• Is roken haraam of makroeh ?

De onderstaande video toont aan dat deze man werd betrapt door zijn vader op roken, maar ontkende dit. Hij zwoer in de naam van Allah dat hij niet aan het roken was. Hiervoor vervloekte zijn vader hem. Een dag later gaat deze man samen met zijn vrienden stiekem zwemmen met als gevolg een gebroken nek.

Roken is ongeveer vijfhonderd jaar geleden door de Spaanse veroveraars in Amerika ‘ontdekt’ en weer mee terug genomen naar hun thuisland. Vanuit Spanje spreidde deze gewoonte zich uit over de rest van Europa. Ongeveer honderd jaar daarna raakte het ook bekend bij de moslims. Terwijl het Westen al langer op de hoogte is van de gevaren van het roken en het probeert terug te dringen, is het roken in onze moslimlanden jammer genoeg uitgegroeid tot een wijdversprijd verschijnsel.

Vroegere moslimgeleerden die geconfronteerd werden met deze afstotelijke gewoonte, oordeelden dat het roken Makroeh (afkeurenswaardig) is. Hierbij trokken zij de vergelijking met knoflook en uien. Toentertijd was niemand echter op de hoogte van de schadelijke gevolgen van roken, zoals; kanker, hart- en vaatziekten, onvruchtbaarheid en nog vele andere ziekten.

Nu echter de schadelijke gevolgen van roken duidelijk zijn, is het verplicht voor iedere moslim om er ver van weg te blijven. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En doodt jullie zelf niet, Allah is jullie waarlijk meest genadig.”
(Soerat an-Nisaa’: 29)

Allah komt met een strenge waarschuwing voor degenen die zichzelf doden. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie zichzelf doodt met een ijzeren staaf, zal met deze ijzeren staaf zichzelf in het Hellevuur (keer op keer) in zijn buik neersteken en hij zal daarin eeuwig verblijven. En wie gif inneemt en zichzelf hiermee doodt, hij zal in het Hellevuur dit gif (keer op keer) langzaam opdrinken en hij zal daarin eeuwig verblijven. En wie zichzelf van een berg(top) naar beneden gooit en zichzelf hierdoor doodt, hij zal (keer op keer) in het hellevuur neerstorten en hij zal daarin eeuwig verblijven.”
(Moeslim)

Het mag duidelijk zijn dat het roken gelijk staat aan het innemen van gif. Jammer genoeg maken sommige moslims zich echter opzettelijk danwel uit onwetendheid schuldig aan het misleiden van moslims, door het herhalen van de oudere oordelen van de geleerden, dat roken slechts makroeh is en dus niet haraam.

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De voeten van de mens zullen niet op de Dag des Oordeels hun staande positie voor hun Heer verlaten, totdat hij (de mens) over vijf zaken is ondervraagd: Zijn leeftijd en hoe hij deze besteed heeft, zijn jeugd en hoe hij deze heeft doorgebracht, zijn bezit en hoe hij deze heeft vergaard en waaraan hij dit heeft uitgegeven en wat hij heeft gedaan met de kennis die hij bezat.
(Sahih at-Tirmidhi)

Het verbod op het toebrengen van schade aan anderen
Roken is ook schadelijk voor de hersenen en het verstand. Je hoeft maar kort naar een roker te kijken die een tijdje geen sigaret heeft gehad, deze roker gedraagt zich onbeschoft, nerveus, opvliegend en ongeconcentreerd. Het effect op zijn directe omgeving is al even onaangenaam. Zijn familie, vrienden en collega’s moeten de door hem uitgeblazen vieze lucht verdragen, zelfs milde kritiek leidt vaak tot een geweldadige reactie van de roker, die blijkbaar alleen bezig is met zijn rechten als roker. Het is echter al lang een bewezen wetenschappelijk feit dat passief (mee)roken op zijn minst even schadelijk danwel schadelijker is dan zelf roken. Kleine kinderen en mensen die astmatisch of allergisch zijn worden allen gedwongen om mee te roken.

In een bekende overlevering zegt de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “Doe geen kwaad (zonder opzet) en doe geen kwaad (met opzet).” (Ibn Maadjah)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei ook: “Eenieder die gelooft in Allah en de Dag des Oordeels moet zijn buurman geen schade berokkenen.”
(al-Boechari)

In een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Een goede vriend vergeleken met een slechte vriend is als de verkoper van muskus (één van de beste soorten parfum) vergeleken met een ijzersmid. Als het gaat om de verkoper van muskus, of hij zal jou wat muskus geven of je zult het van hem kopen of op zijn minst zul je de lekkere geur ervan hebben ervaren. En wat betreft de ijzersmid, hij zal of jouw kleren verbranden (door bijvoorbeeld hete ijzer wat rondvliegt) of op zijn minst zul je de afschuwelijke stank ervaren.”
(al-Boechari)

Verder is roken niets anders dan geldverspilling aangezien het alleen nadelen meebrengt en geen voordelen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

En verspeelt (jullie bezit) niet buitensporig. Waarlijk de verspillers zijn de broeders van de shayaatien (duivels).
(Soerat al-Israa’: 26-27)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah haat voor jullie drie zaken: roddelen, bedelen en geldverspilling.”
(al-Boechari)

Roken houdt in dat je giftige lucht, met een weerzinwekkende geur en een afschuwelijke smaak tot je neemt die schadelijk is voor het lichaam. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

Het verbod op het verspreiden van Fasaad (verdorvenheid)

“(Zij zijn) degenen die de Boodschapper volgen de ongeletterde Profeet, die zij bij hen, in de Tauwrah en in de Indjiel, beschreven vinden. Hij beveelt hun al-Macroef (het goede) en hij verbiedt hun al-Moenkar (het verwerpelijke), en hij staat hun de goede dingen toe en verbiedt hun de slechte dingen. En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Koran) volgen dat met hem is nedergezonden; zij zijn degenen die welslagen.”
(Soerat al-Acraaf: 157)

Een roker is niet slechts een Faasid (iemand die verdorven is), maar ook een Moefsid (iemand die verdorvenheid verspreidt). Vanwege zijn slechte voorbeeld kan het zo zijn dat zijn familie, vrienden en collega’s overgaan tot het roken. Het heeft immers absoluut geen zin om te zeggen: “Doe zoals ik zeg, niet zoals ik doe!” De zaak is nog erger als de roker de indruk wekt een godsvruchtige man te zijn, dit omdat de mensen hem als voorbeeld zullen nemen. Dit vergroot zijn zonden en de last die hij zal dragen.

Oprecht gelovigen roken niet
Oprecht godsvrezende mensen vermijden het roken en rokers. Op die manier wordt de roker door de oprechten vermeden. Rokers vinden het vasten tijdens de Ramadan zwaarder dan niet-rokers, omdat zij lijden aan een vorm van drugsverslaving. Zij zullen zelden vrijwillig vasten aangezien het verplicht vasten al een hele opgave voor hen is.

Het verbod op roken geldt niet alleen voor de roker, maar ook voor de verkoper van sigaretten, de producent, de reclamemaker en voor alle anderen die iets met de produktie, verkoop of consumptie te maken hebben. Allah zegt immers wat als volgt vertaald kan worden:

“En helpt elkander in (het verrichten van) het goede en Taqwah en helpt elkander niet in (het begaan van) zonde en agressie. En vreest Allah. Waarlijk Allah is streng in de bestraffing.” (Soerat al-Maa’iedah: 2)

En de Boodschapper van Allah zei: “Waalijk, als Allah iets verbiedt, dan verbiedt Hij ook het eten (van de opbrengst) ervan.” (Ahmad)

Dus beste broeder of zuster, als je verslaafd bent aan deze vuile gewoonte, neem dan de oprechte intentie om hiermee te stoppen en zoek hulp bij Allah, de Alhorende, de Alziende. Hij verhoort de smeekbeden van de oprechte gelovigen.

En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen over Mij; Waarlijk Ik ben nabij (met Mijn Kennis). Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij smeekt. (Soerat al-Baqarah: 186)

Advertenties

5 Responses to “• Is roken haraam of makroeh ?”


 1. 1 Moke 26 augustus 2006 om 6:13000000 pm

  Ben geen kettingroker of rook niet, dus heb er geen last van, hmdlh.

 2. 2 umm_zaynab 11 januari 2007 om 9:13000000 pm

  salaam

  Is roken toegestaan in de Islam?
  De meeste moslims zijn bewust en proberen ook de grote zonden in de Islam te vermijden – moord, zelfmoord, overspel, gokken, rente, enzovoort. Het is voor moslims niet toegestaan om zichzelf of anderen ongemak te bezorgen. Toch doen miljoenen moslims overal ter wereld dat juist wel – zichzelf en anderen ongemak bezorgen, en zelfs doden.

  Moslimgeleerden waren lang oneens over het gebruik van tabak, en sinds niet lang geleden was het gebruik van tabak niet duidelijk verboden of ontmoedigd.

  De verschillende meningen over dit onderwerp ontstonden mede omdat tabak niet bestond in de tijd van openbaring van de Koran in de 7e eeuw A.D. Daarom kan men geen Koranisch vers of overlevering van de Profeet Mohammad vinden die luidt “het gebruik van tabak is verboden”. Desondanks zijn er veel gevallen in de Koran die ons herinneren om ons verstand en intelligentie te gebruiken, en om leiding te zoeken bij Allah bij soortgelijke situaties.

  Allah zegt in de Koran, waarvan de vertaling luidt: “Hun, die de boodschapper, de reine profeet volgen, die zij in de Torah en het Evangelie beschreven vinden, legt hij het goede op en verbiedt het kwade, veroorlooft hun de goede dingen en verbiedt de slechte…” 7:157

  Dus wat zijn de kwaden van het gebruik van tabak, voor je gezondheid en voor je geloof? Laten we de bewijzen bekijken.

  Gevaar voor je gezondheid
  De Islam verbiedt alles wat schadelijk is voor de gezondheid. Allah zegt in de Koran, waarvan de vertaling luidt: “…en stort u niet met uw eigen handen in het verderf…” 2:195

  “En pleeg geen zelfmoord.” 4:29

  Het is overal duidelijk dat roken talloze soorten kanker veroorzaakt, wat meestal in dood resulteert. Rokers lopen ook nog andere gevaren, zoals hartkwalen, hoest, onvruchtbaarheid, darmontsteking, hoge bloeddruk, mond- en tandziektes, en veel meer. Er zitten honderden giftige en chemische ingrediënten in het sigaretje dat de roker rechtsreeks in de longen inademt. In een authentieke hadith, zei de Profeet Mohammad : “Degene die gif drinkt, waarbij hij zichzelf doodt, zal deze gif eeuwig drinken in het vuur van Jahannam (Hel).” Ongeveer 3 miljoen mensen wereldwijd overlijden aan kwalen veroorzaakt door tabak elk jaar!

  Gevaar voor de gezondheid van familie
  Allah zegt in de Koran, waarvan de vertaling luidt: “En zij, die gelovige mannen en vrouwen lastig vallen zonder dat dezen er schuld aan hebben, dragen voorzeker de schuld van laster en een openlijke zonde”. 33:58

  En de Profeet Mohammad zei: “Hij die in God en de Laatste Dag gelooft behoort zijn buurman geen ongemak te bezorgen.”

  Mensen in de buurt van de roker inademen wat is bekend als passieve rook – de niet-gefilterde, giftige rook rondom de roker. Er zitten ongeveer 4.000 chemicaliën in sigarettenrook, waarvan 40 kankerverwekkenden. Passief roken veroorzaakt of verslechtert astma, bronchitis en andere ademhalingsproblemen, vooral in kinderen.

  Verslavend
  De verslaving van tabak is een lichamelijk obstakel die meestal het levensstijl en het geloof in de weg staat. Bijvoorbeeld, roken is ongetwijfeld verboden tijdens de dagen van Ramadan. Veel verslaafde rokers besteden hun dagen slapend en chagrijnig. Ze tellen alleen de uren af totdat ze weer een sigaret in hun mond kunnen steken. Wanneer ze dan de adhaan horen, verbreken ze hun vasten met het aansteken van sigaret, in plaats van eten of drinken. Als de Ramadan voorbij is, dan vieren ze een groot feest en ze vasten geen één dag vóór de volgende Ramadan.

  Slecht voorbeeld
  Een roker maakt, bewust of onbewust, van zichzelf een voorbeeld voor zijn kinderen en anderen. Hij motiveert anderen om deze kwaad te verrichten. Ook als hij probeert mensen te ontmoedigen om te roken, voorziet zijn voorbeeld hen van een beter excuus om wel te roken.

  Het probleem is erger als de roker bekend is om zijn betrouwbaarheid, goed gedrag en kennis. In zo een geval, nemen anderen hem als voorbeeld, en dwalen daarbij af door het beginnen met roken. Dit vermenigvuldigt zijn zonden omdat anderen deze kwade gewoonte van hem hebben geleerd en overgenomen.

  Laag zelfvertrouwen
  Een verslaafde roker minacht zichzelf, omdat hij ziet hoe een klein sigaretje hem stuurt. Daardoor ervaart deze roker een gevoel van laag zelfvertrouwen omdat hij denkt dat dit kleine sigaretje hem kan verslaan.

  Iedere keer als het sigaretje hem roept, dan voelt ie zich opgeroepen als zijn dienaar, en gaat talloze kilometers afleggen in het midden van de nacht om aan zijn lusten te komen. Is dat de reden waarom wij geschapen zijn?

  In plaats daarvan roept Allah ons het volgende op: “En Allah wenst Zich in barmhartigheid tot u te wenden, maar zij, die hun lagere begeerte volgen, wensen dat gij ver zult afdwalen.” 4:27

  Vieze geuren
  Moslims worden afgeraden om rauwe uien of knoflook te eten – simpelweg om andere mensen niet lastig te vallen met de sterke, onprettige geur. Hetzelfde geldt voor de geuren van sigarettenrook, wat alles en overal doordringt rondom de roker – haar, mond, kleding, woning, auto, enzovoort. De Profeet Mohammad heeft ons verboden de moskee binnen te treden als wij rauwe uien of knoflook hebben gegeten om de medemoslims en de Engelen niet lastig te vallen met die geuren. Zelfs de Engelen van Allah hebben daar last van!

  Verspilling van geld
  Allah zegt in de Koran, waarvan de vertaling luidt: “…maar verkwist niet. Voorwaar, de verkwisters zijn de broeders der duivelen.” 17:26

  In de VS en andere landen, worden de belastingstarieven van tabak zwaar verhoogd om rokers te ontmoedigen van deze gewoonte en om daarmee de hoge kosten te compenseren van de gezondheidszorg voor degenen die ernstige ziekten hebben opgelopen dankzij roken. Rokers geven uit soms duizenden euro’s per jaar wat letterlijk de rook ingaat.

  Recente meningen van geleerden
  In deze tijd, wanneer de gevaren van het gebruik van tabak zonder twijfel zijn bewezen, zijn de moslimgeleerden unaniem eens dat het gebruik van tabak duidelijk haraam is voor de moslims. Ze gebruiken de sterkste termen om deze gewoonte af te keuren. Zo wordt het verbod van tabak niet alleen beperkt voor het gebruik ervan, maar ook voor het kweken en de verkoop ervan.

  Andere vormen van het gebruik van tabak zijn ook verboden zoals, het gebruik van pijpen, sigaren, waterpijpen en het kauwen van tabak. Ook zijn er nog sterkere varianten van tabak die ten strikt verboden zijn, zoals marihuana en hasjiesj, die vele malen schadelijker zijn.

  Hoe te stoppen!
  Eén van de gevaren van tabak is de verslaving eraan. Het veroorzaakt lichamelijke symptomen zodra men dat wil verlaten. Daarom is stoppen vaak moeilijk. Maar met de hulp van Allah en de persoonlijke toewijding om zichzelf te verbeteren omwille Allah en voor jezelf, is het zeker mogelijk. Het is eerst aanbevolen om de zekere intentie te hebben, vanuit je hart, om deze kwade gewoonte op te geven. Heb vertrouwen in de woorden van Allah: “…en wanneer gij vastbesloten zijt, leg dan uw vertrouwen in Allah. Voorzeker, Allah heeft degenen lief die vertrouwen in Hem hebben. Als Allah u helpt, zal niemand u overweldigen, maar als Hij u verlaat, wie is er dan die u buiten Hem kan helpen? In Allah zullen de gelovigen hun vertrouwen leggen.” 3:159-160

  Ten tweede: men moet situaties vermijden waar men gewend was te roken, ook plaatsen waar andere roken. Bijvoorbeeld, als men bepaalde vrienden heeft die ergens samenkomen om te roken, neem de keuze om tijdelijk weg te blijven van die omgeving. In het begin, is het te makkelijk om terug te vallen door ‘maar één sigaretje’ te roken. Drink veel water en blijf voortdurend bezig met andere zaken. Ga regelmatig naar de moskee. Doe mee aan sport. En onthoudt de woorden van Allah: “En zij, die naar Ons streven, – Wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden. Voorwaar, Allah is met hen die goed doen.” 29:69

  Het leven met een roker
  Als men woont of bevriend is met een roker, bemoedig hem om te stoppen omwille Allah, zijn geloof en zichzelf. Als ze weigeren, heb je het recht om je eigen gezondheid te beschermen en de gezondheid van je gezin. Verbiedt het roken in huis. Verbiedt het roken in de omgeving van je naasten. Ook als de roker één van je ouders is, mogen wij dat niet toestaan alleen omdat ze jouw ouders zijn. De Koran is duidelijk wat betreft het niet gehoorzamen van ouders in zaken die verboden zijn bij Allah. Deel deze bovenstaande informatie mee met je geliefden en je medemoslims om deze gewoonte op te geven, omwille Allah. “En helpt elkander in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkander niet in zonde en overtreding.” 5:2

 3. 3 yasmin 30 mei 2012 om 10:36000000 pm

  Ik wou zeggen dat het vervloeken buiten het roken om staat. Wat ik hier boven begrijp van het filmpje is dus omdat de vader zijn zoon vervloekte om et roken daardoor een gebroken nek had. Maar het vervloeken van een persoon is strafbaar dus denk eerder dat het dat is dan dat die vader een gebroken nek had omdat hij het niet ok vond dat zijn zoon rookte

 4. 4 zohal 22 mei 2013 om 5:44000000 pm

  mijn islam meester zegt dat roken niet haram is maar zo te zien was het fout gezegd van haar omdat hij zelf rookt zegt ze dat het hala is echt beschaamelijk van ons meester

 5. 5 Abdelhadi 9 november 2014 om 6:52000000 am

  Salaam, Umm Zayneb, mooier en beter dan dat jij het hebt uitgelegd kan niet!,
  ik ben zelf een roker en wat ik gelezen heb,heeft mij zeer zeker gemotiveerd om te gaan stoppen met roken inchahalah!!
  Chokran!

  Abdelhadi


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,084,381 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

maart 2007
M D W D V Z Z
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: