• De terugkering naar Allah (swt) met berouwvertoning.

Keer tot Allah in oprecht berouw.
Of je nou een man bent of een vrouw.

Toon berouw voor het negeren van het Gebed.
Voor al die keren dat je niet op de gebedstijden hebt gelet.
Voor al die dagen dat je geen zin had.
Omdat je liever voor de buis zat.

Toon berouw voor het negeren van het Woord van Allah.
Voor al die keren dat je te lui was om te lezen uit de Qur’aan.
Voor de vele fouten die je hebt begaan.
Waardoor je het verkeerde pad bent opgegaan.

Keer tot Allah in oprecht berouw.
Voor al het kwade dat je hebt gedaan in je leven.
InshaAllah, de Barmhartige zal je vergeven.
En je een beter leven geven.

O broeder, toon berouw voor het negeren van de Soennah van de grootste der Profeten.
Voor al die pauzes waarin je Haram voedsel hebt gegeten.
Voor al die excuses die je verzon om geen baard te laten staan.
Omdat je je te druk maakte om het verliezen van je baan.

O zuster, toon berouw voor het negeren van de Hijaab, je PLICHT.
Voor al die uren die je hebt verspild aan het opmaken van je gezicht.
Voor al die keren dat je tegen je moeder hebt gelogen.
Alleen om met een jongen uit te mogen.

Keer tot Allah in oprecht berouw.
Voor al het kwade dat je hebt gedaan in je leven.
Insha’Allah de Barmhartige zal je vergeven.
En je een beter leven geven.

Toon berouw voor al die dagen dat je hebt gelogen.
Voor al die keren dat je je ouders hebt bedrogen.
Voor het keer op keer kwetsen van mensen.
Door ze het slechtste toe te wensen.

Toon berouw voor het luisteren naar Hollywood liedjes.
Voor het kijken naar die hafnaakte grietjes.
Voor het verspillen van je tijd aan Bollywood.
Voor het versplillen van je geld aan Hollywood.

Vergeet niet dat Allah van ons houdt.
En dat Hij het beste met ons voor heeft.
Vergeet niet dat niemand perfect is.
En dat iedereen zich weleens vergist.

Daarom zegt Allah:

Keer tot Allah in oprecht berouw.
Of je nou een man bent of een vrouw.
Of je nou een moordenaar bent of een crimineel.
Of je weinig zondes hebt begaan of veel.

Moge Allah ons de tawfeeq geven.
Om berouw te tonen in ons leven.
En moge de Almachtige onze zondes vergeven.

Moge Allah swt ons de goede weg laten tonen, Amien!
Moge Allah swt ons doe’as verhoren, Amien!
Moge Allah swt ons zegenen, Amien!

Advertenties

3 Responses to “• De terugkering naar Allah (swt) met berouwvertoning.”


 1. 1 Imen 3 november 2006 om 9:50000000 pm

  Vraag: Waarom is sex voor het huwelijk verboden binnen de islam?

  Antwoord: Bismillahi Rahmmani Rahiem

  “En houdt u verre van overspel; want het is een afschuwelijke zaak en een slechte weg” (17:33)

  Allah swt heeft ons niet alleen maar opgedragen om ons aan het gebed te houden of om een maand in een jaar te vasten maar Hij heeft juist een systeem voor ons opgezet dat aanbidding, strafwetten, huwelijk, echtscheidingen, erfenissen, voedsel, sociale relaties enz. regelt. Het biedt leiding aan de mensen voor de problemen van vandaag de dag en het helpt vooral om problemen te voorkomen.

  Zo komt overspel (zina) ook aan orde in de Heilige Qor-aan.
  Zina betekent seksuele gemeenschap tussen een man en vrouw die niet getrouwd zijn. Of het nu gaat om overspel waarbij de man en de vrouw getrouwd zijn of niet getrouwd zijn. De islam beschouwt zina hoe dan ook als een grote zonde.

  De profeet Allahs vrede en genade zij met hem verklaarde dat zina de grootste zonde is na shirk (iemand anders aanbidden naast Allah swt) hij zei: “Er is na shirk geen grotere zonde in de ogen van Allah swt dan een druppel zaad, die een man in de schoot uitstort die niet wettig is voor hem. ” (Alboekharie).

  De islam verafschuwt overspel en zet de moslim ertoe aan zich verre van alles te houden, wat een stapje dichterbij naar dit kwaad kan leiden. Omdat een hartstochtelijke blik naar een onbekende vrouw zo een eerste stap kan zijn wordt dit door de profeet Allahs vrede en genade zij met hem in de volgende bewoordingen verboden: ” Het overspel van de benen is het lopen (met een slechte intentie naar een vrouw die niet wettig is voor een man) en het overspel met de handen is het aanraken en strelen (van zo een vrouw) en het overspel van de ogen is haar hartstochtelijke blikken toewerpen”

  Het beeld dat we zien in niet islamitische landen of gemeenschappen is veelal overspel, onzedelijkheid en gezinsbreuk. De geestelijke waarden en menselijke relaties worden erdoor geschaad en het leidt uiteindelijk tot normvervaging en wanorde. Het is ook niet gek eigenlijk dat in Amerika “grote voorbeeld land” dat 17% van de baby ’s 1 op de 6 baby’s onwettig zijn. In 1979 werden een geschat aantal van 597.000 onwettige baby’s geboren vanwaar de moeders minderjarige meisjes waren. Dat was in 1979 hoe zou het nu zijn in 2000??? Het aantal abortussen stijgt ook dramatisch. Tegenwoordig leven er ongeveer meer dan 1,3 miljoen kinderen bij hun minderjarige moeder van wie ongeveer de helft niet getrouwd is.Een reden voor al deze onwettige geboorten is dat er veel meer seksueel verkeer is onder de jongeren. Tegenwoordig zijn er ook grote ziektes die door seksueel contact overgedragen kunnen worden. In Amerika lopen zo een 2,2 miljoen mensen met ziekte AIDS ( moge Allah ons ervoor allen behoeden)

  De enige relatie tussen man en vrouw die in de islam is toegestaan is het huwelijk. Het is natuurlijk ook te begrijpen. Het gezin biedt volgens de islam de beste structuur om geluk, veiligheid, trouw en afhankelijkheid te bieden aan de man, de vrouw en de kinderen. daarom is het belangrijk dat het gezin beschermd moet worden tegen allerlei vormen van gevaar en bedreigingen. Een vorm van een van deze bedreigingen is zina. Daarom wordt zina streng gestraft in de islam zodat de overtreders gestraft worden en andere personen afgeschrikt worden om geen zina te plegen.

  Alle lichamelijke behoeften behoren een gerechtigde plaats te krijgen en de bevrediging van alle psychische behoeftes moeten gewaarborgd blijven. Eten is een behoefte men kan niet zonder eten leven, zo geldt er ook een behoefte voor de seksuele behoeftes die vervuld moeten worden maar ook binnen de perken gehouden worden. De enige oplossing die de islam biedt is seksuele bevrediging binnen het huwelijk zo kun je dan waken over de warmte, liefde en het vertrouwen waarop de huwelijksfamilieband op gebaseerd is te beschermen.

  In de Qor-aan staat ook duidelijk wat de bestraffingen zijn: “En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent” (4:16)

  “En als twee mannen onder u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol” (4:16)

  “Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing” (24:3)

  De profeet Allahs vrede en genade zij met hem heeft ook gezegd: “Neem dit van mij aan, aanvaard dit van mij. Allah heeft nu ongetwijfeld de weg voor hen duidelijk gemaakt. Voor ongetrouwde personen is de bestraffing honderd zweepslagen en een jaar verbanning. Voor getrouwde personen is de bestraffing honderd zweepslagen en steniging tot de dood erop volgt.” (Alboekharie)

  Als iemand inderdaad schuldig is aan zina dan zijn er wel bepaalde voorwaarden waaraan de persoon moet voldoen:
  • De persoon moet een moslim zijn
  • De persoon moet bij volle verstand zijn
  • De persoon moet getrouwd zijn (bij steniging tot de dood volgt)
  • De persoon moet een leeftijd bereikt hebben van de puberteit
  Er moeten ook 4 getuigen zijn die het strafbare feit gezien hebben met hun eigen ogen als er enkele twijfel in de getuigenverklaring is wordt de aangeklaagde vrijgesproken. De aanklaagde kan zichzelf natuurlijk ook aan geven waarbij de aanklaagde 4 keer bekent. Jabir ibn Abdullah el Ansari ra vertelt dat een man van de Aslam stam naar de profeet Allah’s vrede en genade zij met hem kwam en vertelde dat hij overspel had gepleegd. Vier keer legde hij tegen zichzelf getuigenis af. De profeet Allah’s vrede en genade zij met hem gaf bevel dat hij gestenigd moest worden omdat hij een getrouwde man was. (Alboekharie)

  Als een persoon een moslim beschuldigt van overspel en dit niet kan bewijzen door 4 ooggetuigen dan zal deze aanklager met 80 zweepslagen bestraft worden. Elke moslim moet zijn best doen om te waken over de eer en het respect van alle moslima’s. Een valse beschuldiging kan een vernietigende invloed hebben op de vrouw die beschuldigt wordt, ze heeft kans dat haar man van haar scheidt, ze kan verstoten worden door haar familie en als ze niet getrouwd is kan een kans op een huwelijk stuk maken.

  “En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen – geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders” (24:5)

  “Zij die kuise, gelovige vrouwen, die geen kwaad kennen, belasteren, zijn in deze wereld en in het Hiernamaals vervloekt. Voor hen is er een grote kastijding. Op de Dag waarop hun tong, hun handen en hun voeten tegen hen zullen getuigen over hetgeen zij hebben bedreven” (24:24,25)

  Het is ook logisch dat er een hoge straf tegenover zina staat want de gevolgen zijn merendeels blijvend. Vele kinderen lopen rond zonder ooit hun vader gekend te hebben, echtscheidingen die maar blijven toenemen, verkrachtingen, kinderen zonder een huis, mensen die er psychisch van worden, moorden die worden begaan na een verkrachting, abortussen, verwarring over het vaderschap en ga zo maar door. Allah swt heeft zware straffen voor zina en als we er goed over nadenken is het voor onze eigen bestwil. Maar om te waken over gezinnen en om het vertrouwen en liefde tussen een man en vrouw in het huwelijk sterker te maken en om kinderen op te laten groeien in een warm gelukkig islamitische gezin en om de eer en de respect van de vrouw niet aan te tasten en om ons imaan (geloof) en taqwa (godsvruchtigheid) sterker te maken.

  Zoals jij wenst dat niemand jouw moeder, zus, zusje, dochter, nicht of tante lastig valt zo willen vele dat ook niet. Zoals jij wenst dat zij gerespecteerd wordt moet jij ook andere respecteren. Want de vrouw is immers je moeder, je zusje, je oma en dochter.

  Moge Allah ons leiden op Zijn weg

  Imen

 2. 2 Imen 6 november 2006 om 12:00000000 pm

  SELEIM OE ALAYKOEM ,
  BROEDERS EN ZUSTERS…

  Het gebod om goed te zijn voor onze ouders en hen te gehoorzamen

  Allah SWT heeft al Zijn schepselen rechten gegeven, die we als moslims moeten eerbiedigen en nakomen. Onze kinderen hebben rechten op ons, onze echtgenoten, onze buren, werkgevers hebben rechten op ons en zo ook werknemers, zelfs de dieren hebben rechten op ons. Het belangrijkste recht wat we moeten vervullen is het recht van Allah SWT dat Hij op ons heeft, nl. Hem erkennen als de enige Rabb en enige Ilah en Hem als zodanig aanbidden. Degenen die ná Allah SWT belangrijke rechten op ons hebben, zijn onze ouders.

  Allah SWT zegt in soerah Al-Israa (17:23-34): En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders.

  In dit vers verbiedt Allah SWT ons ten eerste om deelgenoten aan Hem toe te schrijven, om sjirk te begaan dus. Het houdt in dat we Allah’s eigenschappen en namen niet aan anderen toeschrijven, Hem erkennen als enige Schepper en Heer, en alle aanbidding alleen tot Hem richten en niet tot anderen. Deze regels overschrijden brengt iemands geloof in grote problemen en het is de enige overtreding die Allah SWT niet zal vergeven op de Dag des Oordeels wanneer iemand niet tot inkeer is gekomen en vergeving heeft gevraagd.
  Het is dus een belangrijke waarschuwing die Allah SWT ons hier geeft. En direct hierna zegt Hij: en betracht goedheid tegenover de ouders. Dit laat zien hoe zwaar dit bevel weegt.

  De beloning voor een goede behandeling van de ouders

  Allah’s tevredenheid
  De Profeet SAWS zei: “Als je ouders tevreden met je zijn, is Allah ook tevreden met je, en als je ouders ontevreden over je zijn zal Allah ook ontevreden over je zijn.” (Ad-Dahabi, Al-Kaba’ir)

  Vergeving
  ‘Abdoellah ibn ‘Umar RA zei dat Aman bij de Profeet SAWS kwam en zei: “O Profeet! Ik heb een grote zonde begaan. Denk je dat ik berouw kan tonen en vergeving kan vragen aan Allah?” RasoelAllah SAWS vroeg de man: “Leeft je moeder nog?” De man antwoordde ontkennend. RasoelAllah SAWS vroeg verder: “Leeft één van de zusters van je moeder nog?” De man bevestigde dat. RasoelAllah SAWS zei tegen hem: “Wees vriendelijk, liefdevol, hulpvaardig, respectvol en vol genegenheid voor haar.” (At-Tirmidhi)

  Goed gedrag tegen de moeder of in dit geval haar zuster, kan er dus de oorzaak van zijn dat je zonden vergeven worden.
  [Het is trouwens goed om te weten dat de zus van de moeder wat behandeling betreft dezelfde positie inneemt als de moeder zelf, omdat de Profeet SAWS heeft gezegd: “De zus van de moeder heeft dezelfde positie en status als de moeder.” (Sahieh Boekhari en Sahieh Moeslim)]

  Een vroegere geleerde, Maghool, zei: “Respect tonen voor je ouders is een boetedoening voor grote zonden.” (kan een middel zijn om voor grote zonden vergeven te worden)

  Ruime rizq en langere levensduur
  Anas RA overleverde dat de Profeet SAWS zei: “Hij die een ruime rizq (voorziening) en een lang leven wenst, moet goede banden met zijn bloedverwanten onderhouden.” (Sahieh Boekhari en Sahieh Moeslim)

  Hier worden twee beloningen in dit wereldse leven genoemd als gevolg van goede contacten onderhouden met je familie en dus ook je ouders: een ruime voorziening en langere levensduur. Dit kan betekenen dat je voorziening letterlijk meer wordt en je levensduur langer, het kan ook betekenen dat je bezittingen en je levensjaren meer gezegend worden zodat je er meer van geniet en het meer en langer lijkt.

  Je poort naar het Paradijs
  De volgende gebeurtenis vat op een goede manier samen wat de goede behandeling van de ouders voor een moslim kan betekenen: De Sahabi Al-Haarith al-Aklie RA huilde op de begrafenis van zijn moeder en zei: “Waarom zou ik niet huilen als één van mijn deuren naar het Paradijs nu gesloten is?” En dat is inderdaad wat het is: de goede behandeling van de ouders kan je poort tot het Paradijs zijn.

  De gevolgen van ongehoorzaamheid en een slechte behandeling

  Grote zonde
  Aboe Bakra RA overleverde dat de Profeet SAWS zei: “Zal ik jullie de grootste van de grote zonden vertellen?” Ze zeiden: “Ja, o RasoelAllah!” Hij zei: “Deelgenoten aan Allah toekennen en je plichten aan je ouders niet nakomen.” De Profeet SAWS ging toen rechtop zitten, nadat hij eerst achterover had geleund (tegen een kussen) en zei: “En ik waarschuw jullie tegen het afleggen van valse getuigenissen.” Hij bleef de waarschuwing herhalen totdat we dachten dat hij niet meer zou stoppen.” (Sahieh al-Boekhari)

  Belemmering tot het Paradijs
  Als onze ouders ouder worden, hebben ze des te meer onze aandacht, verzorging en liefdevolle behandeling nodig. Het is een reden voor grote schaamte als een zoon of dochter ziet dat hun ouders ouder en hulpbehoevend worden en niet hun verplichtingen nakomen om hun ouders van aandacht en verzorging te voorzien.
  Aboe Hoerairah RA overleverde van RasoelAllah SAWS: “Laat hem vernederd worden in het stof, laat hem vernedert worden in het stof!” Er werd hem gevraagd: “RasoelAllah, wie?” Hij zei: “Degene die één of beide van zijn ouders in ouderdom ziet, maar toch gaat hij het Paradijs niet binnen.” (Sahieh Moeslim 32/6190)

  Deze verwensing van de Profeet SAWS was bedoeld voor degene die meemaakt dat zijn ouders een hoge leeftijd bereiken en in plaats van dat hij veel hasanaat verdient met goed voor hen te zijn en als gevolg daarvan naar het Paradijs gaat, geeft hij zijn ouders hun rechten niet.

  De Profeet SAWS heeft gezegd: “Degene die de gunsten noemt die hij verleend heeft, degene die ongehoorzaam is aan zijn ouders en degene die verslaafd is aan wijn zullen het Paradijs niet binnen gaan.” (Sahieh al-Boekhari)

  Ibn ‘Umar Ra zei: “Het huilen van de ouders wordt gezien als onderdeel van de ongehoorzaamheid aan hen en het is één van de grote zonden.” (Al-Boekhari, Adab al-Moefrad 1/103)

  Bestraffing in dit leven
  De Profeet SAWS heeft gezegd: “De bestraffing voor iedere wereldse zonde kan door Allah worden uitgesteld tot de Dag des Oordeels, behalve voor de zonde van ongehoorzaamheid van kinderen naar hun ouders toe. De bestraffing voor deze zonde zal tijdens het wereldse leven worden opgelegd en word niet uitgesteld tot later.” (Al-Hakim)

  seleim oe alaykoem

 3. 3 umm_zaynab 4 december 2006 om 10:38000000 pm

  salaam
  “Levensarchief”
  In de korte periode tussen ontwaken en dromen bevond ik me in een kamer. Er was niets bijzonders te zien, behalve die ene muur… Daar stond een enorme archiefkast, zo één als je in bibliotheken wel ziet met van die lades met kleine indexkaartjes erin, waar de auteurs en titels of onderwerpen alfabetisch zijn gerangschikt.

  Maar dit archief, dat zich uitstrekte vanaf de grond tot aan het plafond en in iedere richting oneindig leek, bevatte iets heel anders. Terwijl ik de kast naderde, was het eerste dat mijn aandacht trok, een laatje waarop stond: “Mensen die ik aardig vond”. Ik opende het laatje en bladerde snel door de kaartjes heen. Snel sloot ik het weer, geschokt als ik was, toen ik alle namen die op de kaartjes stonden, herkende… Op dat moment, zonder dat iemand het me had verteld, wist ik precies waar ik was.

  Deze levenloze kamer vol met zijn kleine laatjes was als een catalogus van mijn eigen leven. Hier waren al mijn daden van ieder moment, groot of klein, opgeslagen, zó gedetailleerd, dat mijn geheugen het niet kon evenaren. Een gevoel van verwondering en afgrijzen begon in me te borrelen, terwijl ik in het wilde weg laden opentrok en hun inhoud bekeek. Sommige laden brachten vreugde en zoete herinneringen, andere een gevoel van schaamte en spijt, zo intens, dat ik over mijn schouder wilde kijken of er niemand stond mee te kijken.

  Een la met de titel “Vrienden” was naast een la met de naam “Vrienden die ik heb verraden”. De titels varieerden van alledaagse dingen tot aan het bizarre. “Boeken die ik heb gelezen”, “Leugens die ik heb verteld”, “Troost die ik heb gegeven”, “Grappen waar ik om heb gelachen”. Sommige titels waren bijna overdreven in exactheid: “Dingen die ik naar mijn broers heb geroepen”. Andere waren niet om te lachen: “Dingen die ik woede heb gedaan”, “Dingen die ik naar mijn ouders heb gemompeld”. Ik bleef me verbazen over de inhoud. Vaak waren er meer kaartjes dan ik had verwacht, soms minder dan ik had gehoopt.

  Ik was overdonderd door het enorme volume van het leven dat ik tot nu toe had geleefd. Zou het mogelijk zijn dat ik tijdens de dertig jaar van mijn leven tijd had gehad om al deze duizenden of zelfs miljoenen kaartjes te schrijven? Tóch leek het erop dat elk kaartje dit bevestigde! Want elk kaartje was geschreven in mijn eigen handschrift en alles was door mij persoonlijk ondertekend.

  Bij het openen van het laatje met “Liedjes waar ik naar luisterde”, realiseerde ik me dat de laatjes groter werden, naarmate de inhoud meer ruimte in beslag nam. De kaartjes waren strak samengepakt, en zelfs na twee of drie meter, had ik het einde van het laatje nog niet bereikt. Ik sloot het snel, niet zo zeer beschaamd over de kwaliteit van de muziek, maar meer over de enorme hoeveelheid tijd die ik aan het luisteren besteed had..

  Aangekomen bij een laatje waarop stond “Onlustgevoelens”, voelde ik een huivering door mijn lichaam gaan. Ik trok het bakje maar een klein stukje uit de kast, niet bereid de omvang van de la te zien, en ik trok er een kaartje uit. Ik rilde door de nauwkeurigheid van de tekst. Ik voelde me ziek worden bij de gedachte dat zo’n moment op deze manier was vastgelegd. Een bijna dierlijke woede borrelde in me op … Eén gedachte domineerde: “Niemand mag ooit deze kamer ontdekken!” In een moment van razernij, trok ik de complete la uit de kast. De afmeting ervan deed er opeens niet meer toe. Ik móest het leeg maken en de kaarten verbranden …!

  … Maar toen ik probeerde de kaartjes los te halen uit de la, lukte dit niet. Ik bonkte de la op de vloer, probeerde àlles om de kaartjes los te krijgen, maar alles was tevergeefs. In enorme wanhoop moest ik constateren dat de kaartjes zo sterk waren als staal. Verslagen en hopeloos plaatste ik uiteindelijk de lade terug. Met mijn hoofd tegen de kast gedrukt slaakte ik een enorme zucht vol zelfmedelijden.

  En dan opeens zag ik het. Een lade waarvan het handvat meer glimmend was dan dat van alle andere, en waarop stond “Momenten dat ik aan Allah dacht”. Het handvat zag er nieuwer uit, bijna als ongebruikt. Ik trok aan het handvat en er opende zich een klein laatje van maar een paar centimeter diep. De kaartjes erin waren te tellen op de vingers van één hand.

  Daarop volgden de tranen, ik begon te snikken. Het huilen kwam van zo diep dat het me pijn deed in mijn maag en een overweldigend verdriet maakte zich van mij meester. Ik viel op mijn knieën en bleef huilen. Ik huilde uit schaamte, uit de enorme schaamte die ik voelde over alles dat ik even daarvoor had ervaren. De rijen van kaartjes en laatjes dwarrelden voor mijn met tranen gevulde ogen. Niemand mocht ooit weten van het bestaan van deze kamer…..

  m3a salama


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,084,290 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

november 2006
M D W D V Z Z
« Okt   Dec »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: