een man die overspel met zijn tante heeft gepleegd, mag niet met haar dochters, zijn volle nichten, trouwen. 20. Als een man die met zijn volle nicht is getrouwd, overspel met haar moeder pleegt, wordt het huwelijk niet ontbonden. 21. Als een man overspel pleegt met een vrouw die niet zijn tante is, verdient het ten zeerste aanbeveling dat hij niet met de dochter van die vrouw trouwt. Trouwt hij met een vrouw, voltrekt hij het huwelijk door bijslaap en pleegt hij overspel met haar moeder, wordt het huwelijk niet ontbonden. Het wordt evenmin ontbonden doordat hij dat overspel pleegt voordat hij het huwelijk door bijslaap voltrekt, maar in dat geval doet de man er beter aan het huwelijk met wederzijds goedvinden nietig te verklaren. 22. Een islamitische vrouw mag niet met een man trouwen die geen moslim is; een islamitische man heeft evenmin het recht een bestendig huwelijk aan te gaan met een vrouw die geen moslim is, maar hij mag een tijdelijk huwelijk sluiten met een jodin of een christin. 23. Een man die met een reeds gehuwde vrouw trouwt, moet dit huwelijk verbreken en mag haar ook naderhand niet huwen. 24. Een getrouwde vrouw die overspel heeft gepleegd, blijft wettig gehuwd; heeft zij echter geen berouw en blijft zij haar echtgenoot bedriegen, doet deze er beter aan haar te verstoten, waarbij hij haar wel de bruidsgift moet betalen. 25. De moeder, de zuster en de dochter van een man, die door een andere man is bezeten, mogen niet met de laatstgenoemde trouwen, ook al waren beide mannen of één van beiden nog niet geslachtsrijp; maar als degene, die de daad heeft ondergaan, dat niet kan bewijzen, mogen zijn moeder, zuster en dochter met de betrokken man trouwen. 26. Als een man, die een nog niet geslachtsrijp meisje heeft gehuwd, haar voor de vervulling van haar negende levensjaar bezit en bij haar een psychische schok veroorzaakt, heeft hij niet het recht de daad met haar te herhalen. 27. Als een man na zijn huwelijk geslachtelijke omgang met de zoon, de broer of de vader van zijn vrouw heeft, blijft dat huwelijk geldig. 28. Als een vrouw een bestendig huwelijk heeft gesloten, is het haar niet toegestaan het huis uit te gaan zonder toestemming van haar man; zij moet voor al zijn wensen te zijner beschikking staan en zij mag hem de bijslaap niet weigeren zonder dat daar een voor de godsdienst geldige reden voor bestaat. Indien zijhem geheel onderworpen is, moet de man haar voeding, kleding en onderdak waarborgen, ongeacht of hij daartoe de middelen heeft of niet. 29. Een vrouw die haar man de bijslaap weigert, is laakbaar en zij kan van hem geen voeding, kleding, onderdak of, op een ander tijdstip, geslachtsomgang eisen; zij behoudt echter het recht op schadeloosstelling als zij wordt verstoten. 30. Een man is niet verplicht de reiskosten van zijn vrouw te vergoeden, als deze haar kosten thuis overtreffen; heeft hij de reis echter zelf voorgesteld~ moet hij de kosten ervan dragen. 31. Een vrouw die haar man nauwgezet gehoorzaamt, heeft het recht de kosten van de huishouding uit het bezit van haar man te bestrijden, in geval hij weigert er eigener beweging voor te zorgen. Ziet zij zich echter genoodzaakt deze kosten zelf te bestrijden, is zij niet gehouden haar man te gehoorzamen. 32. Een man die een bestendig huwelijk heeft gesloten, mag zijn vrouw niet zo lang alleen laten, dat zij de geldigheid van het huwelijk in twijfel zou kunnen trekken; hij is echter niet gehouden eens in de vier dagen een nacht bij haar door te brengen. 33. Een man moet tenminste eens in de vier maanden omgang met zijn vrouw hebben. 34. Als bij sluiting van het huwelijk niet precies is aangegeven wanneer de echtgenoot de bruidsgift moet betalen, mag de vrouw, zolang zij het geld niet heeft ontvangen, haar echtgenoot de bijslaap weigeren. Maar als zij eenmaal toestemt in geslachtelijke omgang met haar echtgenoot, mag zij zich er daarna niet meer tegen verzetten, behalve om voor de godsdienst geldige redenen. 35. Een tijdelijk huwelijk is altijd wettig, ook al is het een huwelijk uit berekening. 36. Een man mag de geslachtsdaad met zijn tijdelijke vrouw niet langer dan vier maanden achterwege laten. 37. Als de overeenkomst tot een tijdelijk huwelijk de bepaling bevat dat de man geen recht op normale geslachtsomgang met zijn vrouw heeft, moet die bepaling worden nageleefd. Hij moet er dan genoegen mee nemen haar ander plezier te verschaffen. Maar zodra de vrouw erin toestemt, mag hij de normale geslachtsdaad verrichten. 38. Een vrouw die tegen betaling van een tevoren vastgestelde bruidsgift tijdelijk is gehuwd, heeft niet het recht te eisen dat haar echtgenoot in haar dagelijkse uitgaven voorziet, ook niet als zij zwanger is. 39. Een tijdelijk gehuwde vrouw kan niet van haar echtgenoot erven; de man kan evenmin van zijn vrouw erven. 40. Een tijdelijk gehuwde vrouw heeft het recht het huis uit te gaan zonder voorafgaande toestemming van haar echtgenoot, tenzij haar verblijf buitenshuis haar echtgenoot op de een of andere manier kan benadelen. 41. Als een vader (of een grootvader in manlijke lijn) zijn dochter (of zijn kleindochter) tijdens haar afwezigheid uithuwelijkt zonder zeker te weten of zij wel leeft, wordt het huwelijk nietig verklaard zodra er bewijs is dat zij op het ogenblik van het huwelijk was overleden. 42. Het is een man onder elk beding verboden het lichaam van een andere vrouw dan de zijne te bekijken. Het is ook een vrouw verboden het lichaam van een andere man dan haar echtgenoot te bekijken. 43. Het is toegestaan naar het gezicht en het haar van een nog niet geslachtsrijp meisje te kijken, tenzij dat met wellustig oogmerk geschiedt of men vreest voor de verleiding te bezwijken. Het verdient echter aanbeveling niet naar haar buik en haar dijen te kijken Xdie moeten bedekt zijn. 44. Het is toegestaan naar het gezicht en de handen van jodinnen en christinnen te kijken, tenzij dat met wellustig oogmerk geschiedt of men de verleiding vreest. 45. Een vrouw moet haar lichaam en heur haar voor de blikken van mannen verborgen houden. Het verdient sterke aanbeveling dat zij haar lichaam en heur haar ook voor nog niet geslachtsrijpe jongens verborgen houdt, als zij vermoedt dat deze wellustige blikken op haar laten rusten. 46. Het is verboden het geslachtsdeel van een ander te bekijken, ook door glas, in een spiegel of in helder water. Het is zelfs ten stelligste te ontraden naar het geslacht van een kind te kijken dat tot de jaren des onderscheids is gekomen. Maar gehuwden is het toegestaan elkaar geheel en al te bekijken. 47. Een man mag niet met wellustig oogmerk naar het lichaam van een andere man kijken. Evenzo mag een vrouw niet met dat oogmerk naar een andere vrouw kijken. 48. Het is een man niet verboden een andere vrouw dan de zijne te fotograferen, maar als dat met zich meebrengt dat hij haar aanraakt, mag hij haar niet fotograferen. 49. Als een vrouw wordt geroepen om bij een andere vrouw of bij een andere man dan haar echtgenoot een lavement te zetten, of het geslacht te wassen, moet zij haar hand bedekken om direct contact met de geslachtsdelen te voorkomen; een man moet dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot een andere man of een andere vrouw dan de zijne. 50. Als een man omwille van geneeskundige hulp ertoe wordt genoopt een andere vrouw dan de zijne te bekijken en haar lichaam aan te raken, mag hij dat doen, maar als hij die hulp kan verlenen door haar alleen maar te bekijken, mag hij haar niet aanraken; en als hij die hulp kan verlenen door haar alleen maar aan te raken, mag hij haar niet bekijken. 51. Als een man of een vrouw bij het verlenen van geneeskundige hulp gedwongen is iemands geslachtsdelen te bekijken, moet hij of zij dat indirect, met een spiegel, doen, tenzij de dwang der omstandigheden dat niet toelaat. 52. Als een man in de huwelijksovereenkomst de bepaling heeft laten opnemen dat zijn vrouw maagd moet zijn, mag hij het huwelijk nietig verklaren als blijkt dat zijn vrouw geen maagd was. 53. Als een getrouwde vrouw van haar geloof afvalt voordat het huwelijk door bijslaap is voltrokken, wordt dat huwelijk nietig verklaard; hetzelfde gebeurt als een vrouw na haar huwelijk in de overgang komt. Als zij echter binnen honderd dagen na de nietigverklaring van het huwelijk niet in de overgang komt en haar islamitische geloof hervindt, wordt het huwelijk weer geldig. 54. Van een man wiens vader of moeder op het ogenblik van zijn verwekking moslim was en die na zijn puberteit het islamitische geloof heeft omhelsd, wordt het huwelijk bij geloofsafval verbroken. 55. Van een uit niet-islamitische ouders geboren man die zich tot de Islam heeft bekeerd, wordt het huwelijk nietig verklaard indien hij van zijn geloof afvalt voordat hij het huwelijk door bijslaap heeft voltrokken; indien hij van zijn geloof afvalt nadat hij geslachtsgemeenschap met zijn vrouw heeft gehad, moet deze vrouw na de nietigverklaring van het huwelijk honderd dagen wachten voordat zij kan hertrouwen, mits zij de leeftijd heeft om te menstrueren. Het huwelijk blijft dan ook geldig indien de man in de loop van die honderd dagen opnieuw moslim wordt; zoniet, dan is de nietigverklaring van het huwelijk onherroepelijk. 56. Als een vrouw aan de huwelijksovereenkomst de bepaling toevoegt dat haar man haar niet uit de stad mag nemen en haar man met die bepaling instemt, moet hij die bepaling naleven. 57. De man van een vrouw, die een dochter uit een vorig huwelijk heeft, mag dat meisje uithuwelijken aan een zoon die hij uit een ander huwelijk heeft. Zelf heeft hij het recht de moeder van een meisje te huwen, dat met zijn zoon is getrouwd. 58. Een vrouw die na overspel zwanger wordt, mag zich niet laten aborteren. 59. Als een man met een ongetrouwde vrouw overspel pleegt en hij daarna met haar in het huwelijk treedt, is het na dat huwelijk geboren kind een bastaard indien de ouders er niet zeker van zijn dat ze het na hun huwelijk hebben verwekt. 60. Een vrouw die beweert dat zij in de overgang is geweest, verdient geen geloof. Daarentegen moet zij op haar woord worden geloofd als zij beweert dat zij nog niet in de overgang is geweest. 61. Het verdient ten zeerste aanbeveling een geslachtsrijpe dochter gezwind uit te huwelijken. Tot het geluk van een man behoort de omstandigheid dat zijn dochter niet in het ouderlijk huis, maar in dat van haar echtgenoot voor het eerst ongesteld wordt. 62. Het kind van een overspelige is wettig. 63. Wie in de vastenmaand Ramadan of tijdens de menstruatie van zijn vrouw geslachtsomgang met haar heeft, begaat een zonde, maar het kind dat daaruit wordt geboren, is wettig. 64. Als een man een vrouw huwt en haar bezit, mag hij niet meer met het meisje trouwen dat door zijn vrouw is gezoogd. 65. Een man mag niet met de voedster van zijn vrouw trouwen. 66. Een man mag niet trouwen met een meisje dat door zijn moeder of zijn grootmoeder is gezoogd. 67. De meest aangewezen vrouw voor het zogen van een pasgeborene is diens moeder. Het is beter dat zij daarvoor geen betaling verlangt en dat haar echtgenoot haar eigener beweging betaalt. Als de moeder meer vraagt dan een voedster, staat het de echtgenoot vrij het kind van diens moeder weg te nemen en het aan de zorgen van een voedster toe te vertrouwen. 68. Het verdient aanbeveling dat de voedster het Sjiietische geloof is toegedaan en voorts intelligent, zedig en mooi is; het is daarentegen te ontraden een voedster te nemen die zwakzinnig is, niet in de twaalf Imams gelooft, lelijk is, een bastaard is of een slecht karakter heeft. Het is evenzeer te ontraden een vrouw als voedster aan te stellen die een onwettig kind heeft. 69. Het verdient aanbeveling ieder kind twee jaar lang te zogen
 42. 42 Bilal 8 april 2007 om 10:51000000 am

  Assalaam aleikum warahmatulahi wabarakatu

  beste broeders en zusters

  Ik heb een Sahih hadith voor jullie die profijtvol is overgeleverd door Al-Bucharee dat Aisha (R.A) vertelde dat:
  De Boodschapper(S.A.W) van ALLAH (S.W.T)zei, ALLAH (S.W.T)vervloekte de Joden en de Christenen omdat ze op de graven van hun Profeten plaatsen van aanbidding bouwden.

  Je shalat zal niet van je geaccepteerd worden dus kijk uit
  dit kunnen dingen zijn die je uit de Islam plaatsen het is Shirk al-Akbar.

  Het is heel belangrijk dat we geloven in de Tawheed (eenheid) van ALLAH (S.W.T). Er zijn drie soorten die onderling aan elkaar gerelateerd zijn.

  1.Tawheed al-Oeloehiyyah
  2.Tawheed ar-Roeboebiyyah
  3.Tawheed al-Asma’was sifat

  Degene die niet in een soort gelooft, gelooft ook niet in de rest. Bijvoorbeeld wanneer men iemand of iets anders dan ALLAH vraagt iets te doen wat alleen door ALLAH de Almachtige gedaan kan worden. De aanroep op zichzelf is een vorm van aanbidding, maar de essentie van de aanbidding aan andere dan ALLAH gericht. Dit is polytheisme in al-Oeloehiyyah, de Goddelijkheid van ALLAH(S.W.T). Als
  de aanroep bovendien gericht is op het
  bewerkstelligen of veroorzaken van iets goeds, of het afweren van iets dat slecht is, terwijl men denkt dat hij/zij of het in staat is om dit te realiseren, dan is dit polytheisme in ar-Roeboebiyyah, de heerschap van ALLAH(S.W.T) hij denkt dat ze de zaken van het universum samen met hem kunnen besturen, alle glorie is vanwege Hem! Daarbij maakte hij de aanroep, terwijl hij dacht hij/zij of het hem overal en altijd kon horen, wat polytheisme in al-Asma’was sifat de namen en eigenschappen van ALLAH(S.W.T)s hij schreef hem/haar of het een gehoor toe dat alles bereikt, en dat niet kan worden geblokkeerd doordat hij ver weg of dichtbij is. Dit polytheisme in de aanbidding van ALLAH(S.W.T)eert zoals het duidelijk moge zijn in polytheisme in de heerschap en in de eigenschappen van ALLAH(S.W.T) de Almachtige.

  Ik hoop dat het InshaALLAH jullie een inzicht zal geven van
  wat de voorwaarden zijn om ALLAH(S.W.T) te aanbidden.

  Salaam aleikum

 43. 43 Bilal 8 april 2007 om 4:10000000 pm

  Assalaamaleikum warahmatulahi wabarakatu

  Hieronder vind je links die verschillen in de Oemma
  uitleggen en vooroordelen over de wahabbi weerleggen aangezien velen worden misleid door de media en groeperingen met een verborgen agenda en mensen weghouden van de pad van Rasoeloelah (S.A.W).

  Salaam aleikum

 44. 44 Selefie 8 april 2007 om 11:09000000 pm

  Salaam alaykoem warahmatoelahie wabarakatoehoe,

  Hier wordt bilal beschuldigd van wahabisme. Ik weet dat de enige juiste aqiedah bij de selefisme te vinden is. Selefisme en wahabisme valt onder de sunnieten

 45. 45 Bilal 9 april 2007 om 1:22000000 am

  Assalaamaleikumwarahmatulahiwabarakatu

  Barakalafiq selefie

  InshaALLAH zullen de broeders en zusters op deze forum zelf op zoek gaan wat de haq (waarheid) is in deze kwestie en ik wil niemand dwingen of iets aanpraten want ALLAH (S.W.T) heeft ons laten weten dat er geen dwang bestaat in de religie.

  Salaamaleikum

 46. 46 sji'iet ahlulbayt as 10 april 2007 om 4:34000000 pm

  geniet nog vd vakantie, maar dan worden alle bedevaartgangers vervloekt dr Allahswt op basis v j/hadith Bilal want bij de begraafplaats vd profeetsawas in madina wordt de profeetsawas begroet en wordt dua opgezegd dr sunnis. profeetsawas begroeten en dua doen is aanbidding bilal, dus gooi die hadith maar weg in de zebaala

  zie heb het toch gezegd jullie zeggen over jezelf dat enkel jullie aqida juist is, voilà selefie heeft het gezegd, ‘k heb toch gelijk: aqida v selefis correct: vlieg nr de maan sorry dan word ik kwaad: jullie geloven in tajsim en zeggen da Allahswt een lichaam heeft staghfirullah, hoe kan een kracht da oneindig is en noch begin noch einde heeft een lichaam hebben????? ga maar slapen of herlees jouw aqida nogmaals

  mij interesseert het ni waarin je gelooft, maar vind het erg da jullie zorgen vr verdeeldheid onder sunnis en shia

  salukes

 47. 47 sji'iet ahlulbayt as 10 april 2007 om 4:40000000 pm

  ‘k heb al genoeg gelezen v die leugens of verdraaiingen of verkeerde interpretatie v Aytlll sayyid khomeini, maar waarom vertel je da aan mij: khomein is m’n mujtahid ni en daarbij wij volgen khomeini ni, maar het woord v Allahswt, profeetsawas en de ahlulbait as.

  ga da ni lezen want weet da het LEUGENS vd wahaabis zijn, hoe meer ge da stuurt, hoe meer ge bevestigt da ge shia haat en de Ahlulbait as ook haat.

  hoe komt het da op selefisites er ni gesproken wordt over fatima zahra as, alhassan en alhoessein as en bijna niks over ‘ali as: jullie zijn de ware vijanden vd ahulbait, atbaa’ abu sufyan, shiat aali sufyan.

  salukes

 48. 48 sji'iet ahlulbayt as 10 april 2007 om 5:33000000 pm

  Moke, Bilal heeft in de hadith het woord SEKTE gebruikt en niet ik, ‘k heb al m’n mening gegeven: spreek over groeperingen binnen islam en soms onbewust dr invloed v moslims die over shia zeggen da ze een SEKTE zijn, gebruik ik da onbewust af en toe, maar normalerwijze spreek ik over GROEPERINGEN

  Salukes

 49. 49 sji'iet ahlulbayt as 10 april 2007 om 5:39000000 pm

  beste mensen

  om de fatawas v ayt s. khomeini te begrijpen als ze tenminste juist zijn vertaald en volledig zijn overgenomen geweest en da betwijfel ik want ‘k weet ondertss da salafis de truc hebben om verkeerd te vertalen of deel over te nemen en fatawas zo over te nemen zonder uitleg, als ge fatawas wilt begrijpen moet ge het shi’isme eerst leren kennen en dan nog zullen er fatawas zijn waar ge uitleg bij nodig hebt.

  laat me toe om dr te geven dak op http://www.ahlalbait.nl een discussie heb gevolgd, passief natuurlijk want ben hier actief, en er was een zekere hassan selefie of weet ik veel wat, en die kwam met zaken aandraven die ni volledig waren, een shiaforumlid heeft da verworpen dr volledige tekst + uitleg erbij te zetten.

  op http://www.ahlalbait.nl kunnen ze vr alles een uitleg geven mocht iemand geinteresseerd zijn in de betrouwbaarheid (en evtl uitleg) v de fatawas die bilal hierop heeft gezet. die mensen op http://www.ahlalbait.nl zijn ervoor en hebben zeeën v tijd

  salukes

 50. 50 sji'iet ahlulbayt as 10 april 2007 om 6:15000000 pm

  hey selefis, hey wahaabis, jullie doen shirk volgens wahabisme en salafisme als jullie hajj doen want ge moet tawaf doen rond de kaba en moest ge het nog ni weten, bij hijr ismail ligt hajar begraven en nog andere profeten as en toch gaan jullie er rond: shirk, shirk en nog ‘ns shirk, vr mij ni, maar vr jullie wel want ge moogt toch ni rond een begraafplaats gaan of wel??????? tawaf is uitzondering vr jullie of wa??????

  hahaha jullie uitspraken zijn krankzinnig man, heel krankzinnig: ge zegt da iets ni mag, maar ge doe het dan wel????????

  salukes want ga genieten v vrije dagen

 51. 51 isma3iel 10 april 2007 om 7:27000000 pm

  slm,

  Broeder “sji’iet ahlulbayt as” gaat er toch wel heel hard tegen aan, een grote bekeringsdrang merk ik, of probeert hij meer zichzelf te overtuigen?
  Broeder, je zegt zelf dat je vroeger een soenniet was en je je hebt bekeerd. Je moet echter begrijpen dat het shiisme veel zaken bevat die elke rationele moslim niet kan bevatten.
  Zo vallen shijieten sommige sahabe aan en zeggen ze dat we hen niet mogen volgen. De profeet saws heeft echter heel duidelijk gezegd dat we hem moesten volgen en de sahabis. Niet omdat de sahabis goddelijke ingevingen ofzo zouden hebben, maar gewoon omdat ze met de profeets saws hebben geleefd en de islam als beste begrijpen. Het waren de rechtstreekse studenten van de profeet saws!
  Verder hebben ze de twaalf imaams die goddelijke ingevingen zouden hebben of in rechtstreeks contact staan met de profeet saws. ze mogen zomaar zaken veranderen aan de islamitische wetgeving, hebben zogezegd de ontbrekende aya’s van de koran teruggevonden etc.. Elke rationele moslim ziet zo de dwaling in dit standpunt en weet dat dit eigenlijk larie en apekool is.
  Verder zijn er de seksuele tintjes van het geloof. De mannen die huwelijken voltrekken voor enkel een paar dagen voor een bepaald bedrag, echt gewoon puur op sex gebaseerd. en dan mag je de vrouw laten gaan, dit lijkt toch erg veel op een vorm van prostitutie; Het is toch wel erg als je als vader van een meisje iemand haar hand komt vragen voor een paar dagen, dat is alweer iets dat een moslim niet als het ‘zuivere en reine’ geloof kan bevatten.
  Als je naar medina gaat zie je ook de sjieten niets anders doen dan bij de graven rondhangen, je haalt hen erzo uit.

  Verder zijn er de verleidingstrucs van de sjieten dei Ali (ra) steeds naar boven halen, en hem een grote liefde toeschrijven. Alsof wij niet van hem houden. Natuurlijk houden we ook van hem. En ‘ahlulbait’: alsof wij niet van de kleinzonen van de profeet saws houden en van zijn gezin. Wij houden ook van hen hoor!

  Zo zijn er nog enorm veel punten aan het shiisme dat het geloof niet als rein en puur typeert. Verder broeder zijn de bronnen weinig betrouwbaar (cfr. http://www.anwering-ansar.org) dit is namelijk gewoon een sjiitische site die ahlu sunnah aanvalt.
  Verder zijn deze discussies eigenlijk vrij stom. Ieder heeft zijn overtuiging en je kan iemand heel moeilijk daarvan loswrikken. laten we gewoon dit als passe beschouwen, wan zo’n discussies blijven toch maar eindeloos voortduren, het zou al een hele prestatie zijn als we elkander met rust lieten.

  Wassalaam oe’alaykoem

 52. 52 sji'iet ahlulbayt as 11 april 2007 om 1:20000000 am

  zal inshaAllah nog reageren als het kan, maar ondertss een hadith over onvolledige quran terwijl ge shia ervan beschuldigt. volg alles vanaf het begin en ge zult zien da salafis mij op benayad zijn beginnen af te breken met hun leugens en niet ik, dus vraag aan de salafis da ze mij met rust moeten laten met hun leugens.

  Al-Bukhari recorded in his Sahih (authentic), part eight, pages 209-210, that Ibn ‘Abbas reported that ‘Umar bin al-Khattab said in a discourse which he delivered during the last year of his caliphate:

  “Certainly Allah sent Muhammad with the truth, and revealed to him the Book. One of the revelations which came to him was the verse of stoning. We read it and understood it.

  “The Messenger of God stoned and we stoned after him. I am concerned that if time goes on, someone may say, ‘By God, we do not find the verse of stoning in the Book of God;’ thus, the Muslims will deviate by neglecting a commandment the Almighty revealed.

  en als ge wilt, er zijn er nog anderen over de onvolledige quran: kijk eerstin eigen boezem vooraleer een ander v iets te beschuldigen

  ‘k heb me nooit bekeerd: als ge wa begrijpt v islam weet ge da islam in 2 grote groepen gesplitst is: enerzijds sunnis anderzijds shia, dus er is geen sprake v bekering want das enkel als ge v geloof verandert en ni v madhab

  en nu enkele dagen ‘foetsjie’.

  salukes

 53. 53 Abderrahman 11 april 2007 om 10:07000000 am

  Salaamoe Halaykoem

  Ik heb net de hadith gelezen en ik begrijp niet hoe jij daaruit kunt halen dat de Koran onvolledig is. Hetgeen er staat kan nog andere betekenissen hebben.

  Verder dit nog, ik heb gehoord dat als iemand de volledige koran van buiten kent (60 hisab) dat hij niet mag zeggen: “ik ken de hele koran”. Hij zou dan eerder moeten zeggen: “ik heb kennis van datgene dat wij ter beschikking hebben” aangezien niemand weet in welke mate dat de mensheid de volledige koran ter beschikking heeft gekregen… Zo herinner ik het mij toch.

  Salaamoe Halaykoem

 54. 54 Moke 11 april 2007 om 2:54000000 pm

  A salaam alaikoem Bilal,

  Vind je het goed dat ik jouw voorbije reactie van Apr 8th, 2007 at 12:42u am in een bestand plaatst en een link zet in uw reactie en bovenaan in het bericht ?

  Hoe mag ik het tevens noemen deze bericht ?

  In afwachting, teken ik en tot later insha’allah…

 55. 55 Bilal 11 april 2007 om 3:53000000 pm

  Assalaamaleikumwarahmatulahiwabarakatu

  Bismilahi Rahmani Rahiem

  Beste Moke je mag alles gebruiken zodat de mensen het verschil kunnen zien tussen een leugen en de waarheid en kennis over de zuivere dien die voor ons achtergelaten is door de Profeet Muhammed (S.A.W).
  Hoe meer de sjiiet zijn mond open doet hoe groter de leugens worden nu wordt er weer door de sjiiet vatgesteld dat de Quraan niet compleet is A’oehdoe bilah.
  Dus de boek van ALLAH (S.W.T) is incompleet terwijl ieder moslim weet dat dit boek zonder fouten is en de absolute waarheid, maar alleen kuffars en de Joden en Christenen zeggen leugens over de Quraan. Maar dat is te begrijpen aangezien de shia’s ontstaan zijn door een Jood genaamd Abdullah ibn Seba.
  En zo vernederd ALLAH (S.W.T) de leugenaars dat ze dingen gaan roepen zonder enige kennis van zaken.En nog een vraagje aan Sjiiet was de Profeet(S.A.W) een Sjiiet en zo ja waar is je bewijs en moesten de Sjiieten ook de soennah volgen van de Profeet(S.A.W) of niet en zo niet waar in de Quraan staat het dan.
  Ali(R.A) volgde de Profeet(S.A.W) en was een volgeling van de Soennah en geen Shiiet.
  Maar aangezien taqiyya is toegestaan in het shiisme vraag ik mij af hoe betrouwbaar je antwoorden zullen zijn maar inshaALLAH zal je voor een keertje de waarheid zeggen.

  wacht in spanning af op je antwoorden.

 56. 56 sji'iet ahlulbayt as 11 april 2007 om 4:06000000 pm

  ik ging ni reageren, maar kon verleiding ni weerstaan en zal ni reageren behalve ivm quran, wij shia zeggen da quran volledig is en ik heb een volledige thuis liggen (114 suras), maar jullie beschuldigen ons, terwijl sunnihadith beweren da quran onvolledig is, genoeg bewijskes hieronder. ge moet ni liegen bilal, ik beweer niets, maar sunnihadith beweert da quran onvolledig is:

  The Sahih Of Al-Bukhari

  Al-Bukhari recorded in his Sahih (authentic), part eight, pages 209-210, that Ibn ‘Abbas reported that ‘Umar bin al-Khattab said in a discourse which he delivered during the last year of his caliphate:

  “Certainly Allah sent Muhammad with the truth, and revealed to him the Book. One of the revelations which came to him was the verse of stoning. We read it and understood it.

  “The Messenger of God stoned and we stoned after him. I am concerned that if time goes on, someone may say, ‘By God, we do not find the verse of stoning in the Book of God;’ thus, the Muslims will deviate by neglecting a commandment the Almighty revealed.

  Sahih (Authentic) Of Muslim

  Muslim in the seventh part of his Sahih (commentary of al-Nawawi) in the Book of al-Zakah, about the virtue of being satisfied with whatever God gives and about urging people to have that virtue, pages 139-140, reported that Abu al-Aswad reported that his father said:

  ” Abu Musa al-Ash’ari invited the Qur’an readers of Basra. Three hundred readers responded to his invitation. He told them: You are the readers and the choice of the people of Basra. Recite the Qur’an and do not neglect it. Otherwise, a long time may elapse and your hearts will be hardened as the hearts of those who came before you were hardened.

  ” ‘We used to read a chapter from the Qur’an similar to Bara’ah in length and seriousness, but I forgot it. I can remember from that chapter only the following words:

  ” ‘Should a son of Adam own two valleys full of wealth, he would seek a third valley, and nothing would fill Ibn Adam’s abdomen but the soil.

  ” ‘We used to read a chapter similar to Musabbihat and I forgot it. I only remember out of it the following:

  ” ‘Oh you who believe, why do you say what you do not do? Thus a testimony will be written on your necks and you will be questioned about it on the Day of Judgment.’ ”

  Het is duidelijk dat deze woorden van Abu Musa niet in de koran voorkomen en niet gelijk zijn aan de woorden van Allah in de koran. Het is verbazingwekkend dat twee verzen van de koran vermist zijn, tot op de dag van vandaag.

  ‘Umar Said Chapter 33 Is Incomplete

  Al-Muttaqi ‘Ali bin Husam al-Din in his book “Mukhtasar Kanz al-‘Ummal” printed on the margin of Imam Ahmad’s Musnad, part two, page 2, in his hadith about chapter 33, said that Ibn Mardawayh reported that Hudhayfah said:

  ‘Umar said to me ‘How many verses are contained in the chapter of al-Ahzab?’ I said, ’72 or 73 verses.’ He said it was almost as long as the chapter of the Cow, which contains 287 verses, and in it there was the verse of stoning.

  ge blijft geloven da we een jood volgen terwijl wij bidden, vasten, chums en zakat geven, hajj verrichten, enzovoort. blijf maar liegen.

  moke, gooi die dingen v bilal op http://www.ahlalbait.nl en ze reageren erop. blindelings fatawas overnemen terwijl ge geen kennis v zaken hebt is nutteloos: das zoals ongelovigen de verzen uit quran v Allahswt overnemen en zeggen da wij moslims kuffar mogen doden, enzovoort. bij fatawas heb je kennis v zaken nodig, basis en uitleg. als ge het alfabet ni kent, kunt ge ook ni lezen

  en nu ben ik echt weg om een tijdje uit te rusten want leugens maken me misselijk.

  salukes

 57. 57 sji'iet ahlulbayt as 11 april 2007 om 4:12000000 pm

  vroeger heb ik veel gehoord da ze in marokko, sunnis dus, geslachtsverkeer hadden met dieren, zeker die boeren van op den buiten, dus het komt voor onder moslims. zelfs in de vs komt da voor, niet-moslims alhoewel ge moslims hebt in de vs

  het nieuws al gevolgd: de wahabis/salafis hebben weeral bomaanslagen verricht in CASA BLANCA omda de koning hun stroming in marokko ni toelaat want dekoning is een soenniet madhab maliki, als hij bidt plaatst hij nog steeds z’n armen naast lichaam zoals het hoort volgens madhab maliki terwijl vele sunnis maliki madhab hun armen over elkaar kruisen tg maliki madhab

  ga echt uitrusten nu, ben een beetje ziekjes!!!!!!! missch keelontsteking of zo?????

  salukes

 58. 58 sji'iet ahlulbayt as 12 april 2007 om 1:11000000 am

  was nog iets vergeten en ‘k heb prijs: denk een keelontsteking, maar we proberen met homeopathie en Allahswt geneest

  fatwa over kamelengevecht: heb genoeg sunnihadith daarover gepost, wat primeert een hadith da betrouwbaar is of een fatwa?????????

  ‘k zeg ni da de profeet sawas liegt over talha en zubair, maar er zijn genoeg leugenaars onder hadithverzamelaars. heeft onze profeet sawas hadith laten opschrijven: neen!!!! zelfs ‘umar heeft da tegengehouden. hadith is neergepend: +/- 100j later

  het feit da Aytll sayyid khomeini het heeft over mensen die geslachtgemeenschap met dieren hebben, betekent da hij met alle soorten mensen rekening houdt. die fatwa nr 10 gaat eerder over wat ge met die dieren moet doen????? als ik moslimboer was en ik betrap een man die geslachtsgemeenschap met m’n dier heeft, wil ik wel graag weten wat ik met da dier moet doen???????? zo’n domme vraag is da nu ook weer ni. zelfs de profeet sawas zou er op antwoorden. een mujtahid is er om te raadplegen o.a. en er is geen enkel vraag die je ni aan hem mag richten: het is de bedoeling dat hij op basis v z/kennis fatwa uitvaardigt. maar natuurlijk laat je blijken bilal dat shia het met dieren doen. weet ge wat turkse sunnis over shia zeggen: da die incest doen. al het onvoorstelbare heb ik reeds gehoord, maar in punt 10 v Ayttl sayyid Kh gaat het over wat men met zulk dier moet doen, maar gij wilt het laten uitdraaien alsof hij toelaat da ge het met een dier moogt doen a’udhu billaah, vraag Allahswt om vergiffenis want ge hebt een slechte niyya over een gelovige die in z/graf ligt!!!!

  moke, doe maar zenne, zet da maar apart zoda er vraagjes komen, maar ik raad zusters/broeders met vragen, ze @ http://www.ahlalbait.nl te richten

  en nu ga ik echt recupereren inshaAllah

  hou jullie nog goed en blijf je best doen moke

  salukes

 59. 59 sji'iet ahlulbayt as 12 april 2007 om 1:15000000 am

  The Sahih Of Al-Bukhari

  Al-Bukhari recorded in his Sahih (authentic), part eight, pages 209-210, that Ibn ‘Abbas reported that ‘Umar bin al-Khattab said in a discourse which he delivered during the last year of his caliphate:

  “Certainly Allah sent Muhammad with the truth, and revealed to him the Book. One of the revelations which came to him was the verse of stoning. We read it and understood it.

  “The Messenger of God stoned and we stoned after him. I am concerned that if time goes on, someone may say, ‘By God, we do not find the verse of stoning in the Book of God;’ thus, the Muslims will deviate by neglecting a commandment the Almighty revealed.

  Sahih (Authentic) Of Muslim

  Muslim in the seventh part of his Sahih (commentary of al-Nawawi) in the Book of al-Zakah, about the virtue of being satisfied with whatever God gives and about urging people to have that virtue, pages 139-140, reported that Abu al-Aswad reported that his father said:

  ” Abu Musa al-Ash’ari invited the Qur’an readers of Basra. Three hundred readers responded to his invitation. He told them: You are the readers and the choice of the people of Basra. Recite the Qur’an and do not neglect it. Otherwise, a long time may elapse and your hearts will be hardened as the hearts of those who came before you were hardened.

  ” ‘We used to read a chapter from the Qur’an similar to Bara’ah in length and seriousness, but I forgot it. I can remember from that chapter only the following words:

  ” ‘Should a son of Adam own two valleys full of wealth, he would seek a third valley, and nothing would fill Ibn Adam’s abdomen but the soil.

  ” ‘We used to read a chapter similar to Musabbihat and I forgot it. I only remember out of it the following:

  ” ‘Oh you who believe, why do you say what you do not do? Thus a testimony will be written on your necks and you will be questioned about it on the Day of Judgment.’ ”

  Het is duidelijk dat deze woorden van Abu Musa niet in de koran voorkomen en niet gelijk zijn aan de woorden van Allah in de koran. Het is verbazingwekkend dat twee verzen van de koran vermist zijn, tot op de dag van vandaag.

  ‘Umar Said Chapter 33 Is Incomplete

  Al-Muttaqi ‘Ali bin Husam al-Din in his book “Mukhtasar Kanz al-’Ummal” printed on the margin of Imam Ahmad’s Musnad, part two, page 2, in his hadith about chapter 33, said that Ibn Mardawayh reported that Hudhayfah said:

  ‘Umar said to me ‘How many verses are contained in the chapter of al-Ahzab?’ I said, ‘72 or 73 verses.’ He said it was almost as long as the chapter of the Cow, which contains 287 verses, and in it there was the verse of stoning.

 60. 60 isma3iel 12 april 2007 om 1:28000000 am

  slm,

  Je moet mensen niet beginnen verwarren en imam Malik (ra) proberen linken aan het shjisme. Het is dezelfde imam Malik die namelijk heeft gezegd over de sjiiten: “Spreek niet met hen, neem niets van hen, het zijn leugenaars!”
  Verder zegt Imam shafi3i rhimahoellah: “ik heb nog nooit een volk zo hard iets zien vervalsen als zij” (Minhajj sunnah, deel 1 p27)
  Verder is er nog Tymiyyah, hanafi, Ahmad hanbali rahihamoehoemoellah die de sjieten als vervalvers en leugenaars bestempelen. Jij als ex-soenni zou deze gerespecteerde geleerden kennen.
  Beste Moke, de meesten marrokanen hier zijn van de madham Maliki, en aangezien we deze madhab volgen kijken we ook naar zijn uitspraken over de sjiiten: we mogen zelfs niet met hen spreken, en waarom niet: Het zijn leugenaars in wat ze je vertellen maar ook in wat ze doen. We volgen wel de madhab van imam Malik, maar toch slaan we zijn raad in de wind en zitten we hier met die sjieten te discussiërn. Beste Moke, je draagt een grote verantwoordelijkheid door deze site te hebben. Enerzijds heb je insjallah hasanaat voor de informatieve kant en mensen te informeren over de islam, anderzijds heb je verderfzaaiers die hun mening hier zitten te spuien en mensen zouden kunnen beïnvloeden die niet beter weten en foutieve zaken van die sjieten zouden overnemen (zoals al die vreemde tafsiers en uitleg van die hadiths en de koran, het slecht praten over omar (ra),etc..). Ik hoop dat je een oplossing kunt vinden om die sjietische inbreng op deze site te minimaliseren en puur informatief te houden.

  ma”a sallaam

 61. 61 Abderrahman 12 april 2007 om 12:57000000 pm

  Salaamoe Halaykoem

  Er zijn veel zaken in die uitleg van Khomeini die waar zijn. Maar er zijn een aantal zaken die ik totaal vreemd vind. We hebben het al gehad over Mut’a huwelijk, dus daarover wil ik het niet meer hebben. Enkel over dit:

  “5. Op vier plaatsen is het verboden te urineren of zich te ontlasten:

  – op de graven van gelovigen, tenzij men ze wil beledigen. ”

  Dus volgens Khomeini mag je rustig een plasje gaan doen om het grap van een gelovige wanneer je die wilt beledigen.

  Is dat Islam, vraag ik mij af. Graag een antwoord.

  Salaamoe Halaykoem

 62. 62 Bilal 12 april 2007 om 6:48000000 pm

  Assalaamaleikumwarahmatulahiwabarakatu

  Ten eerste vind ik het vreemd dat Khomeiny zelf een lijst opstelt alsof de regels al niet vaststonden door de Profeet Muhammed (S.A.W).
  En als je over de Sahaba’s leugens verspreidt dan ben zeker afgedwaald want na de dood van de Profeet(S.A.W) waren zijn de beste mensen op aarde zoals de Profeet(S.A.W) heeft gezegd.
  En dan inderdaad die uitspraken van Khomeiny zijn toevoegingen aan het geloof, want hoe kan je op de graven van gelovigen urineren of ontlasten ook al wil je ze beledigen ,en ook dit is zeker geen soennah van de Profeet.

 63. 63 Oegt 12 april 2007 om 10:41000000 pm

  salamu3alaikum wara7matulahi wabarakatuhu,

  ik heb een vraagje.. Wie is Khomeiny??
  Het klinkt misschien heel raar , Maar het gaat constant over Khomeiny..
  maarja, daarvoor heb ik jullie tog? Als jullie iets niet weten en ik wel met de juiste woorden en ahadith, zal ik dat ook met jullie delen insha’Allah hahaha:D

  salamu3alaikum,

 64. 64 Abderrahman 13 april 2007 om 9:11000000 am

  Salaamoe Halaykoem

  Khomeiny was een Ayatollah in Iran. Ayatollah is een Sjijietische benaming die ze in Iran gebruiken voor een geestelijke leider. Het woord betekent “teken van God” als ik de encyclopedie mag geloven. Lijkt me ook logisch als je het woordje opdeelt in de twee woorden: ayah en Allah.

  Om het simpel te zeggen: een Ayatollah is de imam van de imams en staat aan het hoofd van het land… Je kent hem zeker wel, er zijn veel foto’s van hem. Nooit gezien op films? Een man met een grijze baard waarvan portretten staan op muren in de straat. Typ gewoon Khomeiny in in google en zie dan naar de afbeeldingen.

  Diezelfde Khomeiny had als Ayatollah veel invloed in Iran en het is ook via hem dat de wetten in Iran passeerden. In Iran is het zo, of was het zo, dat de Ayatollah bovenaan het land staat met daaronder onder andere de president. Hij is overleden in 1989 en sindsdien wordt hij opgevold door Ali Khamenei, logischer wijze ook een Ayatollah.

  Als hij een boek schrijft is het interessant om dergelijk boek te lezen. Daaruit kan je immers veel teweten komen over het Sji’jisme. Een Ayatollah vertegenwoordigd immers zijn geloof. Daarom dat het juist om zijn boek gaat waaruit werd geciteerd door Billal. Je moet echter wel altijd kritisch zijn als je zo’n zaken leest. Het beste is dat je zelf het boek zoekt dat geschreven is in de oorsprongkelijke taal, allicht het farshy (perzisch).

  Salaamoe Halaykoem

 65. 65 Oegt 13 april 2007 om 11:15000000 am

  Salamu3alaikum
  Djazaka’Allahu Ghairan Abderrahman..
  Ik weet al wie het is, alleen wist ik de naam niet vandaar..
  Ik zal zeker iets op zoeken over hem insha’Allah.
  salamu3alaikum

 66. 66 Wat baten kaars en bril als de uil niet zienen wil? 7 mei 2007 om 11:26000000 pm

 67. 67 Wat baten kaars en bril als de uil niet zienen wil? 7 mei 2007 om 11:37000000 pm

  Soms kan een beeld veel meer verduidelijken dan honderde woorden,

  To all shi3a

  Al-Rafidha Al-Shi3a, school of Aal Al-Bait [r.a] ? (gruwelijke beelden tussen!)

  Rafidha Shi3a – SMOKE TOUR علماء الرافضة والتدخين


  http://www.youtube.com/profile?user=OmarHassanAlFarsyy

  Saint of Rafeda Shia: Abo lo2 lo2 the murderer of Omar ra

  Muharram present for Rafidha Shi3a أهل السنة وحب الحسين

  To All Shi3a

  Shia is Kufir (SHI’ISM = SHIRK )

  Why a revert chose Islam over Shia

  Shiaism NOT Islam – لطم الهالك محمد باقر الحكيم (liefhebbers van Ahl Albayt)

  THE SHIA SUMMARY

  ha Priest Ammar Al-Hakim – هل هذا من الإسلام

  vergeet niet om met jullie handen op jullie hoofden te kloppen!
  Rafidha Shi3a – exaggeration with Al-Hussain [r.a] (dans mee om het welbehagen van Ali en Alhussayn te verkrijgen!)

  Shia allow sex changes! (niet te geloven!)

  http://video.google.com/videoplay?docid=7580606180941983582&q=shia

  Moge Allah hun dwaling doen afremmen, hun leugens en manipulaties aan de onwetenden blood stellen, hun harten met Zijn ware geloof hervullen, hun verstand doen herleven, hun afgoderij, bid3as en hun zondesen afwissen (indien zij berouw tonen) voor zij in de baarmoeder (het graf) der hun oorsprong terug dringen, amien…

 68. 68 Moke 8 mei 2007 om 12:12000000 am

  Salaam Alaikoem wa rahmatoellah wa barakatoehoe,

  Het is hier stil gevallen, komaan blaas er een nieuwe levenslicht in, zodat we terug kunnen ademen.

  Beslama!!! 😦

  N.B.: Beste collega, je hebt je reactie met teveel hyperlinks geplaatst, dat wordt herkend als = spamreactie (die zijn ook zo) ==> extra controle en belandt in spammap ==> heb het gezien en eruitgehaald, heb ook ondervonden dat je 2x geprobeerd hebt en 1 reactie verwijdert (hetzelfde). DIT ALLES GEBEURT AUTOMATISCH via akismet-programma.

 69. 69 fatima 8 mei 2007 om 9:37000000 am

  salaam,

  uil, ik heb hier al ondernomen dat in de groepering shia nog groepen zijn. eigenlijk zouden ze liever een andere naam moeten gebruiken anders komt de ene misverstand na de andere. je hebt de realistische shia en de shia die ik vaak vergelijk met jumpers. die springen ook zo op en neer als gekken en die doen verder ook al doet het pijn. die shia doen ook zo iets in mijn ogen.

  je “naam” is niet vriendlijk bedoeld, dus ik noem je niet zo iemand als naar wie jij verwijst. maar zeg gwn uil zodat je weet dat het tegen u is

  salaam

 70. 70 sji'iet ahlulbayt as 10 mei 2007 om 3:38000000 pm

  oei, oei, heb blijbkaar veel gemist onder deze hoofdstuk: qardawi salafi qutbi aan het woord (nog ni gezien) en videokes op youtube, wie heeft er tijd??????????

  effe meedelen dat wie graag over fatimazahra as meer wilt weten: vandaag zijn ze begonnen op satzender ZAHRA over haar: preekjes, lutmiya met mooie clipkes, enzovoort. ZAHRA is wel shiitisch, maar bijna alles over fatimazahra as komt overeen met sunnis

  zeker kijken…………………………………………

  salukes

  ps: als ik overige qardawi, enzovoort heb gezien, kan het da’k missch reageer

 71. 71 sji'iet ahlulbayt as 10 mei 2007 om 3:40000000 pm

  Wat baten kaars…: zeker een salafi man/vrouw????!!!!

  begin eerst met jouw bid’as, maar wij volgen de ahlulbait as en doen wat ze deden: bedoel je da profeet sawas, fatimazahra as, ‘ali, alhassan, alhussain, zain al ‘abidien, enzovoort bid’as deden of zo. wij volgen hen: de 14 ma’sumin. wij hebben nikske uitgevonden of zo.

  salukes

 72. 72 Wat baten kaars en bril als de uil niet zienen wil? 14 mei 2007 om 11:43000000 pm

  sji’iet van het Witte Huis,
  je hoeft me geen preek te geven! Zuiver je hart van jullie ongeneesbare leugens en misleidingen, en kom dan pas in interactie om de ware aard van jullie geloof te verkondigen…

  nog maals:

  Wat baten kaars en bril als de uil niet zienen wil?

 73. 73 sji'iet ahlulbayt as 15 mei 2007 om 2:03000000 am

  wat baten kaars en bril…is j/nickname en doelt op jezelf. die nickname moet je ni @ mij drgeven, hou die maar goed bij

  ga jij je hart maar zuiveren vd uitgevonden shirk en bida’ die in strijd zijn met islam en die gij toepast. ‘k probeer m/hart te zuiveren tg al het slechte, tazkiyatu-nafs, maar volledig onfeilbaar zal ik nooit worden.

  salukes

 74. 74 siraat al mustakiem 28 mei 2007 om 3:58000000 am

  wa salem halikoem wa rahmatoellah

  sjiiet ahlulbayt

  ten eerste begin je niet met de salem tegen over je broeders van de islam en eindig je met salukes en ten tweede, je hebt de neiging om aggressief te gedragen net als jullie sjiietische cultuur, geloof noem ik het niet graag en weinig respect. je moest het weten wie deze stroming heeft gesticht en dan zal je kapottttttt schamen en bidden tot allah dag en nacht om vergiffenis te vragen. de joden willen de mensheid verdelen en dat zij de machtigste willen blijven en bang zijn om slaven te worden, ik denk niet dat je hun wilt steunen zij hadden en houden ons nog steeds voor de gek, en als je vraagt hoe doen ze dat, is puur de kennis vergaren over de koran en de haddith, geloof mij broeder er is maar 1 islam en maar 1 haddith en hamdoellah is ook maar 1 god, ik zeg allah beter, anders krijg je meervoud van goden en dat is een hele grote shirk ahlulbayt, dus denk na en ga achter je kennis aan voor dat het telaat is want die stroming behoord tot de grootste shirk, en met vele zaken die jullie handelen is haram, wordt zwaar geteld, klinkt misschien zacht geschreven maar geloof allah dat de hel geen spelletje is, dus volg de soenah, voor dat je graf een hel wordt want de echte hel is geen spelletje. wa halikoem salem wa rahmatoellah. p.s. insallah kom ik met de deliel ‘bewijs’ wie het sjiietisme gesticht heeft met de naam en oorsprong en iedere mens heeft recht op de waarheid!!!!!!

 75. 75 Abu Abdelsalaam 30 mei 2007 om 10:56000000 pm

  Vraag:

  Ik kwam laatst een sjiiet tegen die meende dat metgezellen zoals Aboe Bakr en cOmar (moge Allah tevreden met hen zijn) na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) buiten het geloof zijn getreden. Plaatsen dit soort uitspraken deze persoon buiten de gelederen van het geloof?

  Vraag ontvangen op 2 januari 2007

  Antwoord:

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

  Er bestaat geen twijfel over het feit dat het zich vergrijpen aan de metgezellen tot het grootste verlies behoort die een persoon kan lijden. Niemand heeft namelijk het recht dit te doen aangezien hun verdiensten zonneklaar zijn. Zij waren het die het geloof groot hebben gemaakt, dit hebben verspreid en verdedigd, de Koran en de Soennah aan ons hebben doorgegeven en hun levens en bezittingen hebben opgeofferd omwille van dit geloof. Allah heeft hen uitverkoren de Profeet (vrede zij met hem) te vergezellen. Niemand, behalve een hypocriet die het geloof veracht en hoont vergrijpt zich aan de metgezellen, scheldt hen uit en verafschuwt hen. Al-Baraa’ zegt dat hij de Profeet (vrede zij met hem) heeft horen zeggen: “Van de Ansaar houdt slechts een gelovige en slechts een hypocriet verafschuwt hen. Wie dus van hen houdt, Allah houdt van hem. En wie hen verafschuwt, Allah verafschuwt hem.” (al-Boechari en Moeslim)
  Als het geloof dus wordt ontkend in geval van een persoon die de Ansaar verafschuwt, wat dan te denken van een persoon die zowel de Ansaar als de Moehaadjiroen uitscheldt, vervloekt en verkettert, zoals vele sjiieten vandaag de dag doen? Natuurlijk komt deze persoon nog meer in aanmerking voor ongeloof, hypocrisie en het ontbreken van geloof.

  At-Tahaawi zegt: “Wij houden, zonder enige uitzondering, van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), distantiëren ons niet van één van hen, verachten degenen die hen verachten en kwaad over hen spreken, wij gedenken hen slechts met het goede, het houden van hen staat voor de religie, het geloof en goedertierenheid en het verachten van hen staat voor ongeloof, hypocrisie en agressie.”

  Degene die de metgezellen veracht, veracht in werkelijkheid het geloof, want zij zijn de dragers van het geloof en de volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem). Wie de metgezellen dus veracht, veracht dus de Islam. Dit wijst er dus op dat er in het hart van diegene geen geloof schuilt en hij niet van de Islam houdt.

  Sheich Ibn Taymiyyah zegt: “Degene die beweert dat zij (de metgezellen) na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) het geloof de rug hebben toegekeerd, met uitzondering van een klein aantal niet meer dan een tiental metgezellen en dat de rest in zijn algemeenheid in verdorvenheid zijn vervallen, over het ongeloof van de persoon (die deze uitspraken doet) bestaat er geen twijfel. Want hij verloochent hiermee de prijzenswaardige woorden die op verschillende plaatsen in de Koran over hen (de metgezellen) worden uitgesproken.” (as-Saarim al-Masloel calaa shaatim ir-Rasoel, blz. 590)

  En Allah weet het beter.

 76. 76 Abu Abdelsalaam 30 mei 2007 om 10:58000000 pm

  Vraag:

  Ik ken een man die van sjiietische afkomst is. Hij houdt heel veel van mij en wenst mij te huwen. Is het voor mij als soennitische vrouw toegestaan om met deze man te trouwen?

  Vraag ontvangen op 2 januari 2007

  Antwoord:

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

  Wij van Ahl us-Soennah wensen iedereen het goede toe en vragen Allah, de Verhevene om iedere dwalende te leiden en iedere weldoener te belonen. Wij vragen Allah dan ook om de sjiieten te leiden.

  Beste zuster, wat betreft de verschillen tussen Ahl us-Soennah wal Djamaacah en Shiecah hierover kunnen wij zeggen dat deze fundamenteel en wezenlijk van aard zijn. Zo menen zij dat de Koran verdraaid is. Ook bestempelen zij de metgezellen (moge Allah met hen allen weltevreden zijn) als dwalenden, overdrijven zij in het eerbiedigen van hun imams, zoeken zij toenadering tot hen middels daden van aanbidding, plaatsen zij hen boven de Engelen en de Profeten en gaan zij op pelgrimages naar hun graven en tomben. Daar verrichten zij allerlei daden van polytheïsme. Een andere daad waar zij zich schuldig aan maken, is hypocrisie die zij in een nieuw jasje hebben gestoken, genaamd Taqiyyah. Tevens geloven zij in al-Badaa’ah[1], ar-Roedjcah[2], feilloosheid van hun imams en at-Tienah.[3]

  Wij adviseren jou voor meer informatie terug te gaan naar ‘Risaalat ul-Khoetoet il-cAriedah’ van Moehib ud-Dien al-Khatieb, ‘Mokhtasar at-Toehfa al-Ithna cAshariyyah’ van ad-Dahlaawi en ‘Fikrat ut-Taqrieb’ van Naasir al-Qifaari. Wij raden het jou ten stelligste af om nog langer te denken aan het trouwen met deze man. En wie een zaak laat omwille van Allah, Allah zal hem iets beters daarvoor in de plaats geven.

  Wij vragen Allah jou een goed leven hier en in het Hiernamaals te schenken.

  Sheich Mohammed Aal cAbd ul-Latief

  http://www.islamqa.com

  [1] Al-Badaa’ah staat voor het verschijnen na verscholen te hebben gelegen. Hiermee claimen zij dat voor Allah, de Verhevene, soms kennis verschijnt die eerder onbekend voor hem was. Met andere woorden, zij schrijven onwetendheid toe aan Allah. Ver verheven boven deze tekortkoming is Hij. (Oesoel ul-Kaafi, blz. 40)

  [2] ar-Roedjcah staat voor de terugkeer van een aantal doden naar het wereldse leven.

  [3] At-Tienah staat voor de overtuiging dat een sjiiet geschapen is uit bijzondere klei en de soenniet uit weer andere klei. Daarna zijn deze twee kleien vermengd met elkaar geraakt. Alle zonden en verdorvenheden die bij een sjiiet voorkomen zijn volgens deze overtuiging het gevolg van de vermenging met de klei van de soennieten. En alle verdiensten en goede daden die bij een soenniet voorkomen zijn het gevolg van de vermenging met de klei van de sjiiet. Daarom menen zij dat op de Dag des Oordeels de goede daden van Ahl us-Soennah geschonken worden aan de sjiieten en dat de slechte daden van de sjiieten de soennieten worden aangerekend. (Bihaar ul-Anwaar, Boekdeel 5, blz. 230, voetnoot 3, Bihaar ul-Anwaar, Boekdeel 5, blz. 247-248)

 77. 77 sji'iet ahlulbayt as 31 mei 2007 om 5:04000000 pm

  salafisite en salafis zijn tg ahlulbait ase en zeker tg shia

  en die broeder, agressief: umar was vroeger m/voorbeeld en hij is gekend omwille v z/agressief, wild en opvliegend karakter: da heb ik v sunniboeken. was vroeger nog erger toen ik sunni was, dus ben een beetje gekalmeerd

  m/agressief optreden heeeft niets met shia te maken, ik moet nog een goeie shia worden zoals ahlulbait as en die waren zachtaardig, nogabolles agressiviteit

  volg sunna hoe het moet broeder, de sunna v profeet sawas en z/ahlulbait, natuurlijk moet ik m/karakter nog bijschaven en gedrag ook, ben jaren sunni geweest, moeilijk om v m/gedrag af te komen. zeg ni da alle sunnis opvliegend zijn, maar als ge umar als voorbeeld neemt zoals ik, dan word je zoals hem

  salukes
  beslama
  ciao

  ps: salaam is verplicht als je binnenkomt, als je plaats verlaat hoeft salaam ni: ni verplicht

 78. 78 schuurman_83 5 juni 2007 om 1:24000000 am

  WAAR GELOVEN SJEIITEN VOOR WIE HET NIET WEET
  1- Abou bakr en Omar zijn elgebt we taghoeut الجبت والطاغوت.
  2- Saida Aejsha is zaniah (vreemd gegaan)terwijl de Qoraan zegt dat ze rein is.
  3- Alle Sahaba van de profeet (vzmh) zijn koffar geworden na de dood van de profeet (vzmh).
  4- Fatema Alzhraa is het lecht van de hemelen en de aarde.
  5- Ali en zijn kinderen tot nu toe معصومون dat betekent dat ze kunnen geen fouten doen net als de profeten.
  6- de koraan is verfalst door Abou Bakr en Omar en de rest van alsahabah.
  7- Ze hebbeb een bezoek plaats van AbouLouloah degenen die Omar vermoorde.
  8- Alle vrouwen van de profeet (ons moederes radya ALLAH anhom voraal Ajeshah ) zijn ook na de dood van de profeet koffar geworden.
  9- Ze zien dat ALLAH (SW) kan vergissing maken en hij kan zien dat ander idee beter is en dan verandert hij zijn beslissingen of gedachten (sobhanah).
  10- Trouwen MOTAAH en dat is je kan 2 uuren of meer of minder met een vrouwen trouwen.
  11- Trouwen MOTAAH kan ook met kindren zijn die nog borstvoeding krijgt.
  12- Ze geloven niet in ALsahiehain (Moslim en ALbogarie) dit zijn AHADITH boeken.
  13- Een Shjeiit die bedvaart doet (hadj) moet spugen op de begraven plaatsen van Omar en Abou Bakr.
  14-
  15-
  tot
  5000-

  ZE ZIJN GEEN MOSLIMS.

 79. 79 samar 24 oktober 2007 om 5:29000000 pm

  kijk mense jullie zeggeh dat je moet spuge op abo bakr en omar das waar maar ik ben geen cheit of soenniet maar 3alawia

 80. 80 Abdullah 26 oktober 2007 om 1:43000000 pm

  1: Leuke propaganda
  2: Dat zegt de shia niet, dat zeiden jou prominente sahaba (wat ook in bukhari staat!) en allah swt heeft haar vrijgesproken
  3: Een groot deel wel, kijk maar in bukhari:
  Sahih Bukhari Volume 8, Book 76, Number 585:
  “On the Day of Resurrection a group of companions will come to me, but will be driven away from the Lake-Fount, and I will say, ‘O Lord (those are) my companions!’ It will be said, ‘You have no knowledge as to what they innovated after you left; they turned apostate as renegades (reverted from Islam).”
  4:Fatima Alzahra a.s. is de meestres van paradijs:
  Sahih Bukhari Volume 4, Book 56, Number 819:
  Narrated ‘Aisha: Once Fatima came walking and her gait resembled the gait of the Prophet . The Prophet said, “Welcome, O my daughter!” ,,,, She replied. “The Prophet said. ‘Every year Gabriel used to revise the Qur’an with me once only, but this year he has done so twice. I think this portends my death, and you will be the first of my family to follow me.’ So I started weeping. Then he said. ‘Don’t you like to be the mistress of all the ladies of Paradise or the mistress of all the lady believers?
  5:Zie vers 33:33 en hadith al-kissa
  6: De koran kan niet worden vervalst aangezien dat allah swt de koran heeft beschermd
  7: ben je er zelf geweest of praat je iedereen na?
  8: Nee hoor. Hoewel in de koran allah swt de vrouwen van profeet saaw indeelt in de goede en de slechte.
  9: Heb je dat van bukhari? menselijke attributen geven aan allah swt:
  Sahih Bukhari Volume 6, Book 60, Number 372:
  Narrated Abu Huraira: (that the Prophet said) “It will be said to the Hell, ‘Are you filled?’ It will say, ‘Are there any more (to come)?’ On that Allah will put His Foot on it, and it will say ‘Qat! Qat!
  10: mutah is halal volgens de vers 4:24. En met een normale huwelijkscontract mag je ook na 2 uur scheiden, dus wat is het probleem?
  11: Nee hoor. Grappig dat jij dit zegt terwijl ahlulsunna menen dat de profeet saaw met een 6 jarige ging trouwen (astaghfirlullah).
  12: Sinds wanneer is geloven in hadithboeken een onderdeel van islam?
  13: haha ja, heb je dat zelf ook gezien?

 81. 81 ABu Muawiyah Mohammed Sharif al-Hussein 28 oktober 2007 om 12:24000000 am

  salaam alaikoem (niet voor arafidien),

  beste broeder kijk maar naar die ar-rafidah die spreken nog steeds de groet niet. en da moeten we deze achterlijke mizerige kafiers als- aya-satan en ayasatan khoemoes luisteren. wallah hun zijn kafiers.

  Ze hebben de eer van onze Profeet sallahu alayhie wasalaam aangetast. Zijn vrouwen (Aisha, Hafsa)en Beste vrienden zoals abubakar en omar, othmaan, muawiyah.

  Wat denk jij wat deze ar-rafidah doen met de graven van de kafiers ayasatan khoemoe. Ze aanbidden hun graven.
  Shirk billah is 1 van de ersgt zonden wat iemand op aarde kan doen. Zina,stelen,moorden,alles alles kan Allah swt zijn dienaar vergeven behalve shirk.

  En wat ze met ashoera doen, terwijl de profeet Moehammed sallahu alayhie wasalam vastte op die dag, ook Hussein, Hassan en Ali radialahoe anhoem.

  Ik zeg jullie eerlijk mijn broeders en zusters (NIET VOOR ARAFIDAH),) Deze mensen ar-afidien vormen een gevaar voor het hele moslimsgemeenschap.
  Ze verspreiden leugens over de profeet Sallahu alayhie wasalam. Ze hebben ZELFS leugen over Allah swt gesproken.

  Ik zet een punt om met dit soort mensen te praten. Wallah ik kan beter met een zand praten dat met deze achterlijke verzonnen arafidien die zina’s kinderen op aarde brengen met zawjah muta. Terwijl ze over Aisha radialahu anha met zina hebben gespot. Moge Allah swt degene die Onze Moeders Aisha en HAfsa en ALLE vrouwen van de profeet sallahu alayhie wasalam met zina spotten hun hele gemeenschap met zina als nakomelingen.AMIEN.

  wasalamu alaikoem (niet voor de arafidien)

 82. 82 Abu Muawiyah Mohammed Sharif al-Hussein 28 oktober 2007 om 12:44000000 am

  salaam alaikoem wara7matullahi wabarakatu (NIET VOOR ARAFIDIEN)

  Graf van Abubakar en Omar radialahoe anhoem zijn naast de profeet begraven, dus als zei op hun spugen wordt dat inshallah beloond met helle vuur dat deze arafidien inshallah zullen in verbranden. Moge allah swt deze mensen straffen die de eer van de profeet hebben aangetast.

  Abubakar radialahu anhoe is zo begraven dat zijn hoofd op de rechter schouder van de profeet sallahu alayhie wasalam is en Omar radialahoe anhoe is naast Abubakar radialahoe anhoe begraven en HUN ALLE (sallahu alayhie wasalam en radialahu anhoem)3 IN DE HUIS VAN AISHA RADIALAHOE ANHAA.

  Kijk yaa rafidien, Als de profeet sallahu alayhie niet tevrden was met hun zouden ze de kans niet eens krijgen om naast hem begraven te worden. Kijk hoe achterlijke deze arafidien zijn.

  Ik kan jullie alleen maar 1 dingen zeggen, toon en beetje tenminste respect voor iemand die overleden is. zo praat je niet eens over de normale moslim.

  De profeet sallahu alayhie wasalam over Abbubakar radialhoe anhoe:
  De mildste man van mijn metgezellen die zijn rijkdom opoffert, is ABubakar. Als ik een boezemvriend moest kiezen zou ik zeker Abubakar kiezen, maar de vriendschap en de broederschap in de islam zullen bestaan blijven totdat Allah soebhanahu wata3ala ons in Zijn aanwezigheid verenigt.

  Soebhannallah, Hun zijn overleden en nog zijn ze vrienden en arafidien die spugen op de ebste vriend van Onze profeet. Dan ben je toch een kafier??????? of noem je zelfs nog moslim, vraag je zelf is.
  Wallahi zelfs kafiers hebben respect voor de doden.

  De profeet sallahu alayhie wasalam over Omar radialahoe anhoe: Als er na mij een profeet zou komen dan zou het Omar ibn al-khatab zijn.

  arafidi Wil je nog op deze nobele Imamuna en Amir al Moeminiem radialahu anhoe spugen????

  De profeet sallahu alayhie wasalam over Othmaan bin Affaan.
  Zal ik neit verlegeven zijn voor een man, in wiens aanwezigheid zelfs de engelen verlegen zijn.

  Kijk maar en denk na over de grote mensen wat Allah soebhannalahu watala gezegd heeft:

  Jullie zijn het beste volk dat ooit onder de mensheid verscheen, jullie bevelen het goede aan en verbieden het verwerpelijke en jullie geloven in Allah. surah ali-imraan:110

  Wallah je kan zo 10 pagina vol schrijven maar deze mensen zijn het karde kern binnen de islamgeemnschap die zichzelf nog moslims noemen, schaaam jullie dood man.

  wasalaam alaikoem (NIET VOOR ARAFIDIEN)

 83. 83 Abu Muawiyah Mohammed Sharif al-Hussein 28 oktober 2007 om 12:48000000 am

  aRAFIDIE, QARDAWI HEEFT NISK MET het grote ullam’s van saudidien te maken.

  Er ziijn uitspraken waarin hij zegt dat hypotheek toegestaan is ioest over hoofddoek iedere geval ik bemoei me niet daar aan, de woord is aan de de grootse ullama’s (niet arafdien natuurlijk) van medina.

 84. 84 Abu Muawiyah Mohammed Sharif al-Hussein 28 oktober 2007 om 9:58000000 pm

  arafidah abdalla,

  ik denk jij bent kafier geworden buiten de regels van de islam betreedt.

  hoe kan zo’n leugen over aisha radialahoe anhaa zeggen plus nog dat allah soebhannahu wata3al haar heeft vrijgesproken.

  Kijk jouw wijheid komt naar voren. Onze profeet Mohammed sallahu aleyhie wasalam was nog met haar getrouwd. En na ZIjn dood sallalahu zaleyhie wasalam mocht nietmand met de vrouwen van de profeet trouwen.

  Moge allah soebhannalhu wata3al jouw straffen voor dit woorden wat jij hebt uigeproken tenzij je tauwbah pleegt.

  arafidah wallah jullie hebben een ware fitnah veroorzaakt, je zegt nog dat je moslim bent, terwijl je leugena en de EER EER EER EER EEER EER EER EER EER EER van onze profeet heb aangetast. Kijk op youm alqiyamah zal niemandf ons helpen, noch die kafier khoemoe noch ayasatan maar Moehammed sallahu alayhie wasalam, zelfs de overige profeten zeggen nafsi nafsi nafsi, behalve wie???? Moehammed sallahu alayhie wasalam, hij zal dan zeggen”: oumati oumati oumati. Hoe kan iemand jouw helpen terwijl je zijn vrouwen, zijn beste vrienden zijn familie enzo heb geroddelt en leugen verspreid en onder de mensen fitnah veroorzaakt. Met dit woorden ben jij zeker uit de regels van de islam betreden arafidah.

  Moge allah soebhannahu wata3ala jouw leiden op het rechte pad tenzij je tauwbah pleegt voor dit soort acties van jullie

 85. 85 Abu Muawiyah Mohammed Sharif al-Hussein 28 oktober 2007 om 10:03000000 pm

  zeker de vrouwen van khoemoe, zij is een prositutie man, zij heeft met hem getrouw met zawjd almoet3a. (bepaalde tijd puur voor de seks)

  En ayasatan doet dat dagelijks met contrubutie die jij betaalt per jaar.

  Waar heb jij in de islamitsche wereld gezien waarin de mensen verplicht zakaat moeten betalen aan hun imam, jullie worden waarlijk in de maling genomen. hahahah dit is nog de gekste, Als je de bedrag niet kan betalen betaal je de helft en de iman geeft joouw terug zodat je hem weer betaalt en de imam geeft jouw terug en dan betaal je hem totdat het bedrag wordt betaald. ayasatan sisi is onderdeel van de satan en djin.

 86. 86 Abu Muawiyah Mohammed Sharif al-Hussein 28 oktober 2007 om 10:09000000 pm

  1arafidah abdalle (10: mutah is halal volgens de vers 4:24. En met een normale huwelijkscontract mag je ook na 2 uur scheiden, dus wat is het probleem?)

  8: Nee hoor. Hoewel in de koran allah swt de vrouwen van profeet saaw indeelt in de goede en de slechte.

  wat zijn de profeet sallahu aleyhie wasalam over dit soort zedelijke overspel waarin jullei vaders dagelijks doen. Dat het zeer haram is, dus erger dan zina. Dit is een voorspelling zetten totwanneer je huwelijk geldig is is de reden waarom allah soebhannahu wata3al jullie gestraft heeft nmet zina kinderen.
  Waar zijn de vaders van de kidneren die niet weten wie hun vaders zijn. Allemaal door ZINA arfidien.

  ARAFIDIE ABDALLE ZEI: 8: Nee hoor. Hoewel in de koran allah swt de vrouwen van profeet saaw indeelt in de goede en de slechte.
  HAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAAH ECHT EEN SLIMME RAFIDI, WALLAH JE STRUIKELT ZELF OVER JE DOMME FOUTEN.

 87. 87 Moslima- M. 18 januari 2008 om 11:08000000 pm

  Salaam aleykom iedereen,
  wat ik duidelijk wil maken is dat ISLAM 1 IS!
  Soenieten of shieten en maakt niet uit maar ISLAM blijft 1
  wij allebei geloven in ALLAH (SWT) En de profeten, dus mensen waarom dan zo moeilijk doen over het feit shieten en soenieten? Dit heeeft geen nut mensen ! Astaghfirullahh !
  We zetten ons zelf voorschut! shaytaan is diegene die zulke dingen in jullie oren fluisterd. Zodat de islaam versplitst word! MENSEN SCHAAM JULLIE EEN MENS IS EEN MENS, ISLAM IS ISLAM , EN ER IS GEEN 1 VERSCHIL TUSSEN ONS! ik weet wat abu bakr en omar heeft gedaan , maar oke we hoeven er geen drama van te maken. Ik weet het, iedereen komt op voor z’n eigen Geloof, En dat moeten wij ook doen , wij moeten nu denken aan JODEN EN CHRISTENEN EN BOEDISME ETC HUN ZIJN HET KWAADST . Mijn lieve zusters en broeders alstublieft Geef de islam geen Slechte naaamm oooh mijn broeders en zusters Denk alleen Aaan 1 ding , ISLAM IS 1 EN HET BLIJFT OOK 1 ! EN ER IS GEEN 1 VERSCHIL BEGREPEN MENSEN,, Yaahh ALLAH HET SPIJT ME ZEER DIEP VANUIT ME HART , DAT DE MENSEN VERSCHIL IN DE ISLAM MAKEN YAH ALLAH ASTAGHFIRULLAH ..

 88. 88 Moslima- M. 18 januari 2008 om 11:22000000 pm

  By the way,
  We bidden hetzelfde mischien soenieten bidden met handen onder hun borst maar het blijft bidden dus maak er geen drama van, het blijft hetzelfde. dat was 1
  2e is we vasten ook allebei,
  3e is we gaan allebei naar moskee,
  4e is we hebben zelfde regels, (Halal en Harram),
  5e is We geven Zaakaat aan armen
  6e is we gaan allemaal naar Medina (Mekkah)
  en 7e is WE ZEGGEN ALLEMAAL LAAH ILLAAHAA ILLALAAH MOHAMMADAN RASULLALLAAH!!

 89. 89 f....... 18 januari 2008 om 11:27000000 pm

  Salaam iedereen.
  Ik vind dat jullie allemaal eerst GOED moeten lezen wat Moslima-M heeft geschreven en ik sluit me aan bij wat ze zegt!
  Ik hoop dat jullie dat ook doen want wat ze zegt is waar. DE ISLAM IS 1! Moslima-M heeft alles shokor al uitgelegd,, BEDANKT VOOR JE BERICHT! khuda hafis

 90. 90 zarqawi 21 januari 2008 om 6:09000000 pm

  Zij zeggen: “Wij en zij (Ahl us-Soennah) hebben niet dezelfde god, noch dezelfde Profeet, noch dezelfde imam, want zij beweren dat hun Heer Degene is wiens Profeet Mohammed heette en de Kalifah daarna Aboe Bakr. Wij erkennen noch deze Heer, noch deze Profeet, want wij geloven dat de Heer die Aboe Bakr als opvolger van Zijn Profeet aanvaardt, niet onze Heer is en ook is Diens Profeet niet onze Profeet.”[2]

  Zij zeggen: “Het verwerpen van één van onze twaalf imams is net als het verwerpen van alle Profeten.”[3]

  Zij zeggen: “Wie één van onze twaalf imams verwerpt is een afgedwaalde ongelovige die in aanmerking komt voor de eeuwige Hel.”[4]

  De metgezellen volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “Alle metgezellen, uitgezonderd drie, zijn na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) ongelovigen geworden, waaronder Aboe Bakr, cOmar, cOthmaan, Khaalid ibnoel Walied, Moecaawiyyah en al-Moeghirah ibnoe Shoecbah.”[17]

  Zij zeggen: “Tot onze overtuiging behoort het zich distantiëren van de vier afgoden; Aboe Bakr, cOmar, cOthmaan en Moecaawiyyah. Ook behoort het tot onze overtuiging zich te distantiëren van de vier vrouwen; cAa’ishah, Hafsah, Hind en Oem ul-Hakam en iedereen die hen volgt. Ook moeten wij geloven dat deze personen de meest slechte schepsels van Allah op aarde zijn en dat het geloven in Allah, Zijn profeet en Zijn Imams niet mogelijk is zonder afstand te nemen van hun vijanden.”[18]

  Zij zeggen: “Aboe Bakr en cOmar zijn ongelovigen en degene die hen liefheeft is ook een ongelovige.”[19]

  Zij zeggen: “De reden waarom de Profeet (vrede zij met hem) Aboe Bakr koos als reisgezel voor zijn emigratietocht is omdat hij bang was dat als Aboe Bakr achter zou blijven, hij de ongelovigen van Qoeraysh naar de Profeet (vrede zij met hem) zou leiden.”[20]

  Zij zeggen: “Wanneer onze Mahdi komt, zal hij Aboe Bakr en cOmar weer tot leven brengen, kruisigen en verbranden. Ook zal hij cAa’ishah tot leven brengen en haar straffen
  Het plaatsen van hun Imams boven de profeten

  Zij zeggen: “Onze twaalf imams zijn beter dan alle profeten en boodschappers (vrede zij met hen).”[8]

  Zij zeggen: “De imams van Shicah hebben kennis van het verleden en de toekomst en niets ontgaat hen en zij gaan enkel en alleen dood als zij dat willen.”[9]

  Zij zeggen: “Er doen zich tussen ons en Allah zaken voor die niet weggelegd zijn voor vooraanstaande engelen en gezonden profeten.”[10]

  Zij zeggen dat Allah, Zijn engelen, de profeten en de gelovigen het graf van de leider der gelovigen cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn)bezoeken.”[11]

  Zij zeggen: “Het lichaam van onze Mahdi is een joods lichaam.”[12]

  Hun zogenaamde Mehdi

  Zij zeggen: ,,onze Mehdi zal de heilige moskeeen in Mekkah en Medinah verwoesten, hij zal naar de wet van Aali David oordelen, Allah in het Hebreeuws toespreken en zal eenderde van de wereldbevolking doden.” [13]

  Zij zeggen: ,,onze Mehdi zal terug komen om wraak te nemen op onze moslim vijanden en zal vrede sluiten met de Joden en de christenen.” [14]

  Het aanbidden van graven

  Zij zeggen: ,,Het bezoeken van het graf van al-Hoessain Ibnoe Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) is beter dan het verrichten van de bedevaart naar het heilige huis van Allah.” Het is zelfs zo dat de bezoekers van het graf van al-Hoessain allemaal rein zijn, terwijl onder de bedevaarders naar Mekka zich bastaardkinderen bevinden.” [15]

  Zij zeggen: ,,Karbalaa is de meest heilige islamitische plek die er is, het is zelfs heiliger dan Mekkah, Medinah en Bait al-Maqdes.” [16]

  Zij zeggen: ,,Het eten van de aarde van het graf van al-Hoessain is een genezing voor alle ziektes.” [17]

  De haat die zij hebben jegens de inwoners van Mekkah en Medinah

  Zij zeggen: ,,de inwoners van Mekkah begaan openlijk Kufr (ongeloof) en de inwoners van al-Madinah zijn zeventig keer erger dan de inwoners van Mekkah.” [18]

  Hun geloof is Taqiah[19]

  Zij zeggen: ,,degene die ons geloof geheim houdt, zal door Allah geëerd worden en degene die ons geloof bekendmaakt, zal door Allah vernederd worden.” [20]

  Zij zeggen: ,,Hij heeft geen geloof, degene die geen Taqiah heeft.” [21]

  Zij zeggen: ,,Alle mensen zijn bastaards, behalve ash-Shicah.” [22]

  ——————————————————————————–
  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste der boodschappers, Mohammed

  Het overdrijven in het prijzen van cAli (Moge Allah tevreden met hem zijn)

  Zij zeggen: “Allah heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) tijdens de nacht van Micraadj toegesproken met de stem en de taal van cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).”[1]

  Zij zeggen: “cAli ibn Abi Taalib(moge Allah tevreden met hem zijn) is degene die de mensen over het Paradijs en de Hel zal verdelen, zo zal hij de inwoners van het Paradijs, het Paradijs doen binnentreden en de inwoners van de Hel, de Hel doen binnentreden.” [2]

  Zij zeggen: “Allah zal degene die cAli heeft gehoorzaamd het Paradijs doen binnentreden, ook al heeft hij Allah niet gehoorzaamd. En Allah zal degene die cAli ongehoorzaam is geweest de hel doen binnentreden, ook al heeft hij Allah gehoorzaamt.”[3]

  Zij zeggen: “Allah heeft geen profeet gestuurd, of Hij heeft hem uitgenodigd bereidwillig of gedwongen te geloven in al-Wilaayiah (gezag) van cAli (moge Allah tevreden met hem zijn).”[4]

  Zij zeggen: “cAli zal het Paradijs eerder betreden dan de Profeet (vrede zij met hem).”[5]

  Zij zeggen: “De donder is een zaak van jullie vriend.” Als er gevraagd wordt: “Wie wordt er bedoeld met onze vriend?” Dan antwoordden zij: “De leider der gelovigen cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).”[6]

  Zij zeggen: “Eenieder die cAli ongehoorzaam is, is een ongelovige en wie iemand boven cAli plaatst, treedt daarmee buiten het geloof.”[7]

  ik denk dat jullie inzien wie de shia zijn

 91. 91 Moslima- M. 24 januari 2008 om 6:03000000 pm

  ASTAG FIROLLAHHHH!!!!

  Luister eens mijn broeder ,
  Voor de sjiieten is het zo Dat Allah 1 is en natuurlijk zijn de profeten belangrijker ! Astag firollah tuurlijk hebben Sjiieten geen hekel aan de inwoners in Medina ! mijn eigen famillie woont daar, dus zeg me nou niet dat ze de inwoners haten ! anders zouden mijn eigen famillie daar toch niet wonen!!!!
  En tuurlijk is MEKKA de allerbelangrijkste , dit is allemaal een LEUGEN wie weet het beter een persoon die zelf een Sjiiet is of een soeniet die het niet heeft gezien hoe sjiieten zijn. zeker allemaal gehoord en dat zijn alleen maar leugens, tuurlijk weet de sjiiet dat ZELF! ga is een keertje 1 dag sjiiet worden en kijk wat er gaande is , dit is alleen tijdverspilling wat je doet oh mijn broeder, ga zelf naar een sjiiet en vraag aan hem wat er gaande is . wat sjiieten doen en wat de meningen zijn ga niet zomaar hier leugens vertellen !! dat was het. en ik ga niet in discussie, Allah word hiermee niet BLIJ! hij had niet van mensen die LIEGEN mijn broeder

 92. 92 Moslima- M. 24 januari 2008 om 6:06000000 pm

  ALLAH (SWT)HOUD NIET VAN MENSEN DIE LIEGEN MIJN BROEDER!

 93. 93 Moslima- M. 24 januari 2008 om 6:15000000 pm

  EN TROUWENS!!!!, SHIIETEN BIDDEN NET ALS PROFEET MOHAMMED HIJ BAD OOK HANDEN LOS EN SOENIETEN DIE BIDDEN MET HUN HANDEN ONDER HUN BORST.. NET ALS ABU BAKR EN OMAR ENZ.. DUS ZEG ME NOU NIET WIE HIER VERDWAALT ZIJN! WAAROM BIDDEN JULLIE NET ALS ABU BAKR ENZO? EN NIET ALS PROFEET MOHAMED SALLALAHO ALEYHE WA ALLEHE WASSALLAM.

  SALAMU ALLEYKOM

 94. 94 dulfiqaar 11 november 2008 om 6:17000000 pm

  Salaam

  Zarqawi; jij bent duidelijk een echte Zarqawi zo te lezen.
  Voor ik over de inhoud van je tekst wil reageren, eventjes dit.

  Als je zo graag de naam van Zarqawi draagt; besef je dan dat je het doden van onschuldige burgers accepteert, wat in de ogen van Allah, ons Profeet, Ahlulbayt, en alle Profeten en Boodschappers, en de mensheid in het algemeen een MISDAAD is. In de moslimtaal HARAAM.

  Over de inhoud, wat eigenlijk geen inhoud is, want geen enkel argument heb je gegeven om jou stelling te verdedigen.
  Alle punten die je hebt gegeven zijn ofwel leugens, ofwel valse waarheden, ofwel verdraaiingen uit hun context gehaald.

  Als u wil discusieren over die punten herhaal ze een voor een (met argumenten) dan lzal ik je laten inzien dat je een totaal verkeerde beeld hebt over de volgelingen van de Ahlulbayt (as) wat tot de Profeet Mohammad (saaww)leidt, en uiteindelijk tot Allah (swt)

 95. 95 anoniem, 15 november 2008 om 5:26000000 pm

  ik moet een werkstukje maken over de islam. en ze vragen dus wat is het verschil tussen de soennieten & sjieten. maar ik zie het antwoord daarboven niet staan, alleen maar wat clipjes enzo. kunnen jullie antwoord geven op die vraag?

 96. 96 Ali Haider 27 februari 2009 om 6:17000000 pm

  BILAL !!!!!

  OP 4 april 2007 heb jij gezegd dat SJIETEN kafirs zijn, maar daaronder zeg je zelf: Houden jullie nou meer van Profeet MOHAMMED (S.W.A.T) of van Imam ALI (A.S.) en dan geef jij zelf al toe dat WIJ moslims zijn !!!!!
  HOE KAN JIJ ONS DAN KAFIRS NOEMEN !!!!!!!!!!!!
  Als een moslim tegen een andere moslim zegt dat ze KAFIRS zijn dan ben je ZELF de GROOTSTE KAFIR !!!!!

  Je moet eerst de Koraan begrijpen en dan praten, en niet als Geert Wilders OUWEHOEREN !!!!!

  Groetjes,

  Shia Moslim !!!!!!!!!!!!!!

 97. 97 Ali Haider 27 februari 2009 om 6:26000000 pm

  Hellooooo Anoniem 15 november 2008,

  Ik weet dat ik een BEEEEEETJE te laat ben met mijn reactie want volgens mij heb je al je werkstuk gemaakt. Graag wil ik van je weten wat je hebt kunnen vinden. Zou je dat op deze site willen plaatsen dan kunnen we daarover discussieren.

  Alvast Bedankt,

  ALLAH HAVIZ
  YA ALI MADAD !!!!!!!!!!!!!!

 98. 98 Ali Haider 27 februari 2009 om 6:39000000 pm

  Asalaam O Alykummmmmmmmmm !!!!!

  Ik zeg niet veel, ik zeg ook niet weinig !!!!!
  Als je vragen hebt en je staat open voor kritiek sluit dan HIDAYAT TV aan en dan kan je als sunni zijnde zelf vragen stellen. En je krijgt dan alle antwoorden die je niet in je eigen moskee kunt krijgen !!!!!

  Het is ook een goede programma voor Shia’s, want je komt meer te weten over Shi’ism en dan kan je ook betere discussies voeren met iedereen die je wilt !!!!!

  I Love You All (SHIA’S ONLY !!!!!)

  ALLAH HAVIZ
  YA ALI MADAD !!!!!!!!!!!!!!

 99. 99 ali 7 maart 2012 om 11:02000000 pm

  حدثنا عبداللّه، حدثنى ابى، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمه، أنا على بن زید، عن عدى بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: کنّا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه علیه وآله ـ فى سفر فنزلنا بغدیر خم فنودى فینا: الصلاة جامعة، وکسح لرسول اللّه ـ صلى اللّه علیه وآله ـ تحت شجرتین فصلى الظهر واخذ بید علىٍ ـ رضى اللّه عنه ـ فقال: ألستم تعلمون انى اولى بکل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، قال فأخذ بید علی فقال: من کنت مولاه فعلىّ مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال فلقیه عمر بعد ذلک فقال له: هنیئاً یا ابن ابى طالب اصبحت وأمسیت مولى کل مؤمن و مؤمنة


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2.194.887 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

april 2007
M D W D V Z Z
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua

%d bloggers liken dit: